ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 02.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На втори юни                                            две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 581 по описа за 2015 година

На именното повикване в 14:58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.В.С., редовно призован, не се явява. За него се явява адв. С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт Д., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - С.Я.Г., редовно призован, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Считам, че производството по делото е недопустимо. Моля да не давате ход и да го прекратите, като оставите жалбата без разглеждане. Жалбоподателят не се легитимира в случая нито като собственик, нито като носител на ограничени вещни права или друго, което по силата на закон да му придаде качеството на заинтересовано лице или на лице, което може да инициира това производство не само по отношение на имота където е ситуирана сградата, но и по отношение на постройката, която е констатирана с редица актове, по които съдът вече се е произнесъл с влезли в сила решения относно извършеното строителство, като е постановено, че жалбоподателят не само няма негови лични права, които да се засягат по някакъв начин от акт, действие или бездействие от общинската администрация, но и евентуалното произнасяне от съда да би довело до засягане на такива, поради което считам, че производството е недопустимо и моля да го прекратите. Подробни аргументи съм изложил в становището с преписката, но считам, че лицето няма права, които да брани и защитава в случая и които са му засегнати по някакъв начин. Липсва предмет на това производство.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по повод заявеното от процесуалния представител на ответника твърдение за недопустимост на жалбата, намира следното:

В сезиращата съдът жалба, както и в приложените в административната преписка документи се установява, че в полза на жалбоподателя П.В.С. е било издадено Разрешение за строеж № 8/10.07.1990 г. от ОНС-Бургас - Управление „Архитектура и благоустройство”. Твърди се, че така издаденото разрешение за строеж е било отменено с издадена на 08.07.1993 г. заповед на кмета на Община Бургас. Именно въпросната заповед се оспорва като нищожна в настоящото производство. Индиция за наличие на такъв постановен административен акт се съдържа и в другите документи, съставляващи част от административната преписка, в т.ч. и в решение за отказ за издаване на акт за узаконяване, постановен от Главен архитект на Община Бургас. В този смисъл, заповедта с която е отменено издадено в полза на жалбоподателя разрешение за строеж безспорно засяга неговите права и интереси и накърнява неговата правна сфера. В тази връзка, от така постановеният административен акт, с който е отменено издадено в полза на жалбоподателя разрешение за строеж, същият търпи вреди, поради което за жалбподателя възниква правен интерес от оспорване на така постановения акт. Настъпилите впоследствие действия, в т.ч. и твърдяното прехвърляне на имота за който е издадено разрешението за строеж не лишава жалбоподателя от възможността му да оспори твърдяната за издадена на 08.07.1993 г. заповед. С оглед горното, съдът намира жалбата за процесуално допустима, като подадена от лице имащо право на интерес от оспорване.

По изложените мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от П.В.С. против Заповед от 28.07.1993 г. на кмета на Община Бургас, с която се твърди, че е отменено издадено в полза на жалбоподателя Разрешение за строеж № 8/10.07.1990 г.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Поддържам всички изложени доводи и доказателствени искания в нея. Доколкото знам, такава заповед към настоящия момент не е представена по делото.

Нямам други доказателствени искания. Да се приемат представените с административната преписка.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна и недоказана. Моля да приемете преписката.

Няма да ангажирам други доказателства. Направена е проверка в общината за такава заповед, която не е открита. Считам, че такъв административен акт не съществува.

 

Съдът, с оглед становищата на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да уважите жалбата, да отмените и обявите процесния акт като нищожен. В хода на делото се установи действително, че ако е налице такъв акт, то той страда от съществени пороци както в производството по издаването му, така и в производството по обявяване. Същите считаме, че са съществени, които водят до извод, а именно, че същият акт, който е бил по редица последващи административни производства, е нищожен. Моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля да ми се предостави срок за представяне на писмени бележки.

Считам, че поради липса на предмет, това производство е недопустимо, алтернативно неоснователно и недоказано.

Подробни съображения ще изложа в писмени бележки.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ на страните 14-дневен срок считано от днес, в който същите могат да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,13 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: