ПРОТОКОЛ

       

Година 2015, 10.06.                                                                           град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На десети юни                                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 577 по описа за  2015 година.                     

На именното повикване в 10,45 часа се явиха:

         За оспорващия Областен управител на Област с административен център гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Ж. - представя пълномощно.

         За ответника Общински съвет Несебър - редовно уведомен, се явява адв. К. – представя пълномощно.

 

         По хода на  делото:

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА ОСПОРВАНЕТО на Областния управител на област с административен център гр. Бургас, обективирано в Заповед №РД-09-8 от 23.03.2015 година, на Решение № 1095, прието по т. 15 от дневния ред на заседание № 30 на Общински съвет Несебър, проведено на 05.03.2015 г., отразено в Протокол № 30, със следното съдържанието „На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, Общински съвет Несебър обявява за частна общинска собственост, поради отпадане на предназначението му по чл. 3, ал. 2 от ЗОС общински поземлен имот с площ от  1212 кв.м., който съгласно влязло в сила Решение за одобрение на изменение на ПУП-ПРЗ № 929 от Протокол № 25/01.09.2014 г. на Общински съвет Несебър е част от новообразуван УПИ – ІV-общ. 391, 618 на площ от 2028 кв.м., кв. 5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, отреден за курортно-рекреационно строителство – зона „Ок”.”

 

Юк. Ж.: Моля административния орган да представи заверено копие от пълната административната преписка, както и относимата преписка по Решение № 929/01.09.2014 г., както и действащите наредба по чл.8, ал. 2 ЗОС.

 

Адв. К.: Оспорвам жалбата, обективирана в заповедта. Считам изложените доводи в нея за неоснователни. Искането за осъществяване на косвен съдебен контрол на влязло в сила Решение № 929/01.09.2014 г. е недопустимо и би довело до възможност за изземване правомощията на едни съд от друг съд. Такава е и практиката на Върховен административен съд по решение № 7145/01.06.2009 г. по адм. дело № 2177/2009 г. и решение № 2618/25.02.2009 г. по адм. дело № 12758/2008г. От името на моя доверител твърдя,      че процесното решение е стабилен административен акт. С това решение, ПУП за застрояване на УПИ-ІV в кв.5001 по плана на к.к. „Слънчев бряг-запад”, е отпаднало предназначението на част от териториите по смисъла на чл. 3, ал. 2 ЗОС. Считаме за неоснователни доводите, досежно факта,  обстоятелствата и твърденията, че тези територии, в рамките на УПИ-ІV, са предназначени за обществено ползване. Твърдим, че още преди да бъде допуснато изменението на ПУП в това УПИ, същият е имал характер на обществено озеленена площ, но за ограничено обществено ползване.  В жалбата не се излагат други доводи, освен тезата на нищожност на влязъл в сила административен акт.

С оглед защита правата на доверителя ми, моля, да допуснете съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице архитект. Представям писмена молба с въпроси към експертизата.

 

 Юк. Ж.: Поддържам изложеното със заповедта. Във връзка с аргументите  на ответната страна, следва да се изследва валидността на Решение № 929/01.09.2014 г., което е основание за издаване на заповедта на Областния управител. Не се противопоставям по допускането на съдебно-техническа експертиза.

 

Съдът по доказателствата

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Председателя на Общински съвет Несебър да представи надлежно заверена цялата административна преписка по издаване на Решение № 1095, отразено в Протокол № 30/05.03.2015 г., както и на Решение № 929 от 01.09.2014г. Да представи и актуалната Наредба по чл. 8, ал. 2 от ЗОС към момента на вземане на Решение № 929/01.09.2014 г., в 7-дневен срок, считано от днес.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки в Община Несебър и оглед на място, да отговори на поставените въпроси от процесуалния представител на ответника, формулирани в нарочна молба, представена в днешното съдебно заседание.

НАЗНАЧАВА за извършване на експертизата вещо лице арх. В.В.А.Д., при депозит в размер на 600,00 лева, вносими от ответника в 7-дневен срок, считано от днес.

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.10.2015 година от 10,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

ДА СЕ УВЕДОМИ вещото лице за изготвяне на заключението след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: