ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 22.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и втори юни                              две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Г.Ф.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 582 по описа за 2015 година.   

                 

На именното повикване в 13.20 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „АЙСБЕРГ” ЕООД с управител Л.Л., редовно уведомен,  представлява се от адвокат А. от Адвокатска кантора – Сливен, която представя днес пълномощно.

 

         ОТВЕТНИКЪТ – Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция по приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Д., представя днес пълномощно по делото.

        

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Липсват пречки. Да се даде ход на делото.

 

Съдът не констатира пречки по движението на процеса, поради което

 

         О П Р Е Д Е Л И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         АДВОКАТ А. – Уважаема госпожо председател, поддържам жалбата със всички доводи и основания изтъкнати в нея.

Имам доказателствени искания: 

Представям и моля да приемете удостоверение от частния съдебен изпълнител М.М. за образувано изпълнително дело против представляваното от мен дружество; гаранционни договори - 7 на брой , които в хода на Ревизионното производство не са били събрани; Справка от Службата по вписванията гр. Сливен за периода от 01.01.1994 г. до 02.09.2014 г. за вписвания, отбелязвания и заличавания по персоналната партида на дружеството – 9 листа, четири броя АПВ, които удостоверяват извършваните ревизии на представляваното от мен дружество през процесните периоди; Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, който е неразделно свързан с изпълнителното делото, тъй като това са имоти,  спрямо които е насочено изпълнението.

Моля ответната страна да представи всички актове за прихващане и възстановяване през процесните периоди, да представят и допълнят административната преписка с всички месечни справки-декларации, дневници  за покупки и продажби по ЗДДС за целия период на проверката, както и да приложи решение № 60/16.02.2015 г. по жалбата срещу РА на горестоящия орган.  Считам, че тези писмени доказателства са необходими за изготвяне на експертизата, за която също имам доказателствено искане и съм формулирала въпроси с нарочна молба, която представям, като моля да включите и още един въпрос – Каква сума следва да се приспадне от пазарната стойност определена от органа по приходите за нуждите на чл.111, ал.1 от ЗДДС,  при хипотеза, че платените суми по договорите за гаранции бъдат приети като аванс? Моля за точното и обективно изпълнение на задачите от вещото лице, което след като се запознае с материалите по делото и при проверката на документите, намиращи се в представляваното от мен дружество да отговори на въпросите изчерпателно. Представям и екземпляр и на ответната страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата.

Моля да приемете представените с административната преписка доказателства.

По отношение на представените в днешно съдебно заседание документи, моля процесуалния представител да уточни тези гаранционни договори дали са били представени пред ревизията или се появяват за първи път в днешно съдебно заседание. Ако са за първи път, моля да не се приемат, а да ми се даде възможност да се запозная с тях и да взема становище.

По отношение на доказателствените искания на страната относно  АПВ-тата, които са представени, считам същите за неотносими към предмета на спора. От изявлението на колегата разбирам, че те са издадени след извършените ревизии на дружеството. Следва да се отбележи, че АПВ не се издава след извършена ревизия, а след извършена проверка, а процесните периоди са от 2008 г. нататък, съответно ДОПК има различен текст – този по чл.129, ал.3 от ДОПК и съответно е записано, че независимо че има издадени АПВ-та, това не лишава органите по приходите да извършат ревизия на лицето. 

По отношение на искането за представяне на справки-декларации и дневници за покупки и продажби, може да иска да се представят документи от административния орган, които не се съдържат при него. Исканите документи би следвало да са в неговото счетоводство и при необходимост и при желание да се съдържат по делото и да се представят именно от жалбоподателя.

Виждам, че са посочени суми в жалбата, които са по ревизионния акт, но следва да отбележа, че с решението на горестоящия орган тези суми са редуцирани, тъй като ревизионният акт е частично отменен. Моля жалбоподателят да уточни дали се поддържа в този вид жалбата или съобразно потвърдената част от решението на директора на дирекция ОДОП.

 

АДВОКАТ А. – Поддържам жалбата в размера, който е съобразно решението на горестоящия орган.

Във връзка с възражението на ответната страна ще заявя, че АПВ-тата доказват, че дружеството има надлежно водено счетоводство през ревизираните периоди, не е имало основание да се прилага чл. 122 от ДОПК, органа по приходите неправомерно е приел представените суми по договорите за гаранции за авансови по смисъла на ЗДДС, а те са суми по гаранционни договори и не представлява актив на дружеството. Освен това към датата на дерегистрация на дружеството по ДДС, тези суми не са налични при дружеството и то не може да се разпорежда с тях. 

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната  преписка изготвена във връзка с проведената спрямо жалбоподателя ревизия,

както и представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства от адвокат А., представляващи заверени копия на 1.Удостоверение от частен съдебен изпълнител изх. № 04664/19.06.2015г. за образувано изпълнително дело на дружество-жалбоподател; 2. Четири броя Акта за прихващане или възстановяване с №№ 801075 от 19.05.2008г.,  802697 от 10.11.2008г., 901644 от 30.06.2009г., 903043 от 16.12.2009г.; 3. Справка  от Службата по вписванията – Сливен за периода от 01.01.1994 г. до 02.09.2014 г. за вписвания, отбелязвания и заличавания по персонална партида на дружеството-жалбоподател; 4. Нотариален акт  за учредяване на договорна ипотека № 46, том ІІ, рег. № 2663, дело № 202 от 2008 г. съставен на 01.04.2008 г.; както и Акт за дерегистрация по ЗДДС № 200991200006186/02.07.2012г. на дружеството-жалбоподател.

 

По отношение на представените в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя седем броя гаранционни договори, предвид обстоятелството, че същите не са били представени в хода на ревизията, с оглед датата на която са съставени, а именно през м. февруари 2015 г., след като съдът съобрази и възражението на юрисконсулт Д., видно от което ответната страна поиска да й се предостави възможност да се запознае със тези договори, съдът намира за необходимо те да се приложат по делото, като по отношение на тяхното приемане съдът ще вземе становище в  следващото съдебно заседание, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЛАГА по делото представените в днешно съдебно заседание седем броя гаранционни договори.

 

Молбата депозирана в днешно съдебно заседание от пълномощника на жалбоподателя за ангажиране на съдебно-икономическа експертиза,  съдът намира за основателна, доколкото посредством това доказателствено средство биха се установили правнозначими за решаването на делото факти, поради което и на основание чл. 195, ал.1 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае с приложените по делото доказателства, както и с тези находящи се в счетоводството на жалбоподателя, да отговори на  въпросите, съдържащи се в депозираната днес молба от неговия пълномощник. 

Експертизата да се изготви от вещото лице Ж.Д.Ж., при депозит в размер на 600 лв, вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок, считано от днес. 

 

Искането на жалбоподателя да се задължи ответната страна да представи заверени копия от справки-декларации по ЗДДС за ревизираните периоди, както и относимите за тях дневници за покупки и продажби по ЗДДС, съдът намира за неоснователно, като в тази връзка, обръща внимание на жалбоподателя, че така исканите доказателства би следвало да са налични в неговото счетоводство, а от друга страна съобразно обстоятелството, че при изготвяне на съдебно-икономическата експертиза, вещото лице по необходимост би се запознало и работило с тези писмени доказателства.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства: 

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23 ноември 2015г. от 14:30 ч., за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:40  часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                          СЪДИЯ: