ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2015, 27.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на двадесет и седми май през две хиляди и петнадесета година, в публично заседание в следния състав:

                                                    

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 580 по описа за 2015 година.                  

 

На именното повикване в 13:15часасе явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Хънтлес” ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Д., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ  кмет на община Средец, редовно призован, не се представлява.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Камалиев БГ”ЕООД, редовно призован, не се представлява.

 

В съдебно заседание се явява М. М. Д., която представя молба от адвокат М., като заявява, че е преносител на молбата в качеството си на секретар на адвокатската кантора на адвоката. В молбата се изразява становище по жалбата. Към нея е приложено пълномощно.

 

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „Лескомерс 2014”ЕООД, редовно призована, не се представлява.

 

АДВОКАТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото с оглед редовното призоваване на страните, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Хентлес”ЕООД против Заповед № 222/19.03.2015година на кмета на община Средец, с която  за конкурс с предмет „Продажба на стояща дървесина на корен в комплекс с маркиране на насаждения и дървета за сеч и подпомагане на естественото възобновяване, чрез изсичане на нежелани дървесни видове, подлес и храсти в обект 1508, отд. 301 а, в, г, д, е, ж, з, и; отд.302 а, б; отд.303 а, в, г, д, е, и, о, с, я на територията на община Средец в землището на с.Граничар” са определени класираните на първо и второ място кандидати.

 

Съгласно указания на съда, с писмо входящ № 3308 от 07.04.2015г. е ПОСТЪПИЛО незаверено копие от административна преписка от ответника кмет на община Средец.

 

С Определение №842/08.04.2015година, съдът е отменил разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 222/19.03.2015г. на кмета на община Средец

 

ПОСТЪПИЛА е молба-становище вх.№4958/27.05.2015година от процесуалния представител на кмета на община Средец- адвокат И.К.. Към молбата е приложено пълномощно.

 

На основание чл. 170, ал.1 от АПК съдът УКАЗВА на страните, че административният орган, трябва да установи съществуването на фактическите основания, посочени в оспорения акт, и изпълнението на законовите изисквания при издаването му.

 

На основание чл.171, ал.4 от АПК УКАЗВА на ответната страна, че носи доказателствената тежест за установяване на фактическите основания в акта.

УКАЗВА на ответника, че с административната преписка не са представени предложенията на участниците в конкурса, включително това на жалбоподателя и спечелилите конкурса.

 

УКАЗВА на страните, че всяка страна е длъжна да установи фактите, на които основава своите искания или възражения.

 

 

ДАВА възможност на жалбоподателя да изрази становище по жалбата и направи доказателствени искания. ВРЪЧВА за запознаване и изразяване на становище молбите от адвокат К. и адвокат М. на адвокат Д..

 

АДВОКАТ Д.: Поддържам жалбата. Заявявам, че  представената по делото преписка не е в цялост, като липсват предложенията за участие в конкурса,  конкурсните условия за провеждане на същия, декларациите както на участниците в конкурса, така и на членовете и председателя на конкурса, липсват подадените от участниците заявления за участие в конкурса, поради което моля ответника да бъде задължен да ги представи в определен от съда срок.

Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Други доказателствени искания нямам към момента

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и заверените от адвокат Д.  документи като доказателства по делото.

 

НЕ ПРИЕМА представените от административния орган документи в незаверен препис, като му ПРЕДОСТАВЯ в едномесечен срок от съобщението да представи в цялост административната преписка, която следва да бъде служебно заверена от органа и да съдържа  днес посочените от представителя от жалбоподателя и съда документи. В случай, че тези документи не се съхраняват, то това следва да бъде изрично посочено с писмо до съда.

 

УКАЗВА на ответника, че при неизпълнение на дадените указания на кмета на община Средец ще му бъде наложена глоба в размер на 200лева, тъй като става причина за отлагане на делото.

 

За събиране на доказателства СЪДЪТ

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 07.10.2015г. от 13.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени по чл.137, ал.7 от АПК.

 

Да се ИЗПРАТИ препис от протокола на ответника за изпълнение на указанията дадени в днешното съдебно заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в13:32 часа.

 

             СЕКРЕТАР:                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: