ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 13.06.                                                                            град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: РУМЕН ЙОСИФОВ

Секретар: С.Х.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов 

Административно  дело номер 584 по описа за  2014 година.                     

На именното повикване в 9:00 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Б.Н.О., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адв. А..

         ОТВЕТНИКЪТ по жалбата – Началник на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

 

         По хода на делото:

         АДВ. А.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Производството е образувано по жалба на Б.Н.О. срещу Заповед за налагане на ПАМ № 70159/09.01.2014г. на началник сектор Пътна полиция” към ОД на МВР-Бургас.

В представената административна преписка е приложена обжалваната заповед, както и НП № 8502/14.08.2009г., справка за издадените срещу жалбоподателя наказателни постановления и справка за контролните точки. В съпроводителното писмо към жалбата, ответникът е поискал да се отхвърли жалбата, посочил е, че ако наказателните постановления бъдат изпратени от РУП-Несебър, същите ще бъдат изпратени до съда. Поискал е и да бъде разпитан като свидетел лицето Ж.Т. Т., който е началникът на сектор ПП към ОД на МВР-Бургас.

 

 

След указание на съда до ответника да представи заверени копия от наказателните постановления посочени в справката, е представено писмо от РУП-Несебър, че същите са унищожени по заповед на директора на ОД на МВР.

        

         АДВ. А.: Поддържам жалбата. Други доказателства няма да сочим. Не е нужно да се разпитва началника на сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР.

 

         Съдът по отношение на поисканите доказателства приложени към преписката намира, че същите следва да бъдат приети, както и изпратеното писмо от РУП-Несебър до началника на сектор „ПП” при ОД на МВР.

По отношение на искането за разпит в качеството на свидетел на началник на сектор „ПП” при ОД на МВР - Бургас намери, че същия не може да бъде разпитан като свидетел, тъй като същия е страна в процеса и това искане е недопустимо.

Предвид горното и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените по преписката писмени доказателства, както и изпратеното писмо от РУП - Несебър до началника на сектор „ПП” при ОД на МВР.

         ОТХВЪРЛЯ искането за разпит в качеството на свидетел на Ж.Т..

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. А.: От събраните писмени и гласни доказателства не можа да се докаже по безспорен начин, че всички наказателни постановления са връчени лично на моя доверител и те са влезли в сила. Най-вероятно са връчени по чл. 58, ал. 2 от ЗАНН, но той не е уведомяван. Последното наказателно постановление, което е връчено на доверителя ми е от 2008 г. и от тази година никой не е предприел действия  по отношение на свидетелството за управление на МПС. По същество считам, че е изтекла предвидената в чл. 285, ал. 1 от АПК давност, поради което няма основания да се привежда в изпълнение твърдяното от административния орган лишаване от управление. Нормата на закона е категорична. Ако специален закон не предвижда друго изпълнително деяние не се привежда в изпълнение ако са изминали пет години от влизането му в сила. Предвид горното и издадената заповед на началника на сектор „ПП”, моля да постановите решение, с което да отмените издадената ПАМ като неправилна и незаконосъобразна.

         Съдът ще се произнесе с решение в законния срок.

         Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 9:08 часа.

        

 

         СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: