ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 903               Година 23.04.2018              град  Бургас

 

 

Административен съд гр.Бургас, десети състав, на двадесет и трети април две хиляди и осемнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

                                                                       Председател: Даниела Драгнева

 

 

Секретар

Прокурор

Като разгледа докладваното от съдия Драгнева административно дело № 578 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.147, ал.3 от Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДОПК), във връзка с чл.4, ал.1 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ).

Образувано е по жалба на „Дънфи“ ЕООД с ЕИК 102882708, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Л.Ж.Д.-С. против решение по жалба срещу акт за установяване размера на задължението въз основа на данни по подадена декларация № 003/05.02.2018г. на началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол. В жалба се прави искане да се отмени решението, като неправилно и незаконосъобразно. 

Ответникът - Началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, представя административната преписка по издаване на обжалваното решение и изисканите от него доказателства и изразява становище за неоснователност на жалбата.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима, като подадена в срока по чл.147, ал.3 от ДОПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Съгласно чл.4, ал.1 от ЗМДТ, установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК. Съгласно чл.4, ал.3 от ЗМДТ в производствата по ал.1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а ал.5 кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл.152, ал.2 от ДОПК, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

Съгласно чл.144 от ДОПК, по реда за обжалване на ревизионен акт се обжалват и другите актове, издавани от органите по приходите, доколкото в този кодекс не е предвидено друго.

В нормата на чл.152, ал.1 от ДОПК, законодателят е предвидил, че ревизионния акт може да се обжалва в 14-дневен срок от връчването му, като съгласно чл.147 от ДОПК, когато жалбата е просрочена, тя се оставя без разглеждане от компетентния да я разгледа орган с решение, което подлежи на обжалване в 7-дневен срок от връчването му.

Акт за установяване на задължения по декларация № РА 000045/05.01.2018г. е издаден от старши инспектор в отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол, на основание чл.107, ал.3 от ДОПК, като съгласно ал.4 на чл.107 от ДОПК, той може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред директора на териториалната дирекция, в случая ръководителят на звеното за местни приходи в Община Созопол. Актът е обжалван по административен ред с жалба вх.26-00-146/26.01.2018г., като с процесното решение е прието, че тя е подадена след срока по чл.107, ал.4 от ДОПК, като акта е потвърден.

В случая, доколкото в мотивите на обжалваното решение е прието, че жалбата е просрочена, производството се развива по реда на чл.147, ал.3 от ДОПК, макар и непрецизно в диспозитива на решението да е потвърден обжалвания акт, вместо жалбата да бъде оставена без разглеждане, каквито са правомощията на решаващия орган, съгласно чл.147, ал.1 от ДОПК.

Неправилно е прието от решаващият орган, че подадената срещу АУЗД № РА 000045/05.01.2018г. жалба е просрочена, по следните съображения:

Актът е връчен на 11.01.2018г., видно от оформеното известие за доставяне и 14-дневния срок за неговото обжалване изтича на 25.01.2018г. – четвъртък, присъствен ден.

Жалбата на дружеството е с входящ номер № 26-00147/26.01.2018г., като от жалбоподателя се твърди, че тя е изпратена по пощата на 25.01.2018г., а от ответника се сочи, че е входирана на място на 26.01.2018г.

От дружеството се представя товарителница от „Спиди“ АД, с номер на пратката 90530065886, с подател К. В. К. ***, Местни данъци и такси, като е посочено, че пратката е взета на 25.01.2018г. в 17.17ч..

Съдът, служебно е изискал информация от „Спиди“ АД, да представи заверено копие от товарителницата, с доказателства за доставяне на пратката и получаване на входящ номер, в случай, че е наличен такъв.

По делото е постъпило писмо с вх.№ 3921/04.04.2018г. от „Спиди“ АД, съгласно което  пратката е изпратена от К. В. К. на 25.01.2018г. и е предадена на получателя Община Созопол – местни данъци и такси на 26.01.2018г.

С разпореждане № 1197/12.03.2018г., ответникът е задължен в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателства за датата на връчване на АУЗД№ РА 000045/05.01.2018г., като и да посочи на дата 26.01.2018г. постъпвали ли са и други документи от адв.К. ***, отдел „ПМДТУ“ и какво касаят те.

В изпълнение на указанията на съда по делото е постъпило писмо с вх.№ 3370/22.03.2018г., съгласно което по данни от входящият регистър за документи на Община Созопол, включително отдел „ПМДТУ“, няма данни за подавани документи от адв.К. на 26.01.2018г. и поради факта, че АД е образувано във връзка с жалба на „Дънфи“ ЕООД на 26.01.2018г., като входящ документ внесен от фирмата е входирана жалба срещу АУЗД.

Съгласно така представените доказателства и твърденията на ответника, че от името на адв.К. не са входирани други документи в Община Созопол на 26.01.2018г., следва да се приеме, че жалбата на „Дънфи“ ЕООД срещу АУЗД № РА 000045/05.01.2018г. входирана на 26.01.2018г. в Община Созопол е изпратена с пощенски оператор на 25.01.2018г., тоест в срока по чл.107, ал.4 от ДОПК. Ето защо, неправилно с обжалваното решение е прието, че жалбата е просрочена и същото следва да бъде отменено, а преписката върната на решаващият орган за разглеждане на жалбата по същество.

Настоящото определение по своя характер е определение, постановено по частна жалба срещу акт на горестоящ административен орган за прекратяване на производството по административно обжалване, образувано по жалба срещу данъчен акт, поради което с оглед нормата на чл.88, ал.3 от АПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК, то не подлежи на обжалване.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОТМЕНЯ решение по жалба срещу акт за установяване размера на задължението въз основа на данни по подадена декларация № 003/05.02.2018г. на началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол.

ВРЪЩА преписката на началник отдел „Приходи, местни данъци, такси и услуги“ при Община Созопол, за произнасяне по същество по жалба с вх.№ 26-00-146/26.01.2018г. подадена от „Дънфи“ ЕООД с ЕИК 102882708, със седалище и адрес на управление гр.***, представлявано от управителя Л.Ж.Д.-С. против акт за установяване на задължения по декларация № РА 000045/05.01.2018г. издаден от старши инспектор в отдел „ПМДТУ“ при Община Созопол.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

 

СЪДИЯ: