ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 22.10.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                           ІІ-ри административен състав

На двадесет и втори октомври                    две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 578 по описа за 2013 година

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Д., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК - югоизточен район, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА - Главен архитект на Община Созопол, редовно призован, не се явява и не изпраща представител.  

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.Т., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Р., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.Ян, редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.Т., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Т., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Т.Т., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Т.Т., редовно призован, не се явява. Всички заинтересовани страни се представляват от адв. С., с представено по делото пълномощно.

В съдебна зала се явява вещото лице С.И..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 

Съдът с оглед становището на страните и като взе предвид, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано на 09.10.2013 г. – т.е., в законоустановения 7-дневен срок.

 

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

 

С оглед изразеното от страните становище, съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице, на което снема самоличност както следва:

С.Ж.И. – 56 години, българин, български гражданин, семеен, неосъждан, без дела и родство със страните, предупреден за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ И.: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

ВЪПРОС НА АДВ. Д.: По представената молба от 17.09.2003 г. представени ли са всички изискуеми документи на проектите по всички части, които биха позволили узаконяването на строежа, като изключим проблема със собствеността?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Към молбата с вх. № 94-П-108/17.09.2003 г. на Община Созопол от П.А. към молбата има приложени проект Част „Архитектура” и „Електро” на обект „Вилна сграда” в парцел 107, м. „Митков мост”, в землището на гр. Черноморец. Фазите на проектите е заснемане за узаконяване и отделните части са изготвени както съм посочил - Част „Архитектурно заснемане” изпълнено от архитект-техник Филипова с диплом от 1973 г. на Строителен техникум, а проектът по Част „Електро” е изготвен от инж. Манолова с диплома от ВМЕИ. Проектите са с дата септември 2003 година, т.е. към молбата има приложени и проекти за узаконяване Част „Архитектура” и „Електро”. В констативната част съм посочил подробно вида на вилната сграда.

АДВ. Д.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА ЮРИСКОНСУЛТ К.: Одобрени ли са тези проекти, които видяхте?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Одобряване на цитираните от мен по-горе проекти нямаше.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: От прегледа на техническата документация освен за узаконяване в самите чертежи има ли новопредвидено строителство към съществуващия обем, посочен в проекта?

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Както казах, проектите бяха за заснемане и в тях нямаше предвиждания за ново строителство или предвиден нов обем.

АДВ. С.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

Съдът като взе предвид липсата на въпроси към вещото лице и с оглед изразеното становище за приемане на заключението

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице на което ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 200лв., платими от внесения депозит.

 

АДВ. Д.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

АДВ. С.: Представям Заповед № 22/26.02.2007 г. за спиране на незаконен строеж към 2007 г. Въпросният документ липсва от кориците на делото, но аз считам, че същия е относим към предмета на делото. Към него има и протоколно определение по повод искане за оттегляне на жалба против въпросната заповед от страна на жалбоподателя въз основа на което искане делото е било прекратено.

         АДВ. Д.: Считам, че представената заповед е неотносима към предмета на спора. Тя касае друг административен акт, а именно заповед за спиране на СМР, както и развилото се въз основа на нея производство по оспорването. Настоящото производство е различно, поради което считам, че тези документи са неотносими към предмета на спора.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не възразявам да се приемат представените доказателства.

         АДВ. С.: Други доказателствени искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

         Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените  от процесуалния представител на заинтересованите страни документи като писмени доказателства по делото.

         С оглед липсата на формулирани доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА ДУМАТА по същество:

АДВ. Д.: Моля, съдът да уважи жалбата като основателна и доказана. По делото се намира молба с вх. № 84-Ч/17.06.1992 г., молба № 94-П-105/05.12.1997 г. и молба вх. № 94-П-108/17.09.2003 г. По повод тези молби, които са за закупуване на процесния имот и мълчаливия отказ за закупуването е образувано административно дело № 68/2003 г. на БОС, чието Решение № ІІІ-97/15.07.2004 г. е обезсилено от Върховен административен съд с Решение № 4752/26.05.2005 г. по административно дело № 3237/2005 г. на Върховен административен съд. Това решение по делото е изпратено по компетентност на кмета на Община Созопол за постановяване на изричен административен акт, с който да се признае по отношение на моя доверител правото за придобиване собствеността на имота. До ден днешен кметът не се е произнесъл, а тези молби имат преюдициално значение по преписката за узаконяване, тъй като настоящата заповед за отказ за узаконяване е мотивирано основно от липсата на собственост за терена върху който е изградена процесната сграда. Би следвало да се изчака изричния акт на кмета на Община Созопол, който е задължен с решение на Върховен административен съд и едва след приключване с влязло в сила решение да се разгледа настоящото производство.

         Моля да имате предвид и нарушенията посочени в жалбата по отношение на издаването на процесната заповед.

         ЮРИСКОНСУЛТ К.: Моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и постановите решение, с което да оставите в сила процесната заповед. Едно от основанията за провеждане на производството за узаконяване по §184 от ЗУТ, както и за издаване на акт за узаконяване на незаконен строеж е наличието на право на собственост на извършване на незаконния строеж върху имота, върху който е изграден незаконният строеж. В хода на административното производство не са представени никакви доказателства доказващи собственост или претендиращ каквото и да е право за строеж върху терена, върху който е изграден незаконния строеж на името на жалбоподателя. Не само това, противно на твърденията на процесуалния представител на жалбоподателя, в кориците по делото се съдържа изрична Заповед № 244/06.04.2004 г. на кмета на Община Созопол, с която е отказано право на придобиване на имот 107, в м. „Митков мост”. Същата заповед е оспорена и с решение на БОС по дело № 408 за 2004 г. е оставена в сила цитираната заповед. В тази връзка считам, че не са налице основания за издаване на акт за узаконяване и правилно и законосъобразно главният архитект е издал отказ за узаконяване, като в тази връзка считам, че същата следва да остане в сила.

Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение.

         АДВ. С.: Моля да потвърдите заповедта на Началник на РДНСК като правилна и законосъобразна и отхвърлите жалбата като неоснователна.

В кориците на делото се съдържат всички решения по отношение на правото на придобиване на собствеността на въпросната ползвателска земя. С посоченото решение на БОС, впоследствие с Решение № 5598/ 16.06.2005 г. по административно дело № 4134/2005 г. ВАС оставя решението на БОС като законосъобразно.

По отношение на събраните по делото доказателства искам да наблегна на няколко неща. Към изслушаното в днешно съдебно заседание заключение, в обстоятелствената част на експертизата е посочен проект за узаконяване на вилна сграда, като по-нататък са посочени и размерите. Предвид на това от представената в днешно съдебно заседание заповед на Началник на РДНСК от 2007 г. влязла в сила с определение на Административен съд – Бургас се говори обаче за друга фактическа обстановка. Видно от обстоятелствената част на заповедта, такъв строеж като описание и размери не фигурира. Вещото лице в съдебно заседание потвърди, че от така приложеното заснемане за узаконяване няма предвиждане, надвишаване на обема в процесното заснемане, в резултат на което строежът, който е предмет на входираното заявление от 2003 г., тъй като е в условие на срочност не е относим на действителното фактическо положение като изпълнен строеж. Към 2007 г. началникът на РДНСК е издал заповед за спиране на строеж, изпълняван в отклонение на нормите за строителство, а именно чл. 224, ал. 7 от ЗУТ - спиране на строителството на незаконен строеж. Към 2007 г. строителството на даден обем, което навежда на мисълта, че е налице още едно основание, че с оглед периода на заявлението по §184 от ЗУТ, въпросният строеж не следва да бъде пренесен и съобразен съобразно това изискване, тъй като от събраните доказателства става ясно, че фактическото състояние на заявление за узаконяване в действителност не отговарят на едно и също понятие за строеж по §184 от ЗУТ, поради което моля да потвърдите заповедта на началника на РДНСК и да ни присъдите разноските по делото.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение, в законоустановения срок.

 

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 13,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: