Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 917

 

гр. Бургас, 16 май  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и осми април, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

       ЧЛЕНОВЕ: Г. РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Д. и с участието на прокурора АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ, изслуша докладваното от съдия Г. РАДИКОВА КНАХД № 580/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Комисия по защита на потребителите, представлявана от директора на Регионална дирекция гр. Бургас, против решение № 3/15.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 390 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Поморие. С решението е отменено наказателно постановление № 36934/15.09.2015 г., издадено от Директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол към ГД „Контрол на пазара“ в КЗП,с което на „ФЕСТА ХОТЕЛИ“ АД гр. София е наложено административно наказание – имуществена санкция, в размер на 1000 лева.

     Касаторът иска отмяна на съдебното решение и потвърждаване на наказателното постановление. Според него, първоинстанционният съд в противоречие с материалния закон е приел допуснато при издаване на наказателното постановление, съществено нарушение на процесуалните правила. Отделно от това, изразява несъгласие за наличие на предпоставки за приложение разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, както е приел първоинстанционният съд.

     В съдебно заседание касаторът не се явява, не изпраща представител.

     Ответникът по касационната жалба, чрез пълномощника си юрисконсулт К., изразява становище за неоснователност на оспорването. Претендира присъждане на разноски.

     Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас намира касационната жалба за основателна, защото счита, че в случая не са налице предпоставки за приложение на чл. 28 от ЗАНН, както и че не са допуснати нарушения на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

Разгледана по същество е неоснователна.

Настоящият състав на съда намира, че като е отменим оспореното пред него наказателно постановление първоинстанционният съд е правилно е приложил материалния закон. Съображенията за незаконосъобразност на наказателното постановление обаче на този състав, са различни от изложените в оспореното решение.

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че при издаването му е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, изразяващо се в непосочване на категорията на проверявания обект, за който са констатирани несъответствия с изискванията на Наредбата за категоризиране на местата за настаняване и заведения за хранене и развлечение,за съответната категория.

Отделно от това е преценил, че случаят е маловажен по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, тъй като преди издаване на наказателното постановление, контролните органи са извършили проверка по съставения АУАН и са установили, че всички несъответствия са отстранени.

Настоящият състав на съда намира, че констатираното от първоинстанционния съд процесуално нарушение не може да бъде преценено като съществено. Това е така, защото в наказателното постановление изрично са посочени изискванията на наредбата, които не са били спазени и тези изисквания са относими към обект, който е от категория пет звезди. В този смисъл, както за санкционираното лице, така и за съда, осъществяващ контрол за законосъобразност на наказателното постановление, няма съмнение, че проверяваният обект е от категория пет звезди и че по отделни показатели, посочени в наказателното постановление, не съответства на изискванията за тази категория.

Съдът не споделя и извода за наличие на предпоставки за приложение на разпоредбата на чл. 28 ЗАНН, защото естеството на нарушението, както и обстоятелството, че санкционираното лице дълъг период от време предоставя услуги, които се регламентират от Закона за туризма, не могат да предпоставят извод за незначителна степен на обществена опасност на деянието. След като обектът е бил категоризиран с висока категория – пет звезди, то в същият следва да предоставя съответните услуги така, както изисква подзаконовият нормативен акт, с оглед гарантиране в пълнота правата на потребителите. В случая няма съмнение, че по отделни показатели на наредбата заведението не е съответствало на предоставената му категорията.

Съдът намира обаче, че нарушението не е доказано по категоричен и безспорен начин, задължение за което е имал наказващият орган.

Санкционната норма на чл. 208 от Закона за туризма предвижда наказание за хотелиер или ресторантьор, който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги, които не съответстват на изискванията за определената категория. В случая наказващият орган не е доказал, че към момента на констатиране на несъответствията в туристическия обект реално са предоставяни туристически услуги.

В този смисъл съдът изцяло споделя възражението на касатора, направено пред първоинстанционния съд, че твърдението му, че на процесната дата обектът не е работел, тъй като проверката е била извършена извън активния туристически сезон, не е било опровергано от наказващия орган.

Логиката на законодателя, въвеждайки посочената санкционна норма, е да гарантира именно спазване правата на потребителя, т.е. при използване от последния на определени туристически услуги, те да бъдат такива, каквито са изрично нормативно регламентирани.

Както вече бе посочено наказващият орган не е доказал, че на 23.04.2015 г. в проверявания обект са били реално предоставяни туристически услуги.

По изложените съображения, съдът намира, че като краен резултат оспореният съдебен акт е законосъобразен и  следва да бъде оставен в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 3/15.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 390 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Поморие.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                               ЧЛЕНОВЕ: