ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 580 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:54 часа  се явиха:

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно уведомен, се представлява от юрисконсулт Б., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Н.К.К., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу Заповед № 134/12.01.2018г. на зам.кмета по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, за премахване на незаконен строеж: „Покриване и приобщаване на открита тераса и плосък таван /включително цветарник/, с приблизителна площ от 6,00 кв.м., към апартамент № 32, самостоятелен имот с идентификатор 07079.501.376.1.32 по кадастралната карта на гр. Бургас“, находящ се на ет. 6, бл. 189, к/с „Изгрев“, гр. Бургас.

Ответникът е представил административната преписка, по която е издаден оспорения акт.

С молба от 23.04.2018 г. жалбоподателят, чрез пълномощника си адв. С. поиска от съда да се даде ход на делото в негово отсъствие, като направи и доказателствени искания – да се изиска писмено доказателства от ответника и да се допусне извършването на съдебно-техническа експертиза с поставени въпроси.

 

АДВ. С.: Поддържам жалбата. Нямам възражение по доклада.

Поддържам направените доказателствени искания в депозираната наша молба, като с оглед процесуална икономия съм се ограничил да изискам проекта по част „Архитектура“ за целите на заключението по съдебно-техническата експертиза.

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Не възразявам по доклада на съда.

Оспорвам жалбата, като считам същата за неоснователна.

Не възразявам относно поисканата съдебно-техническа експертиза.

Представям и моля да приемете като доказателство по делото технически инвестиционен проект за строеж: „Жилищна сграда, в УПИ ІV-376, кв. 36 по плана на ж. к. „Изгрев“.

АДВ. С.: Моля да бъде задължена ответната страна да представи единствено разрешението за ползване.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и представения в днешно съдебно заседание технически инвестиционен проект.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в 10-дневен срок да представи разрешението за ползването на процесната сграда.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на поставените в нарочната молба на адв. С. въпроси, след внасяне на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес.

Експертизата да се извърши от вещото лице С.И..

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.06.2018 г. от 9.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:01 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: