ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 23.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и трети март                                         две хиляди и десета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 584 по описа за 2010 година

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

ЗА МОЛИТЕЛЯ „ТЕО – 91” ЕООД, редовно призован, се явява управителят Т.С.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт С., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по молба на „ТЕО – 91” ЕООД- гр.Бургас с искане за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 171/25.01.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас.

 

Г-ЖА С.: Фирма „ТЕО – 91” ЕООД извършва търговска дейност на плажа – плажни стоки, захарни изделия и вода, в три обекта на цялата територия на Северен плаж. Тези три павилиона са построени на места, на които е имало стари павилиони, които са премахнати. По настояване на концесионера и общината трите нови павилиона са предвидени да съвместяват следните дейности – търговска дейност, медицински пунктове и складове, които се ползват от чистачи на плажа, спасители, поддръжка на чадъри и сърф учители. Павилионите –  нетърговската им част, са много скъпи и са необходими за нормалното функциониране на плажа въпреки, че не са рентабилни. Тези павилиони са единствените климатизирани помещения на плажа и така са предотвратили усложнения при граждани, които не понасят жегите.

Фактът, че няма удавени и получили инфаркт през последните години не е аргумент да се лиши плажа от медицински пункт.

Това ми са аргументите за спиране действието на заповедта, защото това са обекти, които са важни за плажа.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото договор от 31.05.2007 година, сключен между „Онтай дистрибюшън енд лоджистикс” ЕООД и „ТЕО – 91” ЕООД.

 

ЮРИСКОНСУЛТ С.: Нямам възражения представеният договор да бъде приет като доказателство по делото, като считам, че същият не установява изложените твърдения. Видно от предмета на делото се касае за поставяне на три търговски обекта.

Моля да оставите без уважение направеното искане за спиране на допуснатото по закон предварително изпълнение на заповедта, тъй като считам, че в производството не се твърди наличието на основанията по чл.166 от АПК. Не са представени доказателства, които да удостоверяват, че от изпълнението на акт ще бъдат причинени значителни или трудно поправими вреди за жалбоподателя.

 

Г-ЖА С.: Възразявам на това, което каза юрисконсулт С., защото наистина ще има големи щети, защото никой няма да възстанови тези неща, които ще бъдат съборени. Освен това, ние сме в спор с концесионера. Тези помещения не са в мой интерес, те са направени в интерес на гражданите.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

По направеното искане за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № 171/25.01.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас, съдът намира за установено следното:

Заповед № 171/25.01.2010 е издадена на основание чл.57а, ал. 3 от ЗУТ и жалбата срещу нея съобразно чл. 217, ал. 1, т. 11 от ЗУТ не спира изпълнението и́. В ал.2, на чл.217 от ЗУТ е предвидена възможност съдът да спре предварителното изпълнение, но не са посочени основанията за това. Ето защо, с оглед препращащата норма на чл. 219, ал.3 от ЗУТ следва да намерят приложение нормата на чл. 166, ал. 2 от АПК и предвидените в нея основания за спиране на предварителното изпълнение, а именно ако то  би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. Видно от изложеното, за да бъде спряно изпълнението жалбоподателят следва да докаже, че предварителното изпълнение на процесната заповед, допуснато по силата на закона, би могло да му причини значителни или трудно поправими вреди. В молбата, с която е сезиран съда, се твърди, че биха настъпили значителни и трудно поправими вреди, без обаче същите да са конкретизирани и да са представени доказателства в този смисъл.

С определение от 08.03.2010 година, в изпълнение на задълженията си по чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът е указал на жалбоподателя, че следва да ангажира доказателства във връзка с направеното искане за спиране. В днешно съдебно заседание се твърдят вреди за гражданите, които посещават плажа, но не и за самия жалбоподател, поради което същите не са относими към настоящото производство и не следва да бъдат коментирани. От жалбоподателя не са представени доказателства, от които би могло да се направи обоснован извод, че за него биха настъпили значителни или трудно поправими вреди по силата на допуснатото предварително изпълнение на заповедта, както и относно техния размер, поради което не се установяват основание за спиране на предварителното изпълнение и искането му следва да бъде оставено без уважение.

Мотивиран от изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „ТЕО – 91” ЕООД – ***, представлявано от управителя Т.Г.С., за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на Заповед № 171/25.01.2010 година на Заместник-кмета на Община Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от днешно съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: