ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 17.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На седемнадесети юни                          две хиляди и четиринадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: С.Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

административно дело номер 577 по описа за 2014 година

На именното повикване в 14:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Е.А.К. чрез законен представител Е.Е.М., в качеството й на майка и законен представител, редовно призовани, не се явяват. За тях – адв. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ - Директор на Национално училище за музикално и сценично изкуство „Проф. Панчо Владигеров” редовно призован, не се явява. За него - адв. М. А., с представено от днес пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да не даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по жалба от Е. А. К. чрез Е.Е.М. - нейна майка и законен представител против Покана с изх. № 8/06.01.2014 г., издадена от директора на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” на основание Заповед № РД-09-698/07.05.2009 г. на министъра на образованието и науката.

 

АДВ. Б.: Поддържаме жалбата. Представям решение на Върховен административен съд, което моля да бъде прието, с което е отменена заповедта, въз основа на която е издаден обжалваният административен акт, който не е влязъл в сила. Представям и моля да приемете протокол, с който е приключило производството пред втора инстанция. Считаме, че спорът пред Върховен административен съд е от съществено значение за разрешаването на настоящия спор. Същият е преюдициален по отношение на него. С цитираната заповед е издаден обжалваният административен акт. Ето защо, моля да уважите направеното искане за спиране на настоящото производство до приключване на спора пред Върховен административен съд. Представям заповедта, въз основа на която е издаден обжалваният административен акт. Нямам други доказателствени искания.

АДВ. А.: Оспорвам подадената жалба изцяло като недопустима, а в случай, че счетете че е допустима, като неоснователна. Считам, че обжалваната покана няма характер на административен акт по смисъла на АПК.

Няма да соча доказателства. Да се приемат представените доказателства. Не се противопоставям да бъдат приети представените от процесуалния представител на жалбоподателя писмени доказателства.

Считам, че е недопустимо искането за спиране на производството по делото, като моля да го оставите без уважение на основание на това, че поканата няма характер на административен акт, което от своя страна означава, че производството по настоящото делото не следва да бъде спряно като считам, че не е преюдициален спора с този пред Върховен административен съд. Ето защо, моля да оставите без уважение искането.


С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

С оглед липсата на формулирани от страните допълнителни доказателствени искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

По повод формулираното от процесуалния представител на жалбоподателя искане за спиране на производството, съдът намира така формулираното искане за неоснователно. Съгласно разпоредбите на АПК, материалната законосъобразност на административните актове се преценяват към момента на тяхното постановяване. В настоящия случай, твърдяното от процесуалния представител на жалбоподателя преюдициално съдебно производство пред Върховен административен съд е по повод законосъобразността на заповедта на министъра на образованието и науката от 2009 г., докато в настоящото производство се оспорва покана, изготвена през 2014 г. – т.е., период много след цитираната заповед. В този смисъл при преценка на законосъобразността на поканата, предмет на настоящото производство, следва да се вземат предвид фактите и обстоятелствата относими към момента на нейното постановяване. В тази връзка, съдът не счита, че производството, което все още не е приключило пред Върховен административен съд се явява преюдициално по отношение на оспорената в настоящото производство покана, с оглед което, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането за спиране на настоящото производство.

С оглед приключване събирането на доказателствата, съдът ДАВА думата по същество:

АДВ. Б.: Предвид направените възражения от ответната страна, че обжалваната покана не представлява индивидуален административен акт, че въпреки липсата на някои реквизити същата е друг акт, тъй като обективира волеизявление на административния орган, с което се въвеждат задължения за обжалващото го лице, считаме, че поканата е подсъдна на настоящия съд. Молим да уважите жалбата. Да отмените акта. Да ни присъдите разноските и да ми дадете възможност за представяне на писмени бележки.

АДВ. А.: Както изложих и по-горе считам, че обжалваната покана няма характер на индивидуален административен акт и същата не подлежи на обжалване. Ето защо, Ви моля да оставите без разглеждане подадената жалба срещу процесната покана и да прекратите производството по делото. Моля да ни се присъдят направените по делото разноски, изразяващи в заплащане на адвокатски хонорар. Моля да ми се даде възможност за писмени бележки.

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ПРЕДОСТАВЯ ВЪЗМОЖНОСТ на страните, в 7-дневен срок считано от днес да изготвят и представят писмени бележки по съществото на спора.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

         Заседанието приключи в 14,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: