ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 19.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На деветнадесети април                           две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 581по описа за 2017 година

На именното повикване в 13.45 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ОБЩИНА БУРГАСредовно и своевременно призован, изпраща процесуален представител ю.к. Г., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

За ОТВЕТНИКА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ БУРГАС – редовно и своевременно призован, не се явява представител.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К.Г.:Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Докладва постъпило с входящ №3855/19.04.2017 година  писмо, видно от което изпълнителния директор, чрез надлежно упълномощен процесуален представител е изразил становище да бъде даден ход на делото.Конкретизирал е, че няма доказателствени искания, уточнил е че поддържа по-рано представения отговор и желае по съществото на спора жалбата да бъде отхвърлена, като неоснователна и необоснована.Моли за предоставяне на допълнителен срок за писмени бележки.

          Производствотопо делото е образувано по жалба от Община Бургас, ЕИК 000056814, адрес: град Бургас, ул.“Александровска“ №26, представлявана от кмета Димитър Николов против Писмо с изходящ №1000-4402/22.02.2017 година от Изпълнителна агенция по рибарство аквакултури,Булстат 000649519, със седалище и адрес на управление:град Бургас, ул.“Княз Александър Батенберг"№1 за доброволно възстановяване на получена безвъзмездна финансова помощ от бенефициента Община Бургас, по проект УНП BG0713EFF-331-20284, с наименование „Реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки“, приоритена ос 3.“Мерки от обществен интерес“ от Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“(ОПРСР) на Република България, финансирана от Европейски фонд за рибарство (ЕФР) за програмен период 2007-2013 г., реализиран съгласно договор за предоставяне на БФП №150/08.01.2013 година.

          Съдът докладва, че по делото с входящ №3234/31.3.2017г. е постъпил отговор на жалбата от Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с който е изразено становище за недопустимост на жалбата, предвид обстоятелството, че по отношение на програмен период 2007 и 2013 година  за  Закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ) е неприложим, съгласно изрични негови разпоредби.Настоящият съдебен  състава намира така изразеното становище за неоснователно.

На практика оспореният писмен акт представлява  индивидуален административен такъв по смисъла на АПК. Той представлява  акт обективиращ правомощието на органа по смисъла  на чл.28 т.2 от Наредбата за определяне на процедурите за администриране на нередности по фондове, инструменти и програми,съфинансирани от Европейския съюз, като същия отговаря на характеристиките  и параметрите  на акта, с който се определя по основание и размер финансовата корекция по чл.73 ал.1 от ЗУСЕСИФ, постановен е след влизане в сила на закона и в тази връзка защита срещу същия по реда на чл.27, ал.3,ал.5 и ал.7 от ЗУСЕСИФ е допустима по реда на АПК. Предвид изложеното  съдебният състав намира депозираната жалба за допустима.

Указва на страните следната доказателствена тежест:  В тежест  на административният орган  е да докаже  стриктно спазване на принципа за провеждане на оспореното административно производство  по начин, незасягащ правата и интересите  на жалбоподателя. По съществото на спора, в тежест на ответният органа е да установи  наличие на предпоставките   за налагане на спорната финансова корекция, включително материално-правните и процесуално-правните предпоставки за това.В негова тежест е да обоснове и размера на същата  индивидуализиран в оспореното писмо.

Отделно от горното съдът указава на всяка от двете страни, че при позоваване на позитивни факти и обстоятелства,  от които съответната страна черпи права,  в нейна  тежест е да установи наличието на същите.

Съдът докладва, че по делото с входящ №2786/21.03.2017 година от ответната страна е  постъпила административната преписка по издаване на писмо Изх.№1000-4402/22.02.2017 година, към което са приложени доказателства, описани на лист №18 и №19 от делото.Допълнителни доказателства към настоящият момент не са представени.

Ю.К.Г.- Нямам възражения по доклада. Поддържам жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Не знам дали са представени  доказателства за компетентност на ограна, издал писмото. Към настоящият момент няма да соча други доказателства.

По представените доказателства, съдът

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представената административна преписка  в цялост.

Ю.К.Г.- Няма да соча доказателства.Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа  страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

Ю.К.Г.- Моля да се отмени оспореното  писмо на ИД на ИАРА,  издадено след влизането в сила на ЗУСЕСИФ. Считам, че същото не  е мотивирано, както не се  установиха доказателсва във връзка с направените в него констатации. Писмото единствено е възпроизвело съдържанието на решението. Липсват фактически констатации и са посочени само изводи, но не са посочени фактите и обстоятелствата въз основа, на които са направени тази изводи, поради което същия е немотовиран и незаконосъобразен.Моля за срок за писмени бележки.

Съдът определя 10-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните по делото.

Съдът  счете делото  за изяснено и обяви, че ще се произнесе  с решение в законния срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: