Р  Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1004               Година 26.05.2016            Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на двадесет и шести април две хиляди и шестнадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар Й.Б.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер дело номер 583 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

Производството е по реда на чл.156, във връзка с чл.129, ал.7 от ДОПК, във връзка с чл.9б и чл.4, ал.1 от ЗМДТ.

Образувано е по жалба на „Белинвест” ООД, гр.Бургас с ЕИК 147079660 представлявано от управителя Л.Б.Б. против  мълчалив отказ на органа по приходите при община Созопол да се произнесе по заявление вх.№7-26-00-461/12.11.2013г. с акт за връщане на недължимо платени суми в размер на 5608,28 лева, начислена като дължима от  дружеството ТБО за периода от 2007 до 2013г. за недвижим имот, находящ се в м.”Буджака”, землище гр.Созопол, потвърден с писмо изх.№ 72600-461/1/02.02.2016г. на кмета на община Созопол. Счита, че мълчаливият отказ е нищожен, в условията на евентуалност - незаконосъобразен и моли да бъде прогласена неговата нищожност или да бъде отменен, като се върне преписката на административния орган да се произнесе по подаденото заявление и да му се присъдят направените по делото разноски.

Ответникът – Кмета на община Созопол, редовно уведомен, не изразява становище по жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока по чл.156, ал.1, във връзка с чл.129, ал.7 от ДОПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество жалбата е основателна.

С АУЗД №128/16.11.2012г., издаден от старши инспектор при отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол, са установени задължения на Белинвест” ООД за периода от 2007г. до 2010г. в общ размер 2 400,00 лева, ведно с лихва в размер на 1008,16 лева, изчислена към 16.11.2012г. Актът е отменен като незаконосъобразен с решение № 1746/27.09.2013 г., постановено по адм.дело № 370/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, за което не се спори, че не е обжалвано и е влязло в законна сила.

С АУЗД №126/16.11.2012г., издаден от старши инспектор при отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол, са установени задължения на „Белинвест“ ООД за периода от 2011 г. до 2012 г., както следва: ТБО в размер 1 200,00 лева и лихва в размер на 88,21лева. С решение № 1747/27.09.2013г., постановено по адм.дело № 372/2013 г. по описа на Административен съд Бургас, този акт е прогласен за нищожен. Не се спори по делото, че това съдебно решение не е обжалвано и е влязло в законна сила.

В хода на посочените съдебни производства по оспорване на АУЗД № 126 и АУЗД №128 от 16.11.2012г., с платежно нареждане от 16.09.2013г. жалбоподателят е заплатил по сметка на Община Созопол определената с тях сума от 5 608,8 лева. На 12.11.2013г. дружеството е депозирало в Община Созопол заявление вх.№ 7-26-00-461 за възстановяване на същата сума на основание чл.129, ал.1 от ДОПК, като недължимо платена. По заявлението е извършена проверка в хода на която е констатирано, че Белинвест” ООД, има изискуеми задължения в общ размер 5 205,19 лева и е издаден Акт за прихващане или възстановяване № 009/04.06.2014г., с който сумата за възстановяване от 5 001,86 лева е прихваната със сумата от 5 205,19 лева и е определен „остатък за плащане или възстановяване“ в размер на 203,33 лева. Актът за прихващане или възстановяване е обжалван по административен и съдебен ред и със съдебно решение № 1589/02.11.2015г., постановено по адм.дело № 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас е отменен, а  преписката е върната за ново произнасяне по заявлението  подадено от дружеството. Съдебното решение не е обжалвано и е влязло в законна сила на 25.11.2015г.

С вх.№7-26-00-46/(2)/02.02.2016г. от „Белинвест” ООД е подадена жалба до Кмета на община Созопол против мълчалив отказ на органа по приходите при община Созопол да се произнесе по заявление с вх.№ 7-26-00-461/12.11.2013г. с акт за връщане на недължимо платени суми по АУЗД № РА000128 и АУЗД №РА000126 от 16.11.2012г.

С писмо изх.№ 72600-461/1/02.02.2016г. на кмета на община Созопол дружеството е уведомено, че анулирането на оспорваните АУЗД на основание горецитираните съдебни решения, не отменя публичните общински задължения на имота, които остават дължими за периода от 2007г. до 2012г. и не подлежат на възстановяване.

Понастоящем съдът е сезиран с жалба против мълчалив отказ на органа по приходите при община Созопол да се произнесе по заявление вх.№7-26-00-461/12.11.2013г. с акт за връщане на недължимо платени суми в размер на 5608,28 лева, начислена като дължима от  дружеството ТБО за периода от 2007 до 2013г. за недвижим имот, находящ се в м.”Буджака”, землище гр.Созопол, потвърден с писмо изх.№ 72600-461/1/02.02.2016г. на кмета на община Созопол.

Обжалваният мълчалив отказ е нищожен.

С влязлото в сила съдебно решение № 1589/02.11.2015г., постановено по адм.дело № 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас е отменен Акта за прихващане и възстановяване № 009/04.06.2014г. и е върната административната преписка на началника на отдел „ПМДТУ“, Дирекция „ИДМДТ“ Община Созопол за произнасяне по подаденото от „Белинвест” ООД заявление с вх.№ 7-26-00-461/12.11.2013г., съобразно дадените указания по тълкуването и прилагането на закона. Съгласно тези указания актът е издаден при допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, тъй като липсват фактическите основания за издаването му, а именно данни как е определен размерът на приетите за изискуеми задължения на дружеството, тъй като не се установява наличие на изискуеми публични вземания, които биха могли да бъдат прихванати с насрещното вземане на Белинвест” ООД. Съдът е приел, че при липса на каквито и да било фактически констатации в акта и с оглед данните за отмяна, респективно за обявяване нищожност на актовете за установяване на задължение по декларация за посочения в процесния АПВ период, то съображенията на административния орган за извършване на прихващането остават напълно неясни, поради което акта е отменен и преписката е върната на органа по приходите, с оглед необходимостта същият да извърши преценка и да изложи самостоятелни мотиви по съществото на искането за възстановяване на недължимо платени суми в размер на 5608,28 лева, начислена като дължима от  дружеството ТБО за периода 2007-2013г. за недвижим имот, находящ се в м.”Буджака”, землище гр.Созопол.

След връщане на преписката, в нормативно установения срок в чл.129, ал.3 от ДОПК, от служител в общинската администрация, имащ правата и задълженията на орган по приходите, не е налице произнасяне по подаденото заявление, поради което от дружеството е прието, че е налице мълчалив отказ, който е потвърден с писмо изх.№ 72600-461/1/02.02.2016г. на кмета на общината.

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния кодекс и обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В ал.3 е посочено, че в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители, а съгласно ал.4 служителите по ал.3 се определят със заповед на кмета на общината. Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на НАП, съгласно чл.4, ал.5 от ЗМДТ.

Съгласно чл.129, ал.1 от ДОПК, прихващането или възстановяването се извършва от орган по приходите, а в случая с оглед разпоредбите на чл.4 от ЗМДТ, акта за прихващане или възстановяване следва да бъде издаден от съответния служител на общинската администрация на Община Созопол, определен със заповед на кмета на общината. В случая, съответния служител, като не се е произнесъл с изричен акт в 30-дневния срок по чл.129, ал.3 от ДОПК, съобразно мотивите на влязлото в сила съдебно решение е формиран мълчалив отказ, който е в противоречие с произтичащия от закона задължителен характер на съдебно решение № 1589/02.11.2015г. и дадените в него указания по тълкуването и прилагането на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.177, ал.2 от АПК актове и действия на административния орган, извършени в противоречие с влязло в сила решение на съда, са нищожни, като всеки заинтересован може винаги да се позове на нищожността или да поиска от съда да я обяви. За да е приложима тази норма следва да са налице следните кумулативни предпоставки: 1.наличие на влязло в сила съдебно решение, с което са разпоредени определени права и задължения, които обвързват длъжностно лице или административен орган; и 2.постановени актове или извършени действия, които да противоречат на това решение.

В случая тези предпоставки са налице, доколкото съдебно решение № 1589/02.11.2015г. е влязло в законна сила на 25.11.2015г. и с него е върната преписката за произнасяне по подаденото от дружеството заявление от орган по приходите, който да извърши преценка и изложи самостоятелни мотиви по съществото на искането за възстановяване. Като не се е произнесъл в 30-дневния срок по чл.129, ал.3 от ДОПК, органа по приходите е формирал мълчалив отказ, който е нищожен на основание чл.177, ал.2 от АПК, като противоречащ на влязло в сила съдебно решение.

С оглед на изложеното обжалвания мълчалив отказ следва да бъде прогласен за нищожен и на основание чл.160, ал.3 от ДОПК преписката да бъде върната на органа по приходите при община Созопол, за издаване на акт за прихващане или възстановяване в 30-дневния срок по чл.129, ал.3 от ДОПК, съобразно мотивите на влязло в сила съдебно  решение № 1589/02.11.2015г. постановено по адм.д.№ 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

При този изход на спора и на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, в полза на жалбоподателят следва да се присъдят направените по делото разноски в размер на 50,00 лева платена държавна такса. Разноски за адвокатско възнаграждение не се дължат, тъй като по делото липсват доказателства  да са направени.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

РЕШИ:

 

ОБЯВЯВА ЗА НИЩОЖЕН мълчалив отказ на орган по приходите при община Созопол да издаде акт за прихващане или възстановяване по подадено от „Белинвест” ООД, гр.Бургас, ул.“Цар Асен“ № 24, представлявано от управителя Л.Б.Б., заявление с вх.№ 7-26-00-461/12.11.2013г., потвърден с писмо изх.№ 7-26-00-461(1)/02.02.2016г. на кмета на община Созопол.

ВРЪЩА преписката на Община Созопол за издаване на акт за прихващане или възстановяване от служител имащ правата и задълженията на орган по приходите, в 30-дневен срок от постъпването и́, съобразно мотивите на влязло в сила съдебно  решение № 1589/02.11.2015г. постановено по адм.д.№ 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

ОСЪЖДА Община Созопол да заплати в полза на „Белинвест” ООД, гр.Бургас, ул.“Цар Асен“ № 24, представлявано от управителя Л.Б.Б., разноски по делото в размер на 50,00 лева (петдесет лева).

Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

СЪДИЯ: