ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 17.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети март                                       две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: В.Е.

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                  

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е. 

Административно  дело номер  57  по описа за  2009 година.                     

На именното повикване в  14,00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят – „Фиоре Индъстриз” ЕООД – гр. София - редовно призован, се представлява от адв. В.преупълномощен от процесуалния представител на дружеството-жалбоподател.

Ответникът – РДНСК – Бургас - редовно призован, се представлява от мл.юк. К.

Заинтересованите страни – С.С.К. се представлява от адв. Н.

Заинтересованата страна  Билдресурс” ЕООД – гр. София - редовно призована, се представлява от адв. Н.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

СТРАНИТЕ:  Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И :

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпилата жалба.

 

АДВ. В.: Поддържам жалбата. Имам процесуално искане. Моля, по чл. 149, ал. 2, т. 1 от ЗУТ, като заинтересовани страни да бъдат заличени С.С.  К. ***, тъй като се касае за строеж изключителна собственост на дружеството, което представлявам.

         АДВ. Н.: Моля да не се уважава искането. Считаме, че сме заинтересована страна, тъй като има допуснати процесуални нарушения, а именно строителство на самата имотна граница с имота на „Билдресурс” ЕООД, което се извършва в нарушение на проекта.

         ЮК. К.: Оспорвам възражението с аргументите на чл. 131, ал.2, т. 2 и 3 от ЗУТ, които считам, че намират приложение. Става въпрос за допуснат строеж веднъж на имотна граница със заинтересованата страна „Билдресурс” ЕООД и на второ място - на намалено отстояние от имота на заинтересованата страна С.К..

         АДВ. В.: Възраженията са неоснователни. В заповедта подобни нарушения не са  релевирани. Там са описани други факти. Що се отнася до чл. 131 от ЗУТ, същият има предвид подробния устройствен план, който е влязъл в сила и строителството се извършва според него. Тези лица нямат място в този процес.

 

С оглед становищата на страните и като се запозна с приложимото право, съдът намира, че оспорения акт се отнася до извършен строеж „гаражи”, който според административния орган е осъществяван на имотната граница между имота, собственост на дружеството-жалбоподател и имота - собственост на трети лица.

По тези причини съдът намира, че не следва да заличава конституираните заинтересовани страни, с оглед на което

О П Р Е Д Е Л И :

ОТХВЪРЛЯ направеното искане за заличаване на „Билдресурс” ЕООД – гр. София и С.С.К. като страни в настоящото производство.

 

СЪДЪТ КЪМ ЮК. КОСТОВА: Какво е Вашето становище по жалбата?

 

ЮК. К.: Оспорвам жалбата, както и част от доказателствата, приложени към жалбата като неотносими. Приложена е обяснителна записка за строеж „вилни сгради”. С оглед отделяне на спорното от неспорното, процесният строеж представлява „гаражи”, тоест  представената обяснителна записка се отнася към другите строежи в имота, които действително са „вилни сгради”.

Прилагам под опис доказателства, част от които се съдържат към жалбата, това са заповедите на Министър Д.Ч., с оглед плана за управление в местността „Колокита”. Две молби от името на жалбоподателя,   с които се оттеглят проектите, които в момента в жалбата си твърдят, че работят.

 

АДВ. Н.: Считам жалбата за неоснователна. С оглед пълното изясняване на фактическата обстановка, моля, да допуснете съдебно-техническа експертиза. Задачите към експертизата съм формулирал в нарочна писмена молба, която представям в днешното съдебно заседание.

 

АДВ. В.: Запознах се със съдържанието на молбата на адвокат Н., но в момента не съм в състояние да коментирам относимостта на поставените задачи към поисканата експертиза. Моля да ми дадете възможност да се запозная с тях в по-спокойна обстановка, или да ми предоставят препис.

 

ЮК. К.: Не се противопоставям на така формулираните въпроси.

 

СЪДЪТ, след като се запозна със съдържанието на молбата и формулираните в точки от 1 до 15 задачи към вещото лице, намира, че следва да допусне поисканата експертиза, във вида и със задачите, формулирани от адв. Н., като даде възможност на процесуалния представител на дружеството-жалбоподател, с допълнителна молба от своя страна, да формулира задачи към експерта.

 

АДВ. В.: Обръщам Ви внимание, че в жалбата също е формулирано искане за допускане на експертиза, по конкретно на л. 8 от жалбата, л. 11 от делото. Моля, да съобразите и това доказателствено искане при произнасянето си по въпроса за допустимостта на експертизата.

 

СЪДЪТ по изложените съображения и с оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И :

ДОПУСКА извършването на съдебна експертиза със задачите, формулирани от адв. Н. в молбата, представена в днешното съдебно заседание, както и със задачите, формулирани в жалбата на „Фиоре Индъстриз” ЕООД, на л. 11 от делото.

НАЗНАЧАВА вещото лице арх. И.Л.

ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим по сметка на Административен съд – гр. Бургас в 7-дневен срок от днес, в размер на 950 лева, от които вносими от жалбоподателя – 250 лева, а от заинтересованите страни С.К. и „Билдресурс” ЕООД – 700 лева.

 

СЪДЪТ КЪМ АДВ. В.: Становище по представените от процесуалния представител на ответника доказателства, съгласно приложения опис.

 

АДВ. В.: Запознат съм с тези доказателства. Не възразявам да се приемат.

 

АДВ. Н.: Запознат съм с тях. Не възразявам да се приемат.

С оглед становищата на страните съдът

О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРИЕМА представените от юк. К. доказателства, съгласно приложения опис.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 26.05.2009 година от 13.45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК. 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

                           

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: