Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 1256/04.07.2014 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в съдебно заседание на десети юни, две хиляди и четиринадесета година,  в състав:

Съдия: Веселин Енчев

 

при секретар Г.Д., разгледа адм.д. № 580/2014 година.

 

Производството е по реда на глава Х от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба от “Рич 5” ЕООД – Бургас с ЕИК 200245418, представлявано от С.К.С., против заповед № 139/13.02.2014 година на кмета на Община Несебър.

С оспорената заповед кметът на общината е определил ЕТ “М. – А. П. С.”*** с ЕИК Е812182223 като класиран на първо място участник в публично оповестен конкурс за отдаване под наем на търговски обект № 3, находящ се в базар „Пристанище” имот с идентификатор 51500.501.451 – старата част на гр. Несебър, със срок на наема 5 (пет) години.

Жалбоподателят, чрез процесуалния си представител, излага доводи за незаконосъобразност на заповедта. Поддържа, че заповедта не е мотивирана, участниците са оценявани по неясни критерии, а самото определяне на оценките е извършено по неясен начин.

Иска обжалваната заповед да бъде отменена, както и да бъдат присъдени направените разноски.

Ответната страна, чрез процесуалния си  представител, оспорва жалбата.

Заинтересованите страни не изразяват становище по жалбата.

Жалбата е подадена срещу акт, подлежащ на съдебен контрол, в предвидения в закона срок и от лице, което има правен интерес. Затова оспорването  на заповедта на кмета на община Несебър е допустимо.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Със заповед № 73/10.01.2014 година (лист 143), в изпълнение на решение № 611/15.10.2013 година (лист 127) Общински съвет – гр. Несебър (ОбС), кметът на общината е заповядал да се проведе конкурс за отдаване по наем, за срок от пет години, на самостоятелно обособен търговски обект в базар „Пристанище” – град Несебър – обект № 3. Определена е наемната цена на обекта. В заповедта са определени и специфични условия към кандидатите – обектът да се използва като заведение за обществено хранене. Наемателите следва да поддържат хигиената в обекта и прилежащите му площи. Годишната наемна цена следва да се заплаща на две равни вноски. В общ вид са приети и критериите за оценяване на кандидатите – 1) предложена оферта за експлоатацията на обекта – К 1 (от 0 до 10 точки) и 2) конкурсна цена – К 2 (максимум 5 точки с разлика от 0,5 точка за всяко следващо от низходящите предложения).

Със заповед № 98/29.01.2014 година (лист 128), на основание чл.72 ал.1 от Наредба № 5 за РПУРОИ на ОбС - Несебър, кметът на общината е назначил комисия, която да проведе обявения конкурс.

Към датата на провеждане на конкурса (29.01.2014 година) за обект № 3 са подадени шест оферти.

“Бриз 99” ЕООД - Несебър е предложило годишна наемна цена в размер на 35 800 лева. Представен е идеен план на развитие на обекта като рибен ресторант. Предвидена е подмяна на оборудване и обновяване на търговската зала, озеленяване, поставяне на аквариум с живи риби, от които ще бъдат приготвяни ястия, специфично обслужване за деца и наситеност с обслужващ персонал.   Към офертата са приложени  необходимите документи за участие в конкурса.

“Марткал” ЕООД - Несебър е предложило годишна наемна цена в размер 48000 лева. Кандидатът е предвидил целогодишен работен цикъл на обекта, в разкриване на 15 работни места, първоначална инвестиция в имота в размер на 120 000 лева (подробно разпределена по пера – ремонт, вентилация, външно оборудване, подмяна на конструктивни елементи и инсталации, озеленяване). Направено е и насрещно предложение за ежегодно дарение в размер на 30 000 лева на Община Несебър, за срока на договора.

“Божурите” ЕООД - Несебър е предложило годишна наемна цена в размер 53000 лева. Кандидатът е предвидил целогодишен работен цикъл на обекта, в разкриване на 12 работни места, поддържане на интериора и прилежащите площи около обекта в добро състояние.

Спечелилият кандидат ЕТ “М. – А. Смилайков” ЕООД - Несебър е предложил годишна наемна цена в размер 40 000 лева. Кандидатът е предвидил целогодишен работен цикъл на обекта, в разкриване на неопределен брой работни места, първоначална инвестиция в имота в размер на 50 000 лева (подробно разпределена по пера – вътрешно и външно ремонтно обновяване на обекта, кухненско оборудване и   озеленяване).

“Кид 2014” ООД - Несебър е предложило годишна наемна цена в размер 25000 лева. Кандидатът е предвидил целогодишен работен цикъл на обекта, инвестиция в имота в неопределен размер, поддържане на околните пространства в добър вид, дарение в размер на 2% от стокооборота си в полза на общината и два безплатни обяда – в рамките на летния сезон – за децата, настанени в дом “Св. Стилиян Пафлагонийски” – село Кошарица.

Жалбоподателят “Рич 5” ЕООД – Бургас е предложило годишна наемна цена в размер 35 000 лева. Кандидатът е предвидил двусменен режим на работа, целогодишен работен цикъл на обекта, акцент върху българската кухня при приготвянето на ястията и предлагане на български вина, “минимални цени” за пенсионери и хора в неравностойно положение.

В последната оферта – на “Маврови и Сие - бетон” ООД – е предложена  наемна цена за обекта в размер на 36 000 лева. Посочено е, че се предвижда приблизителна инвестиция за обновяването на обекта в размер  на 120 000 лева (външно и вътрешно), създаване на градина с екзотични растения, външен аквариум, винен кът. Предвидено е обектът да работи целогодишно

На 29.01.2014 година назначената комисия е провела конкурса.

По първия критерий – предложена оферта – участниците са оценени, както следва - ЕТ „М. – А. С.”  е получил 10 точки, “Марткал” ЕООД – 8 точки, “Рич 5” ЕООД – 6 точки, “Маврови и Сие - бетон” ООД – 6 точки, “Кид 2014” ООД – 5 точки, “Божурите” ЕООД – 3 точки и “Бриз 99” ЕООД –  3 точки.

По втория критерий – конкурсна цена -  участниците са оценени, както следва - ЕТ „М. – А. С.”  е получил 4 точки, “Марткал” ЕООД – 4,5 точки, “Рич 5” ЕООД – 2,5 точки, “Маврови и Сие - бетон” ООД – 3,5 точки, “Кид 2014” ООД – 2 точки, “Божурите” ЕООД – 5 точки и “Бриз 99” ЕООД –  3 точки.

От съвкупното оценяване (К1+К2) кандидатите са класирани както следва: ЕТ „М. – А. С.”  е получил 14 точки, “Марткал” ЕООД – 12,5 точки, “Маврови и Сие - бетон” ООД – 9,5 точки, “Рич 5” ЕООД – 8,5 точки, “Божурите” ЕООД – 8 точки, “Кид 2014” ООД – 7 точки, и “Бриз 99” ЕООД –  6 точки.

 

Мотивите на комисията за оценяване на кандидатите са изложени в няколко кратки абзаца в протокола (лист 6 - 12). Те представляват сбит преразказ на офертите на кандидатите.

Предвид резултата, комисията е класирала на първо място ЕТ „М. – А. С.” и е предложила да бъде определен за спечелил участник.

Решението на конкурсната комисия е и фактическото основание за издаването на оспорената заповед на кмета на общината. В нея, при мотивиране на волеизявлението си, кметът е преповторил изводите на комисията, отново без да изложи конкретни съображения по отношение на офертата на ЕТ „М. – А. С.”.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи.

Оспорената заповед е издадена от компетентен орган, но е незаконосъобразна, поради липса на изложени фактически основания за издаването й.

Действително, в нея е извършено позоваване на протокола на конкурсната комисия, но от материалите по представената преписка и по – специално протокола на помощния орган - е невъзможно да се установят съображенията за оценяване  поотделно на всеки от кандидатите с конкретно определен брой точки - по  критерий К1 – оферта за развитието на търговския обект.

Видно от одобрените конкурсни документи критерият К1 е следвало да се оценява с 0-10 точки. В своя протокол комисията не е изложила абсолютно никакви мотиви, защо приема, че офертите на кандидатите, в тази им част, следва да бъдат оценени именно със съответния брой точки. Не е ясно въз основа на какво комисията е определила конкретното числово изражение на офертите – по този критерий. Протоколът представлява преразказ на оферти, а не мотиви – т.е. обсъждане (поотделно) на всяка оферта и излагане на аргументирани доводи от членовете на комисията, защо тя е по – благоприятна (или по - неблагоприятна) за общината, от друга оферта на друг участник. В протокола, по критерий К1 липсва каквото и да е съпоставяне на предложенията на участниците. Разказът в сегашно време, кой от тях какво предлага, направен с протокола, не може да бъде определен като мотиви (логически издържани съждения, защо следва да се даде приоритет на една  оферта – за сметка на друга).

Единственият критерий за оценяване в административното производство, при който е налице обективност е критерият „конкурсна цена” (определян с 0-5 точки и с разлика 0,5 точки, за всяка следваща по-ниска оферта).  По този критерий действията на администрацията са законосъобразни, съобразени с волята на ОбС, изразена в решение № 1258/01.03.2011 година.

При провеждането на конкурс, кметът на общината и неговият помощен орган – конкурсната комисия, действат в условията на оперативна самостоятелност. Това обстоятелство, обаче, не ги освобождава от задължението да излагат фактически и правни мотиви за актовете, които издават.

Липсата на фактически основания (мотиви за определяне на конкретна оценка по критерия К1 на спечелилия участник) в административния акт е нарушение на закона от категорията на отменителните. Затова, жалбата следва да бъде уважена, а оспорената заповед – отменена.

Предвид изложените мотиви, следва да бъде уважена и претенцията на жалбоподателя за заплащане разноски. По делото е представено доказателство за изплатено възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя в размер на 500 (петстотин) лева, както и за заплатена държавна такса за разглеждане на оспорването в размер на 50 (петдесет) лева (лист 147), поради което ответникът следва да поеме разноските в производството.

По изложените съображения, на основание чл.172 ал.2 във връзка с чл.173 ал.2 от АПК, съдът

Р Е Ш И

 

ОТМЕНЯ заповед № 139/13.02.2014 година на кмета на Община Несебър.

 

ОСЪЖДА Община Несебър да заплати на “Рич 5” ЕООД – Бургас с ЕИК 200245418, представлявано от С.К.С., сумата от 550 (петстотин и петдесет) лева разноски по делото.

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в 14-дневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

СЪДИЯ: