ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 06.01.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На шести януари                                                 две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  581  по описа за  2008 година.                     

На именното повикване в  15,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – А.К.П. – не се явява. Вместо него адв. Д. П.

Ответникът – РДНСК – Бургас – не изпраща представител.

Заинтересованата страна – П.Б.К. – се представлява от адв. Г.

Заинтересованата страна – К.Я.П. – се явява лично.

Заинтересованата страна – Община Созопол – не изпраща представител.

Явява се вещото лице Р.Г.Д..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпилото заключение от инж. Р.Г.Д..

 

СЪДЪТ пристъпва към снемане самоличността на вещото лице, както следва:

 

Р.Г.Д.  42 години, българка, българска гражданка, с висше образование, без родство със страните, предупредена за отговорността по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. П. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: В отговорите на въпрос 1 и 2 сочите, че има някакви разминавания и с оглед на това можете ли да отговорите вярна ли е част „Геодезия” от инвестиционния проект по отношение на имотната граница, така както Вие сте я посочили в т. 2, 3 и 4?

ОТГОВОР: Посочила съм, че в т. 2 отклонението е 5 см,  в т. 3 разстоянието е 1 м и 4 см, в точки 4 и 5 нямах възможност да определя какво е разстоянието, поради това, че върху тях има предмети, които не могат да бъдат отстранени.

ВЪПРОС: В такъв случай част „Геодезия” отговаря ли на това което сте установили?

ОТГОВОР: Само в  точка 2 инвестиционният  проект отговаря на това, което аз съм установила.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Можете ли да дадете категорично мнение, че инвестиционният проект не отговаря на установеното в точки 4 и 5?

ОТГОВОР на вещото лице: Въпреки, че там в тези две точки има вещи, които възпрепятстват измерването, мога да дам категорично заключение, че и в точки 4 и 5 установеното от мен не съответства на част „Геодезия” в инвестиционния проект.

Искам да уточня, че цитираната от мен точка 5 се намира извън очертанията на имот ХVІІІ-671, тъй като не съм я отбелязала на скицата.

Моля, да ми позволите в момента да извърша съответното отбелязване като извърша такова отбелязване и в копията от заключението, предоставени на страните по делото.

 

СЪДЪТ ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на вещото лице да обозначи цитираната от него точка 5 от заключението, като положи нейното местоположение в екземпляра на експертизата, находяща се в страницата на делото, както и в екземплярите, с които разполагат страните по делото.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ положи срещу подпис местоположението на точка 5, след което изслушването на експертизата продължи.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. П.:

ВЪПРОС: След като има разлика в т. 2 и т. 3, ъгълът който се сключва между страничната регулационна и уличната регулационна линия при точка 2, следва ли да е прав?

ОТГОВОР: Би трябвало да не е прав.

ВЪПРОС: С оглед на този отговор част „Геодезия в инвестиционния проект вярна ли е спрямо установеното от Вас?

ОТГОВОР: Бих казала, че част „Геодезия” е вярна сама за себе си, обаче, не е нанесена правилно върху терена, евентуално, и за това се получават тези разминавания.

ВЪПРОС: Вие установявате, че е работено с трасировъчни карнети от 1982 г. С оглед на това което сте измерили и установили, вярна ли е част „Геодезия” спрямо трасировъчните карнети от 1982 г. и спрямо действащото ЗРП?

ОТГОВОР: Има разминаване между това което е изпълнено в момента и това което е по действащото ЗРП.

ВЪПРОС:  Част „Геодезия” не трябва ли да отразява вярно по координати граничните точки между двата имота?

ОТГОВОР: Да, трябва.

ВЪПРОС:  Отразено ли е тогава вярно?

ОТГОВОР: Не е отразено.

ВЪПРОС:  В моя въпрос № 3 по отношение на екзекутивите с които е допуснато външно стълбище виждам, че не сте отговорили докрай и отново поставям въпроса – „Екзекутивът с който се одобрява това външно стълбище нарушава ли по някакъв начин допустимите отстояния от страничната регулационна линия с имота на моя доверител?”.

ОТГОВОР: Това стълбище не съществува. Има само едно стъпало.

 

ВЪПРОС НА СЪДА: Каква е разликата между стълбище и стъпало?

ОТГОВОР на ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Стълбище представлява поредица от стъпала, които преминават от една кота на друга кота. В случая има едно единствено стъпало.

 

ВЪПРОС  адв. П.: Моят въпрос е свързан с проекта, който е изменен с екзекутив, в който екзекутив е отразено стълбище с размери  по височина и широчина. Този екзекутив може да бъде изпълнен във  всеки един момент. В тази връзка Ви питам на допустимо отстояние ли е това стълбище от страничната регулационна линия и съобразено ли е с чл. 88 от Наредба № 7?

ОТГОВОР: Не е съобразено.

 

ВЪПРОС:   На четвърти въпрос не сте отговорили докрай, дали този строеж съответства на действащия ПУП.

ОТГОВОР: Кота „корниз” съвпада, а кота „било” има малко разминаване  80 см във височина. Височината е надхвърлена с 80 см.

ВЪПРОС: Допустимо ли е това надхвърляне по действащия ПУП ?

ОТГОВОР: Не е допустимо.

ВЪПРОС: Част „Геодезия” на инвестиционния проект съдържа ли координати на граничните точки по отношение на имота на доверителя ми - УПИ ХVІІ, имот 269, или са посочени само линейни метри отстояние?

ОТГОВОР: Посочени са само отстояния в линейни метри. Не са обозначени координатите на граничните точки.

 

НА ВЪПРОСИТЕ НА АДВ. Г. КЪМ ВЕЩОТО ЛИЦЕ:

 

ВЪПРОС: По т. 2 сте записали, че съществуващата сграда се намира на тези разстояния от имотната граница и се разминава със съответните  метри или сантиметри. Какви отстояние предвижда инвестиционния проект в част „Геодезия” до процесните имоти? По проект какви са тези отстояния между сградата и имотната граница? Предвиждат ли се разлики при тези разминавания?

ОТГОВОР: По проект е посочено отстояние от 2,80 м, а в действителност е 2,75 м. Това е по геодезическия проект на сградата. При извършено измерване на място установих, че действителното отстояние е 2,75 м.

ВЪПРОС:  В т. 3?

ОТГОВОР: В т. 3 това разстояние е с 1,04 м по-малко.

ВЪПРОС  По инвестиционен проект какво е предвиденото отстояние в т.3?

ОТГОВОР: Предвидено е близо 3 метра. Използвам трасировъчен чертеж на инж. Б.

ВЪПРОС: По т. 3 от техните въпроси - този екзекутив кога е одобрен, преди или след издаване на разрешението за строеж?

ОТГОВОР:  Нямам такава задача, затова не мога да отговоря на въпроса.

ВЪПРОС: Има ли за УПИ ХVІІІ-671 одобрен трасировъчен карнет от общината?

ОТГОВОР: Одобрени са през 1982 г. След това няма друг одобрен.

ВЪПРОС:  Как е дадена тогава строителна линия за къщата?

ОТГОВОР: Ползвайки координатите на осевите точки от регулационния план на населеното място.

 

ВЪПРОС: За тази гранична линия между двата парцели има ли такива точки и съвпадат ли с координатите по кадастралния план?

ОТГОВОР: Тези координати съвпадат с координатите по кадастралния план.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС на адв. П.: Допустимо ли е на странична регулационна граница  да има осова точка? Моля да се уточни има ли осови точки по страничната регулационна граница.

ОТГОВОР: Там има една осова точка. Осовата точка се отбелязва с кръгче и  в скицата, която съм приложила по делото осовата точка  е обозначена там където пише улица София - това е в долната част на скицата между  обозначението „ул. София” и „скица за  разлика”. Тя се намира върху оста на тази улица София. Между двата имота няма осови точки.

АДВ. ПЕНЕВА: Вещото лице отговаря като използва чертеж с който ние страните не разполагаме. Такъв няма и по делото. Моля вещото лице да уточни откъде се е снабдило с този трасировъчен чертеж.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Този трасировъчен чертеж ми е предоставен от община Созопол. Той не е заверен и е само за мое ползване. Съдът би могъл да го изиска от община Созопол за да бъде приложен към материалите по делото.

 

ДОПЪЛНИТЕЛЕН ВЪПРОС НА АДВ. Г.: Вещото лице отговори, че строителната линия е дадена по координатите на точките на страничната линия спрямо осовите точки. Въпросът ми беше дали тези координати на точките на страничната регулационна линия съвпадат с координатите по кадастралния план?

ОТГОВОР: Координатите по ЗРП и по кадастралния план съвпадат.

 

СЪДЪТ като намира, че заключението е коректно изготвено с оглед формулираните задачи, както и като взе предвид извършената работа от вещото лице, в това число и подробните обстоятелствени отговори в днешното съдебно заседание, счита, че заключението следва да бъде прието, а на вещото лице да бъде изплатен пълния размер на внесения депозит. Затова съдът

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице внесения депозит в размер на 400 лева.

 

АДВ. Г.: Оспорвам заключението по отношение на твърденията, че след 1982 г. няма одобрен трасировъчен карнет за въведените допълнително имоти в кадастъра като точно за спорната регулационна  линия има трасировъчен план, който ще представя в днешното съдебно заседание. Също така оспорвам  твърдението, че координатите на точките на страничната регулационна линия по ЗРП и по новия кадастрален план на с. Черноморец съвпадат и са идентични. 

Моля, да допуснете тройна геодезична експертиза, вещите лица по която да отговорят на въпросите, които съм поставила на едноличната експертиза. Подготвила съм и допълнителни въпроси. Представям Ви нарочна писмена молба в този смисъл, като моля тройната експертиза да отговори и на тези въпроси.

Искам да представя и писмени доказателства – преписка съдържаща 66 листа, прономеровани от общината. Освен това Ви представям по опис три писмени документа, които са относими към настоящия спор. Това са три писма на Община Созопол съответно от 01.04.2005 г., 21.12.2005 г. и 09.12.2005 г.

 

АДВ. П.:  Моля съда да ми даде възможност да се запозная с доказателствата, представени от колегата, поради големия им обем и да дам становище по тях. Моля колегата да уточни изцяло ли оспорва експертизата или само от отношение на определени въпроси, а именно отговорите на въпросите, които тя е формулирала.

 

АДВ. Г.: Оспорвам отговора на т. 2 от въпроса, формулиран от жалбоподателите. Оспорвам всички отговори.

 

АДВ. П.: Имам доказателствено искане. Моля да приемете като доказателство по делото заповед № 878/28.09.1999 г. на заместник-кмета на Община Созопол с приложена към нея скица с № 256-ч от 01.10.1998 г. Ще доказвам с това доказателство, че ъгълът между страничната регулационна линия между УПИ ХVІІ и ХVІІІ спрямо уличната регулационна граница не е прав, а е под друг ъгъл. На скицата на вещото лице това е ъгълът, който е образуван при т. 2. Моля, да ми дадете възможност евентуално за допълнителни въпроси, ако назначите тройна експертиза.

 

АДВ. Г.: Моля да задължите Община Созопол да представи по делото заверено копие от инвестиционния проект, включващо само част „Геодезия” и одобрения екзекутив, с който се одобрява външното стълбище.

 

СЪДЪТ, след като се запозна със съдържанието на представените доказателства,

О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА представената от адв. П. заповед и приложена към нея скица, както и представените от адв. Г. в днешното съдебно заседание  доказателства.

ДАВА  ВЪЗМОЖНОСТ  на страните да изразят в следващото съдебно заседание  становища по представените доказателства, с оглед значителния обем и невъзможността за толкова кратко време, сега, те да се запознаят с тях.

 

ЗАДЪЛЖАВА заинтересованата страна Община Созопол да представи заверено копие от инвестиционния проект включващо част „Геодезия”, както и одобрения екзекутив за външното стълбище.

 

ДОПУСКА извършването на тройна геодезична експертиза, като назначава вещо лице Р.Д. и предоставя възможност на адв. Г. и адв. П.  да посочат по едно вещо лице, с което да бъде попълнен състава на експертизата.

 

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на адв. П. да формулира допълнителни въпроси към тройната експертиза.

 

ОПРЕДЕЛЯ ЗАДАЧИ на тройната експертиза – задачите, формулирани от страните към едноличната експертиза, както и задачите, формулирани от адв. Г. с нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

След уточняване самоличността на предложените от страните вещи лица, съдът ще определи депозита за извършването на експертизата.

 

СЪДЪТ НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

 ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 24.03.2009 година от 13,30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл.137, ал.7 от АПК.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,15 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: