О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 764              Година 30.03.2015          град Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на тридесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                                  Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева частно административно дело номер 579 по описа за 2015 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по чл.121 ал.5 във връзка с ал.4 от ДОПК.

Образувано е по искане на Р. П. - публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас за продължаване срока на наложени обезпечителни мерки с постановление № ИТ-00-16296/09.12.2014г., по повод извършвана ревизия на „Агрен“ ООД, гр.Бургас, ул. „Шейново“ №8, ет.2, ап.десен с ЕИК по БУЛСТАТ: 147214033. Искането се прави с оглед предполагаемия „особено голям“ размер на публичното вземане. Към искането са приложени копия на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000990-020-01/24.09.2014г., заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000990-020-02/18.12.2014г., заповед за изменение на заповед за възлагане на ревизия № Р-02000214000990-020-03/29.12.2014г., искане за предварително обезпечаване на задълженията и мотиви за налагане на ПОМ с изх.№ Р-02000214000990-039-01/28.11.2014г., акт за възлагане №544-78/01.12.2014г. и постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-16296/09.12.2014г., три броя справки за вземания на дружеството от трети лица, за дългосрочни и краткосрочни инвестиции, за наличните машини, стоки, оборудване, стопански инвентар и декларация за задължения на дружеството.

Съгласно чл.121, ал.4 от ДОПК, когато в срок до 4 месеца от налагането на първата предварителна обезпечителна мярка не е издаден ревизионен акт, наложените обезпечителни мерки се смятат за прекратени, освен ако е направено искане за продължаването им пред административния съд по местонахождението на органа, наложил обезпечителната мярка. Искането може да бъде направено от публичния изпълнител или ревизираното лице. Според чл.121, ал.5 от ДОПК, съдът проверява наличието на условията по ал.1 за налагане на предварителни обезпечителни мерки и изпълнението на изискванията по ал. 3 и се произнася с определение в 14-дневен срок от постъпването на искането. Ако уважи искането, съдът определя срок за продължаване на мерките, не по-дълъг от срока за приключване на ревизионното производство.

След като се запозна с материалите по делото, съдът намира, че настоящото искане е направено от компетентен орган – публичен изпълнител при ТД на НАП гр.Бургас, в предвидената от закона форма и е мотивирано. Искането е обосновано с необходимите доказателства, от които се установява, че срещу „Агрен“ ООД е започнало ревизионно производство, което според изложените твърдения следва да завърши с издаването на ревизионен акт до 21.04.2015г. Продължаването на срока на наложените обезпечителни мерки се налага поради необходимостта от предотвратяване на сделки и действия с имуществото на ревизираното лице, в резултат на което ще бъде затруднено събирането на задълженията. С оглед на това, искането се явява основателно и следва да се уважи, като се определи нов срок на действие на обезпечителните мерки до 21.04.2015г.

По изложените съображения и на основание чл.121 ал.5 от ДОПК, Административен съд гр.Бургас, десети състав

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ОПРЕДЕЛЯ нов срок на действие на обезпечителните мерки, наложени с постановление за налагане на предварителни обезпечителни мерки изх.№ ИТ-00-16296/09.12.2014г. – 21.04.2015 година.

Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: