ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 583 по описа за 2015година.                  

  На именното повикване в 13:00 часа при спазване нормата на чл. 142, ал. 1 от ГПК, вр. с чл. 144 от АПК и на второ четене в 13.07 се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Й.Т.В., редовно призован, се явява лично.

 

ОТВЕТНИКЪТ - директор на Териториално поделение на НОИ- Бургас, редовно призован, не се представлява.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Й.Т.В. против Решение № РД-19/27.02.2015година на директора на Териториално поделение на НОИ-Бургас, с което е потвърдено Разпореждане №Д-02-03-000-95018/14.01.2015година на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите, с което на основание чл.40, ал.4 от КСО е постановено спиране на изплащането на обезщетение на болничен лист, №4417899, серия А-2012 издаден от  ЛКК считано от 14.01.2015година.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта, включително и  да представи като доказателство оспорения болничен лист №4417899, серия А-2012 издаден от  ЛКК, който не е приложен към административната преписка.

 

УКАЗВА на ответника, че в административната преписка не се съдържат и доказателства за наличие на предпоставки за упражняване на правомощията на директора на ТП на НОИ – Бургас от С. Р. - подписала Решение № РД-19/27.02.2015година за директор на Териториално поделение на НОИ-Бургас, съгласно заповед № 166 от 06.02.2014г. (лист 12 от делото).

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Поддържам жалбата по съображенията изложени в нея. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приеме приложената по делото административна преписка. Заявявам, че жалбата срещу Разпореждане №Д-02-999-03-95018/14.01.2015година на ръководител по изплащане на обезщетенията и помощите е приключила с потвърждаване на разпореждането от директора на ТП на НОИ.

Не знам защо болничния лист №4417899, серия А-2012, не е представен по делото, но и аз не мога да го представя, тъй като нямам копие, което да съхранявам при мен.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка  документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответника в двуседмичен срок от съобщението, да представи служебно заверен препис на болничен лист №4417899, серия А-2012 издаден от ЛКК на Й.В., както и  окончателния акт по произнасянето си по жалба вх.№ПОВН-12102.02.2015година.

 

УКАЗВА на ответника, че при непредставяне на изисканите доказателства в срок, съдът ще му наложи глоба в размер на 200лева за неизпълнение на  указанията.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.: Нямам доказателствени искания към момента.

 

За събиране на доказателства съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.10.2015г. от 13.15 часа, за която дата и час жалбоподателя редовно уведомен от днес, а ответника по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ съобщение на ответника с дадените в днешното съдебно заседание указания.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13:16часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: