Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер    897            от    23.05.2014г.,      град Бургас

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, петнадесети състав, на двадесет и четвърти април две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

      Председател: Станимир Христов

                                                                               Членове:   1. Лилия Александрова

              2. Павлина Стойчева

 

при секретаря М.В. и прокурор Тиха Стоянова, като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 57 по описа за 2014 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Сдружение за развитие на надомното производство, Булстат 130922992; със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от пълномощника Е.Х.Х., с адрес за съобщения и призоваване гр.***, адвокатска кантора № 11 против Решение № 2370/26.11.2013г., постановено по НАХД  № 3850/2013г. на Районен съд Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 0025769/25.10.2012г., издадено от директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите (КЗП), с което на касатора за нарушение по чл. 77, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 216 от ЗЗП и за нарушение на чл.9, ал.2 от ЗЗП на основание чл.198 от ЗЗП е наложена имуществена санкция 300 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да отмени наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание чрез процесуалния си представител адв. Борисова поддържа жалбата на основания, изложени в нея.

Ответникът по касация – директора на Регионална дирекция (РД) за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „Контрол на пазара” (КП) при Комисията за защита на потребителите (КЗП), редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – Бургас е образувано по жалба на Сдружение за развитие на надомното производство против наказателно постановление № 0025769/ 25.10.2012г., издадено от директора на РД за областите Бургас, Сливен и Ямбол със седалище Бургас към Главна дирекция „КП” при КЗП, с което на сдружението за нарушение по чл. 77, ал. 1 от ЗЗП, е наложена имуществена санкция в размер на 1000 лева на основание чл. 216 от ЗЗП и за нарушение на чл.9, ал.2 от ЗЗП на основание чл.198 от ЗЗП е наложена имуществена санкция 300 лева.

 Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – Бургас е потвърдил атакуваното постановление като е приел, че няма основания за отмяна на НП, в което подробно са разгледани извършените от сдружението две нарушения, поради което същото е правилно и законосъобразно. Посочено е още, че липсват основания за   намаляване на наложените санкции, тъй като те са минималните по размер, предвидени в закона.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

За да постанови оспореното решение районният съд е обсъдил релевантните за спора факти, като е възприел фактическата обстановка, описана в АУАН и възпроизведена в наказателното постановление, достигайки до правилния извод, че тя се подкрепя от писмените и гласните доказателства, събрани по делото. Приел е, че при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, обуславящи отмяна на наказателното постановление.

Ирелевантни за изхода на настоящото производство са оплакванията относно малкия брой на предлаганите за продажба стоки, ниската им стойност и липсата на реалната им продажба, незабавното и ефективно закриване на щанда, на който е осъществена продажбата. Установените от закона изисквания са за защита живота и здравето на хората, още повече, че в настоящият случай дрехите са предназначени за деца и не са били безопасни за тяхното здраве и живот. В този смисъл не може да има маловажност на нарушението по смисъла на чл. 28 от ЗАНН, предвид обществените отношения, които се защитават с нормите на ЗЗП.

Предвид изложеното, оспореното първоинстанционно решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 2370/26.11.2013г., постановено по НАХД  № 3850/2013г. на Районен съд Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                             ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.