ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 24.04.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и четвърти април                  две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 579 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 11:09 часа  се явиха:

 

          За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ        Община Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Г., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА Заместник-министър на Министерство на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“  2014-2020 г.“, редовно призован, не изпраща представител.

 

По хода на делото:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражение по хода. Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:    

Производството е образувано по жалба срещу Решение № РД-02-36-136/14.02.2018г. на заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройство и ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Ответникът е представил административната преписка, а на 17.04.2018 г. представи молба с искане да се даде ход на делото в негово отсъствие, като приложи писмена защита и претендира заплащане на юрисконсултско възнаграждение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Нямам възражение по доклада на съда. Поддържам жалбата.

Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приеме представената административна преписка.

 

С оглед изявлението на процесуалния представител на жалбоподателя и като намери фактическата обстановка по делото за изяснена, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Г.: Уважаеми г-н председател, считам издадения административен акт за незаконосъобразен. Същият е издаден в противоречие със закона, тъй като с предходно решение, ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е получил сигнал за нередност, който касае същата обществена поръчка и по който се твърди, че възложителят - Община Бургас неправилно е отстранил участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка, като не е приел писмената обосновка. Този сигнал е приключил с решение, което установява липса на нарушение. Ръководителят на Управляващия орган е приел, че възложителят законосъобразно и правилно не е приел писмената обосновка на участника „Евтимов-консулт“ ЕООД относно ценовото му предложение по обособена позиция 5. Считам, че не са налице „нови обстоятелства“, които да са възникнали и които да обосноват издаването на процесното решение, поради което моля да приемете, че е налице порок на оспорения акт, свързан с нарушение на материалния закон. Алтернативно считам, че финансовата корекция е незаконосъобразна, доколкото същата не е съобразена с целта на закона, наложена при неправилно тълкуване и прилагане на материалния закон. Не са основателни твърденията на административния орган, че в протокола от работата на комисията и решението за избор на изпълнител на възложителя не са посочени относими мотиви за отстраняване на участника „Евтимов-консулт“ ЕООД. Считам, че комисията е изпълнила задълженията по чл. 70 от ЗОП и в случая непреценката дали да приеме или отхвърли обосновката на участника, твърденията на административния орган са субективни и неподкрепени с доказателства. Считам, че липсва нарушение на закона и същото се подкрепя от изложеното във влязлото в сила решение № РД-02-36-114/17.02.2017 г. за приключване на сигнала за нередност № 10, с прекратяване на процедурата поради липса на установено нарушение. Считам, че е недопустимо произнасянето на органа повторно относно обстоятелства, по които вече е постановил влязъл в сила акт. Участникът „Евтимов-консулт“ ЕООД е отстранен от обществената поръчка и следователно не е налице хипотезата, при която би могъл да бъде класиран на първо място по обособена позиция 5. Това са твърденията на административния орган, че е незаконосъобразно отстранен.

Моля да отмените процесния административен акт, като незаконосъобразен и да присъдите юрисконсултско възнаграждение.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:18 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: