Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер    576                         04.04.2017  година         град  Бургас

 

                                   В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XІХ –ти административен състав, в публично заседание на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                              

                                

         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Христо Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Чавдар Димитров                                                                     2. Ванина Колева

 

Секретар: Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Чавдар Димитров                            касационно административно дело номер 579 по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба на „Най 21“ ООД, със седалище и адрес гр.Сандански, ул. „Пейо Яворов“ **, против решение № 199  от 03.02.2017г., постановено по НАХД № 5644 по описа за 2016г. на Районен съд – Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление (НП) № 6212 от 17.08.2016 г., издадено от заместник кмет на Община Бургас, с което за нарушение на чл.16, ал.4 от Наредбата за рекламната и информационна дейност на територията на Община Бургас (НРИДТОБ) и на основание чл.43 от НРИДТОБ, на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

В жалбата се излагат възражения, че съдебното решение е неправилно, несъобразено със събраните по делото доказателства, немотивирано. Иска се отмяна на решението и отмяна на НП.

Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Ответникът –  Община Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба. Счита решението за обосновано и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с решение № 199 от 03.02.2017г., постановено по НАХД № 5644 по описа за 2016г., е потвърдил НП № 6212/17.08.2016г. на заместник-кмета на Община Бургас, с което на касатора, за нарушение на чл.16, ал.4 от НРИДТОБ и на основание чл.43 от НРИДТОБ е наложена имуществена санкция в размер на 500 лв.

За да постанови оспореното решение, РС е приел, че в хода на административно-наказателното производство не са допуснати процесуални нарушения, от категорията на абсолютните основания за отмяна. Намира, че дружеството е осъществило от обективна страна състава на визираното в чл.16, ал.4 от НРИДТОБ нарушение и че правилно е определен размерът на наложената санкция.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С оспореното НП касаторът е санкциониран за това, че на 09.07.2016г. в 20:00 часа, в гр.Бургас, дружеството - „Най 21“ ООД, представлявано от А.Г.М., стопанисващо обект „Кози бар“, находящ се на ул. „Алеко Богориди“ ** е поставило рекламно информационен елемент със самостоятелна конструкция от дървен материал, с приблизителни размери 40 см на 70 см, непосредствено пред входа на заведението, където поставянето им е забранено.

За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 082784/13.08.2016г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият касационен състав намира съдебното решение за съобразено с материалния закон и процесуалните правила. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка и въз основа на събраните доказателства е формирал вътрешното си убеждение.

Фактите по делото, съдът е установил посредством депозираните свидетелски показания от длъжностното лице по установяване на нарушението, което споделя лични и непосредствени възприятия относно обстоятелствата по извършването му.

         Наведените в жалбата възражения, касационния състав счита за неоснователни. Безспорно е установено, че на 09.07.2016г., непосредствено пред входната врата на процесния обект – „Кози бар“, е бил поставен рекламно информационен елемент, в нарушение на чл.16, ал.4 от НРИДТОБ.  Напълно се споделят направените от РС – Бургас изводи, относно доказателствената стойност на представената снимка на рекламно информационния елемент, а от там и неотносимостта на астрономическия календар за 2016г на БАН.

         В мотивите към решението си, съдът е изложил подробни и изчерпателни съображения защо дава вяра на показанията на проверяващите лица, а не дава вяра на показанията на единствения доведен от жалбоподателя свидетел. Правилно е становището на въззивния съд, че показанията на свидетелят С., който не е пряк свидетел – очевидец и в момента на проверката не е имал обективната възможност да възприеме констатираната от органите обстановка, са по-скоро защитна версия, още повече, че същия работи в посоченото заведение.

         Право на съда е да прецени кои свидетелски показания да кредитира и кои не, като единственото изискване към него е да мотивира избора си. Касационната инстанция не проверява този извод, а само това дали той е обоснован. Районният съд се е обосновал защо кредитира показанията на едни свидетели и отхвърля показанията на други, обсъждайки ги в тяхната взаимовръзка и последователност, поради което е спазил всички изисквания за оценка на доказателствата.       

         Доколкото първоинстанционното решение е постановено при изяснена фактическа обстановка и изводите на съда са направени след съвкупна преценка и анализ на събраните по делото доказателства, то за настоящата инстанция не остава съмнение относно съставомерността на установеното нарушение. Атакуваното съдебно решение е обосновано с оглед на събраните по делото доказателства и съответно на приложимия процесуален и материален закон. Същото е постановено от териториално и родово компетентен съд в пределите на правораздавателната му власт (чл.59 от ЗАНН). Произнесено е при липсата на процесуални пречки и в отговор на надлежно упражнено субективно право на жалба. Поради това следва да се остави в сила.

Поради изложеното, на основание чл. 221 и чл. 222 от АПК във вр. чл. 63, ал. 1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

РЕШИ:

 

         ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 199/03.02.2017 година, постановено по а.н.д. № 5644 по описа за 2016 година на Районен съд - Бургас.

        

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                   

 

ЧЛЕНОВЕ: 1.

  2.