О П Р Е Д Е Л Е Н И Е    209

 

Град  Бургас, 25.01.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и пети януари през две хиляди и осемнадесета година, в закрито заседание, в състав:

 

                                                                                                 СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 57 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по искова молба на С. К. Г.,***, с искане за присъждане на обезщетение за претърпени вреди в размер на 3 000 лв. за престоя му в ареста в гр.Ямбол в периода 14.12.2017г.-22.12.2017г. при нечовешки условия. 

С разпореждане № 135/08.1.2018г. на съдия-докладчика по делото, на основание чл.129, ал.2 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, исковата молба е оставена без движение поради това, че не отговаря на изискването за редовност по чл.128, т.2 от ГПК, и са дадени указания. С разпореждането е указано, че при неизпълнение на указанията на съда за отстраняване на констатираната нередовност в срок, исковата молба ще бъде върната и производството прекратено.

Съобщението за съдебното разпореждане е получено лично от ищеца на 12.01.2018г., видно от попълнената разписка на приложеното по делото съобщение за страна, но не е изпълнил указанията на съда за изправяне на нередовностите на исковата молба в дадения едноседмичен срок и до момента. При тази фактическа установеност съдът приема, че са налице условията на чл.129, ал.3 от ГПК, вр. чл.144 от АПК, за прекратяване на производството по настоящото дело поради неотстраняване в указания срок на нередовностите на исковата молба, което е процесуална пречка за продължаване на съдопроизводството по делото.

По изложените мотиви исковата молба следва да се остави без разглеждане и производството по делото да се прекрати.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ исковата молба на С. К. Г.,***, с искане за присъждане на обезщетение за претърпени вреди в размер на 3 000 лв. за престоя му в ареста в гр.Ямбол в периода 14.12.2017г.-22.12.2017г. при нечовешки условия. 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 57/2018г. по описа на Административен съд – гр.Бургас.

Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на  Върховния административен съд на Република България в седмодневен срок от съобщаването на страните.

 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: