ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 27.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми септември                  две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И. Л.

Прокурор: Д.П.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 57  по описа за 2017 година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НВ 014“ ЕООД- Н.В., редовно уведомен, не  изпраща законния си представител.Изпраща процесуален  представител адв.Н., надлежно упълномощена.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован,   изпраща за представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор П.

 

Явява се вещото лице С.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР П.: Да се даде  ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                            О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9849/19.09.2017 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша  вещото лице.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Поддържам изготвеното заключение.

          АДВ.Н.-Нямам въпроси към вещото лице.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И.- Когато изчислявате средната надценка в таблицата на  стр.№5 от експертизата, фактура№42/20.02.2015 г. дали става въпрос за грешка?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - Няма грешка, за да получа процента на надценка и  печалбата.Действително по фактура №42/20.02.2015 година се получава загуба при продажбата на тези стоки в  посочения размер  37 827,93 лв.Счетоводителят обясни, че има объркване, но така или иначе е осчетоводена 2015 година и изписана отчетна стойност, макар и грешна, като по този начин е повлияла на финансовия резултат.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - По тази таблица: В края на таблицата- аз съм следвала вашия механизам  но получих друга средна надценка.Аз получавам по- ниска надценка.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Процентът  на надценка, средния посочен е 2.98%, който  представлява средно претеглена величина от всички надценки посочени по- горе  и по този начин съм получила   този процент, а не като средноаритметична. Надценката с 0 лв. за коментираната фактура не оказва влияние на средния процент на надценка, който съм получила.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. – Във връзка  с осчетоводяванията  по сметка304, посочили ли сте как са заприходени?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Избирателно, по едно фактура.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - Какво гледахте за начина на осчетоводяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. – Цялата информация е по данни от счетоводството на дружеството.За сметка 304 съм изполвала извлечения на сметка 304 „стоки на склад“ за периода 2014-2015 година.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - В тази връзка, по тези извлечения  са представени  в хода на ревизията- по делото  на лист №483, том ІІІ, вещото лице е посочило, че при заприхождаването на стоките, като основание е посочено фактура.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.- В справката на сметка 304 има различни цифрови записвания, като това което беше представено на експертизата, това е същото само, че в едната справка е посочен номера на фактурата за придобиване, а в справките, приложени по делото са номерата на протоколите за ВОД.Иначе са идентични като съдържание.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К.И. - Нямам други въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА СЪДА- Дали в извършените доставки са отразени  плащанията, как е отразено- по банков път или вноска на каса.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. - След всеки превод отдолу има  удържана такса от друга банка.Ако е на каса  няма да има такава  такса.

ПРОКУРОР П.- Нямав въпроси.Да се приеме заключението на вещото лице.

Съдът, като взе предвид становищата на страните

                             О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

ДА СЕ ИЗПЛАТИ възнаграждение в размер на 500.00/ петстотин/ лева в размер на внесения депозит,съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Н.- Водим допуснатия  в предходното съдебно заседание свидетел.

Съдът въведе в съдебната зала свидетеля, на когото снема самоличност, както следва:

К.С.К.- Роден на *** година, ЕГН **********, българин, български гражданин, неосъждан, без родство или особени отношения със страните по делото.

Предупреден за наказателната отговорност по чл.290 от НК.

Обещава да говорпи истината

СВИДЕТЕЛЯТ К.- Работих на щат като търговец през 2014 година.Бях на трудов договор като представител на жалбоподателя.Аз тази фирма я регистрирах 2013 година, с идеята да работя с нея. След това ми се  промениха планове и един приятел ме запозна със собсвтеника. Фирмата е прехвърлена на него, без да е работила. Имам две специалности,  аз се занимавам освен с търговия  и с футбол и трябваша да пътувам в чужбина.Идеята беше да се откажа от работа с тази фирма. Появи се собсвеника и му прехвърлих фирмата. С тази фирма аз не съм работил нито като собственик,  нито като управител с нея. Новият собственик искаше да работи с Украйна и искаше фирмата да работи в гр.Бургас.Аз не исках да идвам в гр.Бургас и затова наехме склад в гр.София, за търговската дейност.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.- Какво се включваше във вашите задължения  и дали сте се занимавали с ВОД и  ВОП в Италия.

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Аз имам  преки впечатления. Имам  много  контакти и когато  ставаше въпрос с  Н.Вутев му казах, че мога да съдействам и затова ме взе на работа във фирмата.Контактувал съм с много търговци в Италия и познавам много хора.Запознах се със собственика на фирма А.Р.и договорих условията.Условията бяха наши,  защото ние носихме отговорност за сделките и исках един рамков договор за една година,  в който беше упоменато, че всяка една сделка става с проформа фактура и предварително плащане.Аз влизах в договорка с доставчиците,  с търговските центрове в Италия и исках съответните стоки.Те ми изпращаха проформа фактура, с количества и цени и на тази база, обикновенно се работи  с една надценка от 10-15 % , но ние работехме на много ниска надценка – 2, 3 %  плюс разходите за транспорт.Ние предлагахме доста по-ниски цени.  Минимална печалба, плюс таксата за банкита и транспорта за доставките.Условието беше да прехвърляме стоките на А.Р.в нашия склад,  като той изпраща шофьора и в този период от излизане от нашия склад до влизане, той подписваше  протоколите, ние издавахме фактура на база фактура на доставчик и  в общи линии това е механизма на сделката, това беше упоменато в договор като счетоводителя правеше проверки във VIES системата дали този  търговец има валиден VIN номер Това е всrчко, което сме правили с клиентите от Италия.Аз договорях с доставчика и той изпраща проформа фактура. По принцип има разлика в цените.Практиката на големите доставчици е до контактува с всеки клиент персонално и цените се определят на тази  база.По този начин, освен това ние търгувахме стоки, които бяха непознати на българския пазар, има марки строго характрни за италианския пазар, защото там се продават успешно а тука не се продават.Те ни дават добра цена за нас и от друга страна малката недценка, която ние слагаме правеше възможно  този вид търговия.Аз съм виждал Р.в Италия.Договорът го подписахме в гр.София, дойдоха трима човека и след това  само кореспонденция.За нас най- важното беше VIES проверката, защото това е доказателство,  че този клиент е на пазара.

ВЪПРОС НА АДВ.Н. – Казахте, че се занимавате с търговия.При пресичане на МПС, на границата извършваше ли  се проверка?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Когато се пътува  като физическо лице, сега изобщо не се контролира, не е както преди да влезем в ЕС.Складът беше в района на София, до Костинброд , с.Петърч.Склад на логистична транспортна фирма. Този район ми е познат, защото аз съм работил  дълго  там, като треньор по футбол.Имахме конкретен договор със собственика на склада.В договорът беше упоменато  всичко- има вход и изход, разтоварват,  съхраняват и  по наше желание е товарят.Аз подписвах  и съм се занивал с приемо- предваталните протоколи, фактури и ЧМР-та. Тези три документа.Шофьорът взимаше ЧМР и  мисля, че един или двата  пъти в месеца идваше единия екз.от ЧМР за нас. Когото пристигаше стоката от Италия, шофьора носеше ЧМР и ние приемахме стоката.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И.- Да ни кажате когато се срещнахте  с В., той обясни ли Ви с какво ще се занимава?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Каза, че иска да се занимава с търговия  и по- конкретно с Украйна. Това беше неговото желение, за да се регистрира в гр.Бургас фирмата. Не знам какво се случи, капитала ли не му достигна. Излезе тази възможност с Италия и без да трябва  първоначален капитал. Ние работехме с парите на клиента, ние  плащахме към доставчика и разликата, която начислявахме като печалба оставаше при нас.Пари не са трябвали като капитал.Аз съм живял в Италия.Пропадна моя проект  във футбола  и аз се свързах с В.. Чухме се с него.Аз имах близък приятел, който ме свърза с него.Моите контакти са на база спорт.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И. - Какви бяха Вашите функции, какво сте подписвали Вие  и какво Вутев?

АДВ.Н.- Възразявам  на този въпрос.Свидетелят каза какви са била неговите функции.

ВЪПРОС НА СЪДА – Кой сключи договора за наем със склада?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Мисля, че аз пак. Познавам там обстановката и познавам много хора. С банковите сметки по отношение на плащанията с клиентите съм оперирал аз. Счетоводството е подавало справките- декларации.

ВЪПРОС НА СЪДА - Кой наемаше транспортните фирми?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Не сме наемали  транспорните фирми. По договор с клиента, транспорта по отношение на доставките за негова сметка, той изпращаше камиона и ние предавахме стоката, без да се интересуваме.

ВЪПРОС НА СЪДА - Колко е ДДС-то в Италия?

СВИДЕТЕЛЯТ К. -  Храните имат по- ниско ДДС, но за примишлените стоки е колкото тука.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И. –Опишете точно механизма на получаване на стоката и нейното изпращане към Р..

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Идват камионите, разтоварват  се,  влизат в склада. Ние обявяваме на Р., че е в нашия склад и той изпращаше камион в  склада. Когато транспорта е за сметка на получателя ние я предаваме  собстеността в нашия склад, той подписва, че я приема и закарва.Когато  стоката не е нито в нашия склад,  нито в купувачите  отговорност носи  транспорната фирма.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И. – Случвало ли се е стоки по две фактури да се засекат в склада?

СВИДЕТЕЛЯТ К. – Доставките бяха на база 33 палета  и така договоряме като доставка  и продажба.По две  фактури не са се засичали.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И. - Кой се е занимавал с товаренето и разтоварването?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - По договор на наемодателя, той има клауза в договора.Ние нямахме потенциал да се занимаваме, за този вид дейност трябва техника.

ВЪПРОС НА  ГЛ.Ю.К. И. - Колко е голям склада?

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Доста голям, нямам спомени като квадратура.

ВЪПРОС НА ГЛ.Ю.К. И. -  пресичали ли сте границат с товорен автомобил

СВИДЕТЕЛЯТ К. - Не, никога.

ВЪПРОС НА АДВ.Н.- Дали тези 33 палета са цял камион?

СВИДЕТЕЛЯТ К. -  Цял един камион, включва 33 палета.

ПРОКУРОР П.- Нямам въпроси към свидетеля.

Поради изчерпването на въпросите съдът освободи сведетеля от съдебната зала.

АДВ.Н.-  Нямам  други доказателства.Да се приключи събирането на доказтелства.

ПРОКУРОР П. - Нямам  да соча доказателства.Да се приключи събирането на доказтелства.

ГЛ.Ю.К.И. - Представям един брой оптичен носител с 7 файлове, съдържащ електронни документи под формата на електронни файлове и разяснение относно технологията на електрониия подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите.

По доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

          ПРИЕМА постъпилата административна преписка, ведно с всички доказателства, представени по делото.

ПРИЕМА оптичен носител с 7 броя файлове, съдържащ електронни документи под формата на електронни файлове и разяснение относно технологията на електрониия подпис, процеса на електронно подписване и възможни инструменти за проверка на валидността на електронно подписани документи или актове от органите по приходите с КЕП по реда на ЗЕДЕП.

Съдът взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА  събирането на доказателствата.

ДАВА ход  на делото по същество.

          АДВ.Н.- Моля, да постановите решение, с което изцяло уважите жалбата. В жалбата сме изложи подробни съображения.  Бих желала да изтъка, че един от основните доводи  на ограна по приходите, за да приеме, че доверителя  ме не е осъществил ВОД  е обстоятелството,че в информационната системе на гранична полиция няма данни за част от изполваните  МПС.  Няма нормативно  задължение при пресичане на границата на ЕС да се извършва контрол и такъв контрол не се извършва, нито се държи отчет кое и кога МПС е преминало. Извършва се селектиран контрол. Видно от доказателствата по делото доставките  са надлежно документирани, съобразно изискванията на ЗДДС и правилника му и липса основание същите да не бъдат кредитирани в настоящия процес. Друг абсурден мотив, изложен в ревизионния акта касае плащането на доставките,  като се оспорва, че има данни за същото, а видно от приложените писмени доказателства и от заключението на вещото лице се установи, че всяка една доставка е заплатена, чрез превод от друга банка и този мотив е несъстоятелен. Моля за съдебно-деловодни разноски.

ГЛ.Ю.К.И.- Моля да отхвърлите жалбата ката недоказана и неоснователна и потвърдите издадения ревизионен акт. Моля за  възможност за писмени становище и ю.к. възнаграждение.

ПРОКУРОР П.-Считам, че  жалбата е неоснователна, а решението не страда от пороците, посочени в нея. Решението е взето  при съблюдаване на правните норми на ЗДСС и директора на ОДОП основателно е приел, че доствите не са вътрешнообщностни, респ. за тях  не е приложима нулева данъчна ставка.По данните по делото се налага извода, че липсват доказателства, че е осъществена ВОД, поради кето неовснователно е приложена нулева данъчна ставка.  На дружеството правилно са определени  допълнителни данъчни задължения по ЗДДС.

 

Съдът определи 10 дневен срок за представяне на писмени бележки.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законния срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15:20 часа

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: