ПРОТОКОЛ

 

Година 2015, 16.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шестнадесети юни                              две хиляди и петнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 578 по описа за 2015 година

На именното повикване в 15:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ - Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ООД, редовно призован, представлява се от адв. Ш. и адв. М., с представени от днес пълномощни.

За ОТВЕТНИКА по ОСПОРВАНЕ - Кмет на Община Поморие, редовно призован, се явява адв. Б.,  с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ООД против Заповед № РД-16-984/30.09.2014 г. на кмет на Община Поморие, с която е наредено оттегляне на т. 7 от предходно постановена от същия административен орган Заповед № РД-16-543/18.06.2013 г.

 

АДВ. М.: Поддържаме жалбата с изложените в нея основания за незаконосъобразност. В случая се касае за приложение на чл. 91 от АПК. Няма да ангажиране доказателства.

АДВ. Ш.: Поддържам жалбата. Да се приемат представените с нея доказателства. Запознала съм се с представената административна преписка.

 

АДВ. Б.: На първо място считам, че жалбата е недопустима, тъй като жалбоподателят не е лице в кръга на лицата посочени в чл. 147, ал. 1 от АПК, имащи право да оспорват административния акт. Това е така, тъй като видно от жалбата, а и от представените с нея писмени доказателства, и в частност договора от 03.01.2014 г.,  сключен между „МБАЛ Поморие” ЕООД и Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ООД, жалбоподателят черпи правата си от този договор каквито права обаче праводателят „МБАЛ Поморие” ЕООД не притежава. Не притежава такива права, защото въпреки решението на Общински съвет – Поморие, респективно Заповед № РД-16-543/18.06.2013 г. между общината в лицето на нейния кмет и „МБАЛ Поморие” ЕООД не е сключен договорът за безвъзмездно право на ползване на процесния имот. В тази връзка представям въпросния договор, който е от 2013 г., но така или иначе до неговото подписване не се е стигнало. По тази причина считам, че настоящото производство следва да бъде прекратено. Ако до този момент съдът не намери причина за прекратяване на производството, то след като приключи събирането на доказателствата и при постановяване на крайния си съдебен акт, да констатира твърдяната от нас недопустимост на жалбата и прекрати делото. В случай, че въпреки тези наши възражения съдът приеме, че жалбата е допустима, то считам същата за неоснователна. Не са налице изложените в жалбата пороци, а такива не се установяват от събраните до момента доказателства.

Няма да сочим доказателства. Моля да бъде приключено събирането на доказателствата.

АДВ. Ш.: С оглед наведеното твърдение за недопустимост на сезиращата съдът жалба, представям и моля да приемете договор от 03.01.2014 г . и анекс към него, който договор е вписан в Служба по вписванията и въз основа на който договор Самостоятелна извънболнична медико-диагностична лаборатория „Лина” ООД е ползвала процесните помещения.

АДВ. М.: Ние твърдим, че се намираме във фактическа власт на помещенията по т. 7 от заповедта за учредяване на безвъзмездното право на ползване в полза на лечебното заведение. Твърдим, че договорите с лечебното заведение са за помещенията в т. 7 и са сключени преди заповедта за отмяна на правото на ползване по т. 7 на тези помещения. Ние сме във фактическа власт на тези помещения. Така, че според нас налице е засягане на правния интерес, който обосновава основателността.

АДВ. Б.: По отношение на представения договор: оспорвам същия дотолкова, доколкото праводателят на жалбоподателя в настоящото производство, а именно „МБАЛ Поморие” ЕООД не е притежавал правата, които е предоставил по процесния договор и само като допълнителен аргумент - видно от решението на Общински съвет – Поморие, респективно заповедта на кмета на Община Поморие за безвъзмездно право на ползване на процесните помещение е за срок от 3 години считано от 11.01.2013 г. От представения днес от жалбоподателя договор е видно, че в т. 30 от договора, същият е сключен за 5 години от датата на влизането му в сила, т.е. 03.01.2014 г.

 

Съдът, с оглед заявеното от страните становище  и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка, с жалбата и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания от страните, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. М.: Моля да отмените заповедта на посочените в жалбата основания. Считаме, че не е налице основание по чл. 91 от АПК, по силата на който административният орган има право да оттегля административни актове.

АДВ. Ш.: Моля да отмените изцяло заповедта, като я обявите за нищожна по изложените в жалбата твърдения.

АДВ. Б.: Моля да оставите без разглеждане жалбата и да прекратите производството, евентуално да оставите без уважение жалбата като неоснователна. Заповедта е издадена с последващо решение на Общински съвет - Поморие и не е извън материалната компетентност на административния орган, поради което същата е правилна и законосъобразна. Моля да ми бъде предоставен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на процесуалния представител на ответника, в 7-дневен срок считано от днес, да изготви и представи по делото подробни писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 15,23 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: