ПРОТОКОЛ

 

Година 2013, 16.04.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІ-ри Административен състав

На шестнадесети април                                две хиляди и тринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

             ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 578 по описа за 2013 година

На именното повикване в 14.40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.С.А., редовно призован, явява се лично и с адв. Н Д., с представено от днес пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Началник на РДНСК - югоизточен район – Бургас, редовно призован, представлява се от юрисконсулт К., с представено от днес пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.В.Т., редовно призована, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Главен архитект на Община Созопол, редовно призована, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА М.П.Р., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.П.Ян, редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.М.Т., редовно призован, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Т., редовно призован, явява се лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Т.Т., редовно призована, не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Т.Т., редовно призован, явява се лично.

 

В залата присъства адв. С., който заявява, че е процесуален представител на всички заинтересовани страни, като моли да му бъде предоставена възможност да представи надлежно пълномощно, подписано от всички заинтересовани страни.

 

 

 

АДВ. Д.: Нямам възражения.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Не се противопоставям.

 

Предвид така заявеното от страните становище, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

КОНСТИТУИРА като процесуален представител на заинтересованите страни – физически лица адв. С..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от П.С.А. против Заповед № ДК-10-ЮИР-86/10.12.2012 г. на Началник на РДНСК –югоизточен район, с която е отхвърлена жалбата против Мотивиран отказ за узаконяване № 34/29.05.2008 г., издаден от Гл. архитект на Община Созопол относно строеж „Жилищна сграда, баня и лятна кухня”, находящ се ползвателски имот № 107, в м. „Митков мост”, в землището на гр. Черноморец.

 

АДВ. Д.: Поддържам жалбата. С оглед становището на ответника страна си запазвам правото за ангажиране на допълнителни доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: Оспорвам жалбата като необоснована и неподкрепена с доказателства. Моля да приемете административната преписка. Нямам доказателствени искания.

АДВ. С.: Оспорвам жалбата като неоснователна и необоснована. Моля да приемете приложените доказателства към молбата от конституираните в настоящото съдебно производство заинтересовани лица.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

ПРИЕМА представените с молба вх. № 3006/26.03.2013 г., подадена от заинтересованите страни документи по опис като писмени доказателства по делото.

 На основание чл. 171, ал. 4 от АПК съдът УКАЗВА на жалбоподателя, че по отношение заявените в жалбата твърдения за незаконосъобразност на оспорения от него административен акт не ангажира доказателства в подкрепа на тези твърдения.

 

АДВ. Д.: Ще ангажираме доказателства в подкрепа на заявеното от нас твърдение.

Моля да бъда назначена съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като направи справка в Община Созопол да отговори на въпросите: подавал ли е жалбоподателят молба за узаконяване на строежа, като е представил необходимите по закон строителни книжа – проекти, извършени от проектант с оглед възможността да узакони сградата, а доколкото наличието на правни пречки е от компетентността на съда.

ЮРИСКОНСУЛТ К.: По принцип не възразявам по допускането на експертизата, но така формулирани въпросите считам, че са неотносими. Ние не спорим, че е подавано заявление. Подадено е такова, ние не оспорваме заповедното производство по §184 от ДР на ЗУТ по отношение на наличните одобрени проекти и дали изобщо е имало такива считам, че също е неотносимо. Спорът е доколко има права жалбоподателя да иска узаконяване на незаконен строеж в този имот, който не е негова собственост.

АДВ. С.: Аз считам, че така формулирания въпрос води до отговора дали са входирани инвестиционни проекти. Самият факт с отговора на вещото лице по така поставената задача ще доведе до отговора дали е входирано или не и няма да допринесе за изясняване на цялостната процедура по §184 от ДР на ЗУТ.

 

Съдът с оглед формулираното доказателствено искане и предвид заявените от страните становища, намира следното:

Формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за изготвяне на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса, поставен в днешно съдебно заседание, съдът намира за процесуално допустимо.

По отношение на заявеното от процесуалния представител на ответника, както и от процесуалния представител на заинтересованите страни за неотносимост на така формулираните въпроси, съдът счита, че следва да се произнесе по относимостта на заключението след представяне на същото и при постановяване на крайния съдебен акт.

С оглед горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА изготвянето на съдебно-техническа експертиза, която след извършване на проверка в техническа служба при Община Созопол да отговори на въпроса, формулиран от адв. Д., в днешно съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за така допуснатата експертиза, в размер на 200 лв., платими от жалбоподателя, в 7-дневен срок считано от днес, в който срок следва да бъде представено за прилагане по делото писмено доказателство – платежен документ удостоверяващ плащането.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С. И., който следва да бъде уведомен за експертизата след представяне на доказателство за внесения депозит.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 25.06.2013 г. – 14,20 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: