ПРОТОКОЛ

 

Година 2017, 22.02.                                                                             град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                             ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и втори февруари                    две хиляди и седемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: И.Л.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 57 по описа за 2017година

На именното повикване в 14:30 часа се явиха:

именното повикване в 14:00 часа се явиха:

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „НВ 014“ ЕООД Н.В., редовно и своевременно призован, не се явява, за него се явява адв.Н., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

          ОТВЕТНИКЪТДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ОДОП БУРГАС редовно и своевременно призован,   изпраща за представител ю.к.И..

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Х.Д..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Н.- Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ   И.  - Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР Д.-  Моля да се конституира прокуратура на основание  чл.16 , ал.1,т.3 от АПК  и чл.159, ал.1 от ДОПК.

Съдът като намери, че са налице предпоставките за конституиране Прокуратурата на Република България  в настоящето производство,  с оглед защита на обществения  интерес,  поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИАРА  в качеството на страна в настоящето производство прокуратурата  на Република България,  представлявана от прокурор Д.   от ОП Бургас.

Относно хода на делото съдебния състав  намира, че са налице процесуални пречки за даване ход на делото в днешното съдебно заседание , а именно: С нарочно разпореждане на съдебният състав същият е указал на жалбоподателя да бъде представена в оригинал жалбата,  сезираща административния съд, която да бъде надлежно подписана от настоящия управител на друижеството.

Съдът констатира, че по делото е постъпила жалба, с положен подпис с мастило, който наподобява подписа на едноличния собственик и управител, регистриран като спесимен в Търговския регистър. В същото време  са налице и редица елементи от подписа, които дават основание да се счита, че подписа не  е положен от Н.В., макар същият да е получил и лично уведомление за тази необходимост, с предоставен срок за изпълнение на указанието. В тази връзка съдебният съства намира за необходимо да назначи съдебно-графологична експертиза, която да провери  действително ли е положен подписа под жалбата, входирана  на 10.01.2017 година в Националната агенция за приходите с вх.№04-Н-Ж-244/10.01.2017 година от лицето Н.В. В.

В тази връзка ЗАДЪЛЖАВА директора на  Дирекция ОДОП град Бургас в 7 дневен срок да внесе депозит за назначената експертиза  в размер на 250.00 лева по  сметка на Административен  съд гр.Бургас като експертизата   бъде изпълнена от вещото лице Х.С., който да бъде уведомен  за поставената задача след внасянето на определения депозит.

Съдебният съства намира,че с оглед събиране на автентичен графологичен материал от лицето Н.В. В. на основание чл.25 от ГПК следва да изпрати съдебна поръчка до Районен съд гр.Тетевен, с оглед делегиране събирането на графологичния материал от посоченото  лице.Воден от горното, съдът

 

                                                О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Оставя  без движение административно дело №57/2017 година по описа на Административен съд град Бургас.

Назначава  СЪДЕБНО-ГРАФОЛОГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА,  която да бъде изпълнена от вещото лице Х.С., който след получаване на депозита да бъде уведомен, че следва да отговори на въпроса  дали подписа на лист №898 по настоящето  дело под жалба, находяща се листи между №890 и №898 е действително положен от  Н.В. Вутев,  като на основание чл.25 ГПК,във вр чл.144 АПК делигира  на РС град Тетевен събирането на автентичен графологичен материл от лицето Н.В. Вутев, чрез полагане върхи лист формат А4 на подписи, лично от лицето пред съдебния състав, до запълване съдържанието на листта, като първата половина от подписите бъдат положени бързо, а втората половина по-бавно. При явяване на лицето, да бъде извършена проверка на самоличността на същия, след като бъде предупреден при призоваването му да се яви  пред изпълняващия поръчката съдебен състав с документ за самоличност.

Адв.Н.- Тъй като се касае  за твърдения за подадена жалба без представителна власт, то същата във всеки момент може да бъде потвърдена или заявено от титуляра дали се поддържа.С оглед на което заявявам, че незавизимо от кое лице е подписана дори  да е без предствителна власт аз, потвърждавам  сезиращата жалба пред Административен съд гр.Бургас.

Съдът уточнява на адв. Н. причината за проверката, а именно несвоевременно отстраняване на нередовности, за които съдебният състав е предупредил дружеството и неговия управител лично, с предупреждение, че следва прекратяване на производството по делото.

          Протоколът изготвен в съдебно заседание.      

          Заседанието приключи в 15:00 часа

 

 

          СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: