ПРОТОКОЛ

       

Година 2017,20.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесети септември                           две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: К. Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 584 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.14 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „НИКМАР 12“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв.М. с представено пълномощно, находящо се на лист 6 от делото.

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ ЕТ „ЛИМНОС – Георги Пейчев“ , редовно уведомен, не се явява представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт С.Ж. с представено пълномощно, находящо се на лист 1693 (том V) от делото.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „Никмар-12“ ЕООД и жалбата на ЕТ „ЛИМНОС-Георги Пейчев“ срещу Заповед № РД-97/22.02.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбите и направят доказателствени искания.

 

Адв.М.: Поддържам жалбата по изложените в нея съображения. Твърдя допълнително, че атакуваната заповед има дискриминационен характер относно третирането на Сдружението на риболовците и частните лица.

От материалноправна страна представляваното от мен дружество „Никмар-12“ ЕООД отговаря на изискванията за получаване на квота, която му е отказана с атакуваната заповед, тъй като зададените критерии за изпълнение на квотата за 2015г. са осъществени, изпълнил е уговорката си за 2015г., поискал и получил допълнителна квота, която е останала частично неизпълнена, поради авариране на плавателния съд, с който е разрешен улова. В тази връзка представям и моля да приемете писмени доказателства, а именно: заявление до ИАРА, че поради техническа неизправност на риболовен кораб (РК) „Корсар“ дружеството няма да има възможност да изпълни квотата за улов на калкан за 2015г.; заявление  РК „Корсар“ да бъде включен в разпределение на допълнителната квота за 2016г. за улов на калкан; констативни протоколи от 2016г. и 2017г.; извлечение от корабния дневник относно твърдяната авария. Доказателствата представям с копие за ответната страна.

Моля да приемете представените писмени доказателства. Допълнително и с оглед становището на представителя на административния орган,  моля да бъдат изключени, представените от ИАРА находящи се в нея документи, подадените декларации и отчета на „Никмар-12“ ЕД относно усвояването на отпуснатата квота за улов на калкан за 2015г. В тази връзка уточнявам, че квотата за 2015г. не е изпълнена, тъй като за 2016г. дружеството също не е получило квота.

Твърдим незаконосъобразно отказване на квотата с оглед евентуални претенции за вреди.

 

Юрисконсулт Ж.: Представените днес писмени доказателства за цялата календарна 2015г. ли се отнасят? Това не са извлечения от корабен дневник, а някакъв риболовен дневник.

Адв.М.: Да. Представените доказателства се отнасят за цялата календарна 2015г.

Юрисконсулт Ж.: Защото понятието „авария“ се обявява пред общата администрация. Ако може жалбоподателят да представи доказателства за установена авария. Съгласно Кодекса за търговско корабоплаване, би трябвало това да го имате като информация, за възникнала авария, щом твърдят за авария, трябва да има информация в Морска администрация. Съответно да се представи доказателство от Морска администрация, с което да се докаже тази авария.

Освен това не съответстват понятията. В заявлението пише „техническа неизправност“. Ако е авария, би трябвало да е обявена в Морската администрация. Има разлика между авария и техническа неизправност.

Адв.М.: Относно това дали има или няма авария, моля да ни се даде възможност да представим доказателство дали има заявена авария в Морска администрация.

Юрисконсулт Ж.: Оспорвам жалбите като неоснователни и недоказани. Съответно твърдим, че РК „“Приятел“ собственост на ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“ не е допуснат до  разпределение на квота за улов на калкан за 2017г., поради усвояване на квотата за улов на калкан за 2015г. в размер на 77%, което не отговаря на критерия за допустимост по т.ІІ.9 от Заповед № РД-7/04.01.2017г., изменена със Заповед № РД-28/20.01.2017г. на изпълнителния директор на ИАРА. Видно от представените по делото доказателства е установено, че РК „Приятел“ е усвоил тези 77% от квотата си за 2015г.

Риболовен кораб „Корсар“, собственост на „Никмар-12“ ЕООД не е допуснат до разпределение на квотата за 2017г., поради 93% усвояване на квотата за 2015г., което не отговаря на критериите за допустимост от т.ІІ.9 от Заповед № РД-7/04.01.2017г., изменена със Заповед № РД 28/20.01.2017г.

В тази връзка представям като доказателство по делото Заповед № РД-20-60/22.04.2016г., с която се оставя без уважение жалбата на ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“ и второто доказателство, което представям е Специално разрешително за улов на калкан за 2015г. за ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“. Тези доказателства представям с копие за страните.

Също така, за да се докажат нашите твърдения, бих желала жалбоподателите да представят риболовните си дневници за улов на калкан, касаещи периода 2015г. в оригинали за по-голяма достоверност и да се направят заверени копия на същите дневници. Важно е да бъдат представени за целия период 2015г.

Адв.М.: Не възразявам по приемането на представените писмени доказателства. Моля да бъдат приети. Не разбрах обаче становището на административния орган относно процента на усвояване на квотата.

Юрисконсулт Ж.: Процентът е толкова, колкото е записан в корабния дневник.

Адв.М.: Обжалваме цялата заповед. Критерият заложен като процент по усвояване, считам произволен.

Нямам искания за събиране на други доказателства.

 

        

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства и административната преписка по съставения обжалван административен акт, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ПРИЛАГА към настоящото дело административно дело № 627/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас.

 ПРИЕМА представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

 

Съдът намира, че следва да се задължат жалбоподателите да представят риболовните си дневници за 2015г. за улов на калкан в оригинал или в заверен четлив препис, както и следва да се укаже на жалбоподателя „Никмар-12“ ЕООД да представи доказателства заявена ли е авария по смисъла на закона за риболовен кораб „Корсар“ за периода м.декември 2015г.

По изложените съображения съдът 

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите „Никмар-12“ ЕООД и ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“ представят риболовните си дневници за 2015г. за улов на калкан в оригинал или в заверен четлив препис в 7-дневен срок считано от днес за „Никмар-12“ ЕООД и от съобщаването за ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“.

 

УКАЗВА на жалбоподателя „Никмар-12“ ЕООД в 7-дневен срок считано от днес да представи доказателства заявил ли е в Морската администрация наличие на авария по смисъла на българското законодателство на риболовен кораб „Корсар“ за периода м.декември 2015г., ако разполага с такива.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.11.2017г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат  редовно уведомени от днес.

Да  се уведоми жалбоподателя ЕТ „Лимнос-Георги Пейчев“ за изпълнение на дадените указанията.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  14.33 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: