Р Е Ш Е Н И Е

 

       798                                       03.05.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на шести април, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

          ЧЛЕНОВЕ:1.СТАНИМИР ХРИСТОВ

                               2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  И.Л.

прокурор: А.Ч.

Като разгледа докладваното от съдия Хр. Христов  к.а.н.д. № 577 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.63 от ЗАНН, вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационната жалба от „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, ЕИК ***, гр.София против Решение № 192 от 03.02.2017г., постановено по НАХД № 4386 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г., с което е потвърдено Наказателно постановление № 41362 от 11.04.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Бургас, Сливен и Ямбол към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД за нарушение по чл.113, ал.2, вр. чл.113, ал.1 от Закона за защита на потребителите, на основание чл.222а от ЗЗП е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

Иска се отмяна на атакуваното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. Твърди се, че решението на първоинстанционния съд е необосновано, постановено при нарушения на материалния закон и съществени процесуални нарушения.

В съдебно заседание касаторът „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответникът по касацията Регионална дирекция на Комисията за защита на потребителите Бургас, редовно и своевременно уведомен, не изпраща представител и не взема отношение по жалбата.

Участващият в процеса представител на БОП счита, че касационната жалба е неоснователна и решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становището на прокурора в съдебно заседание, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество същата се явява неоснователна поради следните съображения:

Настоящия съдебен състав намира, че приетата от първоинстанционния съд фактическа обстановка е изцяло съобразена с установените по делото факти и обстоятелства, събрани в съответствие с разпоредбите на НПК, като споделя напълно направените въз основа на нея правни изводи.

От анализа на доказателствата по делото се установява, че при съставянето на АУАН и издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила от страна на административно-наказващия орган, които да са довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя.

По същество на спора, съдът намира фактът на извършеното нарушение и неговото авторство за безспорно доказани.

Настоящата инстанция намира за неоснователно възражението на касатора, че увреждането на устройството е в нарушение на гаранционните условия и нарушението на дружеството не е доказано. Разпоредбата на чл.113, ал.1 от ЗЗП предвижда задължение за продавача да приведе в съответствие с договора за продажба конкретната потребителската стока, когато тя не съответства на него, като в ал.2 е предвидено, че привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба, следва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. От представените документи и становището на търговеца не става ясно кога е настъпила повредата  - „механично увреден – деформиран вътрешен дисплей“, защо при приемането му не е констатирано това и не е отразено в рекламацията.

По делото не са налице доказателство, които да сочат, че е имало нерегламентирана намеса от страна на потребителя по отношение целостта на устройството, поради което дружеството е следвало да приведе в едномесечен срок от предявяване на рекламацията потребителската стока в съответствие с договора за покупко - продажба, което задължение същият не изпълнил.

Поради всичко изложено по-горе, съдът намира, че "БТК" ЕАД, в качеството си на търговец, действително е осъществило от обективна и субективна страна състава на нарушението, визирано в разпоредбата на чл.113 ал.1 от ЗЗП, а именно: не е изпълнил административните си задължения да преведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба, в рамките на едномесечния срок, считано от предявяване на рекламацията от потребителя, тъй като потребителят е предявил рекламация - на дата 28.11.2015г., като към момента на съставянето на АУАН на 18.02.2016г., извършена от длъжностни лица към Комисия за защита на потребителите, телефонът не е бил приведен в съответствие с договора за продажба, т.е. едномесечния законоустановен срок е изтекъл. За неизпълнение на разпоредбите на чл.113, ал.1 от ЗЗП санкционната разпоредба на чл.222а от ЗЗП, предвижда имуществена санкция на едноличните търговци и юридическите лица в размер от 500 до 3000 лв. 

Съдът намира, че по отношение на това деяние административно -наказващият орган правилно е издирил приложимия закон, като правилно е квалифицирал нарушението и го е санкционирал съобразно санкционната норма на чл.222а от ЗЗП. Изрично е посочено и от първоинстанционния съд, че деянието е правилно квалифицирано - касае за нарушение на чл.113 ал.2 във връзка с ал.1 от ЗЗП, така щото, ал.1 на с.т. гласи, че когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба, а ал.2 - привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.

Следователно при правилно изяснена фактическа обстановка, районният съд е постановил правилен и законосъобразен съдебен акт, като изложените в същия аргументи за законосъобразност на оспореното НП се споделят изцяло от касационната инстанция и не следва да бъдат преповтаряни.

Предвид изложеното настоящата касационна инстанция счита, че решението на първоинстанционния съд следва да бъде оставено в сила като допустимо, валидно и правилно.

Мотивиран от горното и на основание чл.221, ал.2, предл.1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, БАС, касационен състав

 

Р Е Ш И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 192 от 03.02.2017г., постановено по НАХД № 4386 по описа на Районен съд – Бургас за 2016г.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                               ЧЛЕНОВЕ: 1.

    

      2.