ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 625                       14  април 2014 година                    град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ - ми състав, в закрито заседание на четиринадесети април, две хиляди и четиринадесета година, в състав:                                               

                                                                                  Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа докладваното от съдията Бъчварова, административно дело номер 579 по описа  за 2014 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е образувано по жалба на „ Рич 5 ЕООД, ЕИК по Булстат 200245418, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от С.К.С. против Заповед №138 от 13.02.2014 година на кмета на Община Несебър, с която е определен спечелилия участник в конкурса за отдаване под наем за срок от 5 години на търговски обект-частна общинска собственост с идентификатор 51500.501.318.1.6 по КК на гр. Несебър, находящ се на партерен етаж от сграда, построена в УПИ ІХ-294, кв.55 по плана на гр. Несебър-стара част, за който е издаден АЧОС №5472 от 27.09.2013 година, с полезна площ от 204 кв.м., от които 127 кв.м.-търговска площ и 77 кв.м.- складове и VVС, класирания на първо място участник в конкурса - „Митстрой 2012”ЕООД, ЕИК по Булстат 202250175, със седалище и адрес на управление гр. Несебър, к.к. „Слънчев бряг”, ж.к.”Старият възел” №, ет.2, ап.15, представлявано от Д.М.С.. В заповедта е посочена посочената от спечелилия конкурса годишна наемна цена-57 000.00 лева с ДДС и срокове, в които следва да бъдат заплатени първата и годишните наемни вноски. Посочено е още, че след внасяне на първата вноска следва да се сключи договор за наем на недвижимия имот със спечелилият конкурса, както и да се освободят внесените депозити от неспечелилите участници в конкурса, в 7-дневен срок от сключване на договора за наем.

          На 11.04.2014 година, от жалбоподателя,  е постъпила  молба с вх. №2866, с която заявява, че оттегля подадената от него жалба.

 Съгласно разпоредбата на чл.155, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, а когато това се прави извън съдебно заседание, следва да се подаде писмена молба./ арг. чл.155, ал.3 АПК/

С така направеното изявление, представляващо по същество десезиране на съда, настоящият състав приема, че са спазени реда и условията на чл.  155, ал. 3, във вр. с чл. 155, ал. 1 АПК, поради което жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Ето защо и на основание  чл. 159, т. 8 във връзка с чл. 155, ал. 1 АПК, Административен  съд – Бургас, VІІІ- ми състав

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на „ Рич 5 ЕООД, ЕИК по Булстат 200245418, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от С.К.С. против Заповед №138 от 13.02.2014 година, издадена от кмета на Община Несебър.

ПРЕКРАТЯВА  производството  по административно дело номер 579 по описа на Административен съд- Бургас за 2014 година, поради оттегляне на оспорването.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО  може да се обжалва с частна жалба  в 7- седем дневен срок от съобщението за изготвянето му пред Върховен административен съд на Република България.

 

                                                     СЪДИЯ: