ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 03.06.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На трети юни                                      две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 578 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 15,00 часа се явиха:

         Жалбоподателят А.И.М. -  редовно призована, се представлява от адв. Б..

         Ответникът Директор на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” Бургас-редовно призован, не се явява, не се представлява.

 

Адв. Б. Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на А.М. против покана от 06.01.2014 на директора на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” Бургас.

 

         Адв. Б.: Поддържам жалбата. Представям решение на Върховен административен съд, с което заповедта на Министъра на образованието от 07.05.2009 г., въз основа на която е издаден оспорения административен акт, е отменена. Решението не е влязло в сила, поради което представям протокол, с който е приключило делото на втора инстанция и делото е излязло за решаване. Моля да се приемат тези доказателства.

         Направили сме искане за спиране на настоящото производство, поради преюдициалност на спора по оспорването на заповедта на министъра на образованието спрямо настоящия спор.

 

         Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА доказателствата приложени към жалбата на г-жа М., описани на л. 5 от делото, както и доказателствата представени от ответника в производството като приложени към писмо вх.№ 3244/25.04.2014г. /л.15-21 по делото/.

         ПРИЕМА представените доказателства за разрешено продължително пребиваване изискани от съда в закрито заседание – л.25-26 от делото.

 

         ПРИЕМА решение № 627/17.01.2014г. на Върховен административен съд и протокол от 10.04.2014 г. по дело № 4144/2014г. на петчленен състав на Върховен административен съд.

 

Съдът по искането за спиране на настоящото съдебно производство счита следното:

 

Фактическо и правно основание за издаване на оспорената покана е министерска заповед, която е обжалвана по установения ред и която е отменена към настоящия момент с решение на Върховен административен съд . Решението на Върховен административен съд  не е влязло в сила, но съдът счита, че изхода на спора по обжалването на заповед № РД-09-698/07.05.2009г. на Министъра на образованието и науката се явява обуславящ за изхода на настоящия спор.

         С оглед на изложеното съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА адм. дело № 578/2014 г. до приключване на оспорването на заповед № РД-09-698/07.05.2009г. на Министъра на образованието и науката с влязъл в сила съдебен акт по дело № 4144/2014 г. на петчленен състав на Върховен административен съд .

ДА СЕ ИЗИСКВАТ от Върховен административен съд ежемесечни справки за хода на производството.

 

В залата се явява адв. В. - процесуален представител   на ответника.

 

Съдът запознава процесуалния представител на ответника с действията извършени до момента.

 

         ИЗЯВЛЕНИЕ НА АДВ. В.: Оспорваме жалбата. Считаме, че същата трябва да се остави без разглеждане. Твърдим, че поканата не е административен акт. Молим да прекратите производството, както и действията, които се иска да бъдат отменени при условията на евентуалност, считаме че не са налице такива действия.

 

         Съдът счита, че оспорената покана, макар и при липсващи съществени реквизити по нея, по смисъла на АПК, представлява волеизявление на административен орган, с което се създават задължения за жалбоподателя в производството.

         Съдът счита, че към настоящия момент спорът му е подсъден и следва да се произнесе с акт по същество, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ОТХВЪРЛЯ възражението на адв. В. за недопустимост на оспорването на покана изх.№ 11/06.01.2014г.

 

         Предвид липсата на други доказателствени искания и постановеното определение за спиране, съдът счита, че не следва да насрочва нова дата.

 

         СЪДЪТ УКАЗВА  на страните, че определението за спиране подлежи на оспорване пред Върховен административен съд с частна жалба в 7-дневен срок от днес.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  15,15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                              СЪДИЯ: