ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 14.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На четиринадесети юни                        две хиляди и шестнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 582 по описа за 2016 година

На именното повикване в 15:11 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ – „Гривас ООД, редовно призован, не изпраща представител.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Т., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на ответника и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:           

Делото е образувано по повод жалба от „ГРИВАС” ООД  против Ревизионен акт № Р-02002015000080-091-001/20.08.2015 г., изцяло потвърден с Решение № 314 от 15.12.2015 г. на директора на Дирекция  „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр. Бургас.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Оспорвам жалбата. Нямам доказателствени искания.

Моля да приемете като доказателства по делото съдържащите се в административната преписка документи.

 

 

Съдът с оглед заявеното от процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Независимо от липсата на изрично формулирани в жалбата доказателствени искания предвид нормата на чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът следва да укаже на жалбоподателя, че за някои обстоятелства от значение за делото не сочи доказателства и изрично да му предостави възможност да ангажира такива.

По изложените съображения и на основание чл. 171, ал. 4 от АПК, съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че относно заявената от него незаконосъобразност на оспорения ревизионен акт не е ангажирал доказателства. От страна на жалбоподателя не са ангажирани и доказателства в подкрепа на заявените от него в жалбата твърдения, че стоките по отношение на които приходната администрация е формулирала извод за тяхната липса, са били предоставени на съхранение на други търговци с уговорка за евентуално бъдещо изкупуване, за което все още не са настъпили условия.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателя до следващо съдебно заседание да ангажира доказателства в подкрепа на заявените в жалбата твърдения относно незаконосъобразността на оспорения ревизионен акт.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 20.09.2016 г. от 14.10 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,19 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: