ОПРЕДЕЛЕНИЕ №391

 

 

10.03.2017г., гр.Бургас,

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр. Бургас, в закрито заседание на десети март две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

                                                                   СЪДИЯ:  ВАНИНА КОЛЕВА

 

като разгледа докладваното от съдия Колева адм.д. № 580 по описа за 2017г., за да се произнесе съобрази следното:

 

            Производството е образувано по жалба на Р.С.Ц., ЕГН ***********, срещу заповед  БС № 26 от21.02.2017г. , издадена от началника на Затвора  - Бургас, с която на основание чл.67,  ал.1,  т.1 от ЗИНЗС е заповядано на лишения от свобода да изтърпява наложеното наказание при „ОБЩ“ режим  в затворническо заведение от закрит тип.

Съгласно чл.67,  ал.2 от ЗИНЗС заповедта по ал. 1, т. 1 подлежи на оспорване пред окръжния съд по местоизпълнение на наказанието в 14-дневен срок от връчването й. Съдът се произнася еднолично с определение, което не подлежи на обжалване. В случая оспорената заповед на началника на затвора е именно по чл.67, ал.1, .т.1 от ЗИНЗС. Предвид определената от закона подсъдност, компетентен да се произнесе по допустимостта и основателността на подадената жалба, е Окръжен съд – Бургас.

Съгласно чл. 135, ал. 2 от АПК съдът следи служебно относно подсъдността на постъпилото сезиране, а според чл. 135, ал. 1 от АПК сам решава дали заведеното пред него дело му е подсъдно.

Подсъдността е абсолютна процесуална предпоставка за надлежно провеждане на съдебното производство, респ. за допустимост на заявеното оспорване, тъй като обуславя разрешаването на съответния спор от компетентния за това съд.

По изложените съображения съдът намира, че образуваното пред Административен съд – Бургас производство следва да бъде прекратено и делото да бъде изпратено по подсъдност на Районен съд – Бургас

Воден от гореизложените съображения и на основание чл. 135, ал. 2 от АПК, Административен съд – Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 580/2017 г. по описа на Административен съд – Бургас.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Окръжен съд – Бургас.

Определението е окончателно.

 

 

 

Съдия: