ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 13.04.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     І-ви Административен състав

На тринадесети април                                   две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ВЪЛКОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Вълков

административно дело номер 578 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛИТЕ  - Р.Й.Б. и С.Й.Т., редовно уведомени, се явяват лично и с адв. Д. и адв. Ц.

         За ОТВЕТНИКА - Община Бургас, редовно уведомени, се явява юрисконсулт Б.

 

         Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

         АДВ. Д.: Да се даде ход на делото.

         АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

         Оспорва се заповед № 98/18.01.2010 г., с която е допълнена заповед № 865/28.09.2001 г.

 

         Съдът ДОКЛАДВА писмено допълнение от адв. Д., като връчи препис от него на ответната страна.

        

         АДВ. Д.: Считаме, че от представените по делото документи, които са в две групи - едната група цели да установи наличието на компетентност на органа, издал заповедта от 2001 г. Считаме, че тези документи не установяват предоставяне по надлежния начин на правомощия на зам. кмета и по-конкретно за изменение на ПУП в хипотезата на чл. 134, ал. 2 от ЗУТ. В този смисъл, предоставени са права по чл. 134, ал. 2 от ЗУТ за одобряване и попълване на кадастрални планове, както и права за мотивирани предписания, но не и право за одобрение изменение на ПУП в тази хипотеза. От тази гледна точка и предвид на това, че заповедта за допълване и заповедта за поправка на ЯФГ трябва да бъде издадена от органа, който е издал и административният акт считаме, че и допълващата заповед трябва да бъде издадена от кмета на общината.

         АДВ. Ц.: Поддържам жалбата.

На последната страница от допълнението е записано, че оспорваме представените доказателства от общината, а именно два документа от които е видно, че е извършена поправка на документ издаден през 2001 г. Касае се за извадка предложение за изменение на регулационен план, а новата допълнена заповед е за план, който е изработен по-рано. Това представлява поправка на документ.

         ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Допълнително ще взема становище по представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства, тъй като не съм се запознала с тях. Има възражение по компетентността на зам. кмета за издаване на заповеди за изменение на ПУП, за което ще представя изрично заповед относно правомощията на зам. кмета за издаването на съответните заповеди. Представили сме цялата административна преписка. Допълнително ще представя преписката по заповед № 865/28.09.2001 г.

 Нямам доказателствени искания.

         АДВ. Ц.: Не поддържам искането за експертиза.

 

         Съдът предвид изявлението на процесуалните представители на жалбоподателите намира, че трябва да се приеме за оспорен предмет и искането за нищожност на заповед № 865/28.09.2001 г.

         Предвид на това и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

         УТОЧНЯВА, че предмет на делото е оспорването както на заповед № 98/18.01.2010 г. на зам. кмета на Община Бургас, така и заповед № 865/28.09.2001 г. на зам. кмета на Община Бургас във връзка с нейната действителност.

         ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да ангажират доказателства в своя подкрепа.

         УКАЗВА на община Бургас да представи административната преписка по заповед № 865/28.09.2001 г.

         ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.05.2010 г. – 13,30 ч., за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: