Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                             

№935                     /11.05.2018 година, град Бургас

 

Административен съд - Бургас, на деветнадесети април две хиляди и осемнадесета година, в открито заседание, в състав:

                                                                                   

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Павлина Стойчева

ЧЛЕНОВЕ: Даниела Драгнева  

                                                                                                          Веселин Енчев

 

при секретар Кристина Линова и прокурор Христо Колев

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. дело № 583/2018 година 

 

Производството по чл.63 ал.1 от ЗАНН във връзка с глава ХІІ от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от „Петрол В 2016“ ЕООД – Бургас с ЕИК ****, чрез управителя С. Г. Й. против решение № 157/05.02.2018 година по н.а.х.д. № 227/2018 година на Районен съд – Бургас (РС), с което е потвърдено наказателно постановление № 2277/02.11.2017 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП (НП).

С НП, за нарушение по чл.33 ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006 година на министъра на финансите (Наредбата) във връзка с чл.118 ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), на основание чл.185 ал.2 от ЗДДС, на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лева.

Касаторът оспорва решението с аргументи за необоснованост. Поддържа, че от мотивите на решението не става ясно защо съдът кредитира тезата на наказващия орган, както и дали възприема за основателно или не възражението за несъставомерност на деянието. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство не е доказано по несъмнен начин вмененото на търговеца нарушение.

Иска отмяна на решението и на НП, а в условията на евентуалност изменение на НП.

Ответникът не изразява становище по жалбата.

Прокурорът пледира неоснователност на жалбата.

Касационната жалба е процесуално допустима – подадена е в срок и от надлежна страна.

С НП търговецът е санкциониран за това, че при извършена проверка на 08.08.2017 година в 09:30 часа, в стопанисван от него търговски обект – „бензиностанция“ в град Бургас, ж.к. „Меден рудник“ кв.57, до автокомплексНиткар“, е установена разлика от 504,40 лева между фактическата наличност в касата (4 282,76 лева) и отразената наличност по дневен фискален отчет, отпечатан от регистрираното и работещо в обекта фискално устройство (4 787,16 лева). Наказващият орган е приел, че е нарушена нормата на чл.33 ал.1 от Наредбата във връзка с чл.118 ал.4 от ЗДДС, като търговецът не е изпълнил задължението си, да отбележи всяка промяна на касова наличност (извеждане на пари от касата) на ФУ, чрез операцията „служебно изведени“.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че нарушението е доказано по несъмнен начин (нарушението е налице). Изложил е подробни мотиви по фактите, установени в производството по налагане на наказанието и при съдебното оспорване. Обсъдил е поотделно и в съвкупност всички доводи на жалбоподателя за незаконосъобразност на НП. Тълкувал е нормата, приета от наказващия орган за нарушена, като е обосновал правен извод за неоснователност на жалбата. Размерът на имуществената санкция е определен като адекватен на наличния в касата оборот.

По касационната жалба настоящият състав приема следното.

Съгласно цитираната в НП приложима материална норма от Наредбата, извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност (начална сума, въвеждане и извеждане на пари в и извън касата) на ФУ се регистрира във ФУ чрез операциите "служебно въведени" или "служебно изведени" суми. В момента на извършване на проверката в касата на търговския обект е установена разлика в касовата наличност, за която не е направено отбелязване с точност до минута от дружеството – жалбоподател. Приложимият текст на чл.33 ал.1 от Наредбата задължава адресатите да отразяват всяка промяна в наличността.

Съгласно разпоредбата на чл.185 ал.2 от ЗДДС лице, което извърши или допусне извършването на нарушение по чл.118 или на нормативен акт по неговото прилагане, се налага глоба –за физическо лице, което не е търговец в размер от 300 до 1000 лева, или имуществена санкция –за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 3000 до 10 000 лева. Когато нарушението не води до неотразяване на приходи се налага санкциите по чл.185 ал.1 от ЗДДС. Нормата е бланкетна, поради което наказващият орган е посочил за нарушение нормата на чл.33 ал.1 от Наредбата.

В настоящия случай е констатирано, че електронния касов апарат с фискална памет (ЕКАФП) има заложени опции „служебно въведени” и „служебно изведени” суми. Органът е посочил, че установената промяна в касовата наличност е в размер на 504,40 лева и представлява извеждане на пари от касата, което не е отразено във ФУ в момента на извършването й.

След като органът се позовава на чл.33 ал.1 от Наредбата, то той приема, че не се касае за неотчетени продажби, в който случай е мислима хипотезата на неотчитане на приходи.  Нарушението обаче е факт – сумата не е надлежно въведена в касовия апарат. След като няма данни това да е довело до неотразяване на приходи, нарушението следва да се санкционира в хипотезата на изречение второ на чл.185 ал.2 от ЗДДС, което препраща към размерите на санкцията по ал.1, където санкцията е в размер от 500 лева до 2 000 лева. Наказващият орган е определил размер на имуществената санкция към средния, възприет безкритично от РС. По делото, а и в административната преписка, обаче, няма данни лицето да е извършвало друго нарушение от същия вид или да е било санкционирано изобщо за нарушения на норми, уреждащи фискалната дисциплина на търговците. Затова настоящият касационен състав приема, че и санкция в минимален размер ще постигне целите на закона. Наказателното постановление следва да се измени, като с оглед изложеното размерът на санкцията следва да се намали до 500 (петстотин) лева.

Решението на РС следва да бъде отменено, а издаденото наказателно постановление да се измени в посочения смисъл.

С оглед на изложеното, на основание чл. 221 ал.1 и чл. 222 ал.1 от АПК, във връзка с чл. 63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ решение № 157/05.02.2018 година по н.а.х.д. № 227/2018 година на Районен съд – Бургас.

Вместо него постановява

 

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 2277/02.11.2017 година на заместник – директора на ТД – Бургас на НАП, като вместо имуществена санкция в размер на 1 000 (хиляда) лева, ОПРЕДЕЛЯ размер на наложената имуществена санкция – 500 (петстотин) лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                   ЧЛЕНОВЕ: