Р Е Ш Е Н И Е

 

 

               Номер    647 / 06.04.2016 г.      град Бургас

 

 

Административен съд – Бургас, първи състав, на двадесет и трети март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 57 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.49, ал.2 от ЗКИР.

Образувано е по жалба на Е.Д.П. *** с настоящ адрес *** против заповед № РД-18-84/19.11.2015г., издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър- гр.Бургас, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Дебелт, община Средец, област Бургаска. Иска се от съда да отмени процесната заповед и да задължи административния орган да издаде заповед, с която към собствения на П. поземлен имот с идентификатор 20273.501.837 да се включи дворно място, което се владее от наследниците на Т.И.Г.. В съдебно заседание жалбоподателката се явява лично и заявява, че не разполага с документ, който да я легитимира като собственик на дворното място, което иска да се придаде към нейния имот. 

Ответната страна – изпълнителният директор на АГКК не изпраща представител в съдебно заседание и не изразява становище по оспорването. Не ангажира допълнителни доказателства, извън представените към административната преписка.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

            Заповед № РД-18-84/19.11.2015г. е публикувана в ДВ, бр.95/08.12.2015г. и съгласно разпоредбата на чл.49, ал.2 от ЗКИР подлежи на оспорване в 30-дневен срок от обнародването й пред административния съд по местонахождение на имота. В конкретния казус сезиращата жалба е изпратена в Административен съд – Бургас на 07.01.2015г., изхожда от надлежна страна и съответства на изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

            Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

От фактическа страна по делото е установено, че със заповед № РД-16-32/08.10.2014г. е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри за землището на с.Дебелт, община Средец, област Бургаска и е указано на собствениците в 30-дневен срок от обнародването й да означат границите на поземлените имоти в съответствие с актовете за собственост. Заповедта е публикувана в ДВ, бр.89/28.10.2014г. Със заповед № РД-18-84/19.11.2015г., произнесена от изпълнителния директор на АГКК, на основание чл.49, ал.1 от ЗКИР е одобрена кадастралната карта и кадастралния регистър за землището на с.Дебелт, община Средец, в които собственият на жалбоподателката имот, представляващ поземлен имот с пл.№ 428, парцел VI в кв.46 по плана на селото с площ от 675 кв.м. е отразен като имот с идентификатор 20273.501.837 с площ от 642 кв.м. В жалбата, с която е поставено началото на настоящото съдебно производство и в съдебно заседание, П. не оспорва площта, с която е отразен имота, а твърди, че към същия трябва да се добави дворно място, което понастоящем се владее от наследниците на Т.И.Г.. Не отрича липсата на легитимиращ я документ за него.

При извършената служебна проверка за законосъобразност на оспорваната заповед, настоящият съдебен състав констатира, че същата е произнесена от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административнопроизводствените правила за нейното издаване и в съответствие с материалноправните разпоредби, уреждащи конкретното правоотношение между страните. Този извод се налага по следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл.41 от ЗКИР в редакцията, обн. в ДВ, бр.49/2014г. и ДВ, бр.61/2015г. кадастралната карта и кадастралните регистри се създават чрез обединяване на данни, които се съдържат в карти, планове, регистри и друга документация, одобрена по реда на ЗЕКНРБ (отм.), ЗТСУ (отм.), ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; имат характера на основни кадастрални данни и отговарят по съдържание и точност на изискванията, определени с наредбата по чл.31 от ЗКИР; набирани са чрез геодезически измервания и изчисления или се съдържат в одобрена кадастрална карта и кадастрални регистри. Данните за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, се набират от регистрите към картите и плановете, от представените актове по чл.38, ал.1, т.3, регистрите на общинската и държавната собственост, регистрите на органите по приходите към общинските администрации; регистъра на населението - национална база данни „Население“; службите по вписванията. Данните за правото на собственост и за другите вещни права се уточняват въз основа на представените от службата по вписванията по реда на чл.71, ал.3 партиди по чл.65, ал.3. При липса на данни в цифров вид за вписаните актове Агенцията по геодезия, картография и кадастър може да възложи преобразуването в цифров вид на данните от книгите по вписвания в необходимия обем за целите на кадастъра. В кадастралния регистър на недвижимите имоти не се посочват данни за собствениците и носителите на други вещни права, както и за актовете, от които те черпят правата си, когато такива не бъдат установени по реда на ал.2. Когато от събраните данни по реда на ал.2 се установи дублиране на права за собственост, съответно на друго вещно право на повече от едно лице за един и същи имот, в кадастралния регистър на недвижимите имоти се записват данните за всички лица и документи. Съдържанието, условията и редът за създаване и поддържане на кадастралната карта и регистър се определят с Наредба № 3/28.04.2005г. Според чл.2, ал.1 от цитирания нормативен акт картата и регистъра документират местоположението, границите, площта, трайното предназначение и начина на трайно ползване на недвижимите имоти. Кадастралният регистър съдържа информация и за собствениците, за носителите на други вещни права и за актовете, от които те черпят правата си, както и за точките от геодезическата основа и за идентификаторите на недвижимите имоти и техните промени. Според чл.14, ал.1 от тази наредба границите на поземлените имоти се установяват приоритетно от означеното по реда на чл.36, т.1 и чл.38, ал.1, т.2 от ЗКИР местоположение върху терена или от посочените от собствениците гранични точки в съответствие с актовете, определящи правата върху имотите; от кадастралните планове, одобрени по реда на отменения ЗЕКНРБ или отменения ЗТСУ, на §40 от ПЗР на ЗИД на ЗКИР и от карти, създадени по реда на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ; от регулационните планове, одобрени по реда на отменения ЗТСУ за имотите с приложена регулация, границите на които не са материализирани; от съществуващите на място материализирани граници, когато не са означени или посочени по реда на т.1; от карти, планове и друга документация, предоставени по реда на чл.36 от ведомства, областни и общински администрации, юридически лица и други. Нормата на чл.38, ал.1 от ЗКИР създава задължение за собственика, респ. носителят на друго вещно право да осигури свободен достъп в имота за извършване на работите по кадастъра; да означи на свои разноски с регламентирани трайни знаци границите на имота в съответствие с акта, установяващ правото на собственост или друго вещно право, и да опазва знаците от унищожаване; да представи на служител от службата по геодезия, картография и кадастър или на лицето, определено със заповедта по чл.35, ал.2 при поискване акт, удостоверяващ правата му върху имота, както и да му предостави и други данни съгласно наредбата по чл.31 и да опазва поставените в имота геодезически знаци.

В настоящия случай е безспорно установено, че Е.Д.П. притежава право на собственост върху дворно място с площ от 675 кв.м., находящо се в с.Дебелт, община Средец, област Бургаска, съставляващо урегулиран поземлен имот с пл.№ 428, за който е отреден парцел VI в кв.46 по плана на селото при граници: улица, УПИ V-428, УПИ IV-общ. и края на регулацията. Имотът на жалбоподателката е отразен в кадастралната карта с идентификатор 202273.501.837 с площ от 642 кв.м. По делото не се твърди и не се установява П. да се легитимира като собственик на имота, за който твърди, че се владее от наследниците на Т.И.Г. чрез някои от актовете или по начините, посочени в чл.14 от Наредба № 3/2005г. Тъкмо обратното. От изявлението на П. в съдебно заседание става ясно, че тя не разполага с документи, които установяват това право, поради което за кадастралния орган не е съществувало задължение да извърши подобно отразяване. Поради това, жалбата й се явява неоснователна и трябва да се остави без уважение. За пълнота на мотивите е необходимо да се посочи, че при надлежно установяване на твърдените правата, за жалбоподателката съществува възможност да инициира изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър.

Мотивиран от горното, Бургаският административен съд, първи състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Е.Д.П. *** с настоящ адрес *** против заповед № РД-18-84/19.11.2015г., издадена от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър- гр.Бургас, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за землището на с.Дебелт, община Средец, област Бургаска. 

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………………….