ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2017, 26.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                              ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и шести април                         две хиляди и седемнадесета  година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И.Л.

Прокурор: А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 57 по описа за 2017година

На именното повикване в 15.27 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НВ 014“ ЕООД- Н.В., редовно уведомен, не  изпраща законния си представител, за него се явява адв.Н., с представено пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР  НА ДИРЕКЦИЯ  ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован,   изпраща за представител ю.к.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч.

          Явява се вещото лице Х.С..

Съдът  с оглед  изготвянето на експертизата намира  за необходимо да отмени  свое опредление от проведено съдебно заседание от 22.02.2017 година, с което е оставил  жалбата без движение, поради което и воден  горното

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТМЕНЯ свое протоколно определение от 22.02.2017 година, с което е оставил без движение жалбата на „НВ 014“ ЕООД  по адм.дело №57/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ  И.  - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Ч. - Да се даде  ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството по делото е образувано по жалба от Н.В. Вутев, управител на „НВ 014“ЕООД , ЕИК 202860883, с адрес за кореспонденция и адрес по чл.8 от ДОПК:град Бургас, ул.“Перущица“№18 срещу Решение №258/14.12.2016 година на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ град Бургас, с което е потвърден Ревизионен акт №Р-02000216002661-091-001/28.09.2016 година, издаден от В.Р.- началник сектор и В.В.А.- главен инспектор по приходите- ръководител на ревизията при ТД на НАП град Бургас.

 

          Указва  на страните следната доказателствена тежест: В тежест на административния  орган е  да установи  наличие на твърдените правни факти и основания за издаване на оспорения равизионен акт,  а при позоваване на изгодни  за нея факти  и обстоятелства всяка  от страните следва да установи наличието на същите.

 

Съдът  ДОКЛАДВА, че по делото е представено заключение  по възложената съдебно-графологична експертиза, депозирано с вх.3304/03.04.2017 г.,т.е. в рамките на законоустановения седемдневен срок посочен в чл.199 от ГПК, вр.с чл.144 АПК.

 

Съдът пристъпва към изслушване на вещото лице, като снема самоличността му както следва:

 

Х.Д.С. – 76 г., българин, български гражданин, неосъждан,  без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по знания и съвест.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.- Изготвил съм заключение, което поддържам.Ползвал съм материалите, изпратени от Районен съд гр.Тетевен и другите, посочени от съда  и съм дал заключението.

Адв.Н.- Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Ю.К.И.-Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

ПРОКУРОР Ч.- Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

С оглед заключението на вещото лице Х.С. и становището на страните, съдът

                                                О П Р Е Д Е Л И :

ПРИЕМА заключението на вещото лице Х.Д.С., изготвил назначената съдебно-графологична експертиза.

ДА БЪДЕ ИЗПЛАТЕНО възнаграждение  в размер на 289.22 лева, съобразно справка-декларация.

ЗАДЪЛЖАВА ответният орган да довнесе сума в  размер на 39.22 лв, в 14 дневен срок от днес.

АДВ.Н.- Имам две доказателствени искания.Моля да бъде назначена  съдебно-счетоводна експертиза, с въпроси в нарочна молба, която Ви представям и второто  ми искане е за събиране на гласни  доказателства – разпит на едно лице, търговец по отношение на механизма на сключване на сделките  както и икономическата логика на същите.Той е работил по сделките, живее в Италия.Това е бившия собственик и управител на дружеството.

Ю.К.И.- По отношение на експертизата  не възразявам да бъде допуснато това доказателствено искане. По отношение на разпита на свидетел, считам че така посочените обстоятелства нямат отношение към облагането и хода на ревизията, приключила с ревизионен акт,тъй като това няма отношение по кокретните сделки по период, по които са представени доказателствата, послужили за основание  за извода на ограна по приходите. В законът не се борави с икономическа логика.Основаният аргумент е, има ли документи. Не е посочено конкретно лице и конкретни доставки.

АДВ.Н.-Мотивите  на ограна по приходите,  че има и данъчна измама.

ПРОКУРОР Ч. - Не възразям  да се допусне доказателственото искане за разпита на свидетел,  като съда следва  да се произнесе в крайния съдебен акт, считам че няма пречка.

АДВ.Н.- Моля, всички съобщения и призовки да  бъдат изпращани на съдебен адрес:***- за адв.Н..

Съдът счита, че искането на процесуалния представител на жалбоподателя за назначаване  на съдебно-счетоводна експертиза следва да бъде уважено,  поради което и воден от горното

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза, по която вещото лице  да отговори на поставените от жалбоподателя въпроси, използвайки събраните по делото към настоящия момент  доказателства, както и след лична проверка в счетоводството  на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 500.00/петстотин/ лева  за изготвяне на съдебно-счетоводна експертиза, който следва да бъде внесен в 7 дневен срок от днес от страна на жалбоподателя по сметка на Административен съд град Бургас.

Експертизата да бъде изготвена от вещо лице С.А., която да бъде уведомена след внасяне на депозита

ДОПУСКА до разпит в качеството на свидетел, при условията на довеждане лицето К.С.К.,  който да бъде разпитан в следващото съдебно заседание,  за обстоятеслствата, касаещи  механизма и реалността на спорните доставки.

Съдът като взе предвид обстоятелството, че делото не е пълно и всестранно изяснено от фактическа страна, намира че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано  и делото следва да бъде отложено за друга дата, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за  07.06.2017 година от 13:00 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да бъде уведомено незабавно след внасяне на депозита.

 

Протоколът изготвен в  съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:55 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: