ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2016, 26.04.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и шести април                       две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 583 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:32 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Белинвест”ООД, редовно призован, се явява адвокат О., с пълномощно от днес.

 

За ОТВЕТНИКА Кмет на община Созопол, редовно призован, представител не се явява.

 

АДВОКАТ О. : Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Белинвест” ООД против  мълчалив отказ на органа по приходите при община Созопол да се произнесе по заявление вх.№7-26-00-461/12.11.2013г. с акт за връщане на недължимо платени суми в размер на 5608.28 лева, начислена като дължима от  дружеството ТБО за периода 2007-2013г. за недвижим имот, находящ се в м.”Буджака”, землище гр.Созопол, потвърден с писмо изх.№ 72600-461/1/02.02.2016г. на кмета на община Созопол.

 

ИЗИСКАНО е адм.д.№ 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

 

АДВОКАТ О.: Поддържам жалбата. Налице е мълчалив отказ на органа по приходите, който е потвърден от кмета на община Созопол. Твърдим, че е налице задължение за произнасяне по искането на жалбоподателя за възстановяване на суми, в който смисъл има влязло в сила съдебно решение. Да се приемат представените по делото доказателства, както и да се приложи адм.д.№ 1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас. Няма да соча други доказателства.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА по делото адм.д.№1333/2014г. по описа на Административен съд Бургас.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ О.: Моля да обявите нищожността на мълчаливия отказ на органа по приходите, тъй като същия в противоречи с влязлото в сила решение по адм.д.1333/2014г. на Административен съд Бургас. С това решение съдът изрично е задължил административния орган да се произнесе  по направеното от жалбоподателя искане за възстановяване по АУЗД. Съдът следва да се произнесе по същество, предвид забраната за повторно връщане за ревизия установено в ДОПК, като сме изразили становище в този смисъл в самата жалба. Твърдим, че съображенията на кмета на община Созопол за законосъобразност на мълчаливия отказ в писмо от 02.02.2016г. са несъстоятелни. На първо място с две съдебни решения са отменени издадени от органа по приходите АУЗД, които като период съвпадат с по-голяма част с периода, за който се иска възстановяване на сумите. Действително за една част за който е платената таксата ТБО не е включен в периодите обхванати от двата АУЗД, но и в настоящото производство административният орган не представил доказателства за извършването на услугите, включени в компонентите на таксата за битови отпадъци и такса за ТБО действително не се дължи. Моля, съдът да направи самостоятелна преценка в този смисъл и постанови решение в смисъла посочен в самата жалба.

Моля, да ни бъдат присъдени разноските в съдебното производство.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11.41 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: