ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 17.09.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ХІ-ти административен  състав       

На седемнадесети септември                   две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                             СЪДИЯ: ВЕСЕЛИН ЕНЧЕВ

Секретар: Г.Д.     

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия ЕНЧЕВ 

Административно  дело номер 577 по описа за 2013 година.                     

На именното повикване в 14,15 часа се явиха:

Жалбоподателят „Синева 2001” ООД - редовно призован, се  явява лично управителят на дружеството Е. Х., който се представлява от адв. М.М. с пълномощно по делото.

Ответникът – началник РДНСК-ЮИР - редовно призован, се представлява от юк. К. с пълномощно по делото.

Заинтересована  страна „Пенелопа” ЕООД - редовно призована, се представлява от адв. К.Т. - представя пълномощно.

 

         По хода на делото:

 

         СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

         СЪДЪТ

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         СЪДЪТ ДОКЛАДВА жалбата на „Синева 2001” ООД против заповед на началника на РДНСК ЮИР, с която е разпоредено премахването на строеж, подробно описан в заповедта.

 

         Адв. М.: Изцяло поддържам жалбата. Поддържам направените в жалбата доказателствени искания.

 

         Юк. К.: Оспорвам жалбата в цялост. По доказателствените искания се противопоставям на искането за назначаване на експертиза по въпрос 1-2 - кога е била изградена почивната база в къмпинг „Нестинарка” - времето на извършване на строежа не може да се установи със заключение на вещо лице. То т. 1-3 - няма как да бъде отговорено на въпроса, при положение, че не сме сигурни за времето за изграждане на базата. Възразявам и за допускане на гласни доказателства, тъй като общо е казано какво ще установяват.

         Моля да приемете административната преписка.

         Моля да приемете Удостоверение от Община Царево за извършена проверка за наличието на строителни книжа и отговор, че няма такива и геодезическа снимка за имота.

 

         Адв. Т.: Оспорваме жалбата. Противопоставям се на искането за довеждане на свидетели, тъй като не са уточнени  обстоятелствата, които ще установяват.

 

         РЕПЛИКА НА ЮК. К.: Оспорвам и доказателствата представени с жалбата.

 

         ДУПЛИКА НА АДВ. М.: Във връзка с направените възражения от юк. К., в началото на доказателственото искане, вещото лице следва да отговори на въпроси след направена проверка на документите, които би открила. По т. 4 - свидетелските показания са относими и допустими с оглед установяване на извършването на строителството и към кой момент е извършено. По представените писмени доказателства и удостоверение от Община Царево, че не са намерени Разрешение за строеж, считам, че това се опровергава от представеното от мен по делото Разрешение за строеж. Считам, че с оглед установяване действителните факти и установяване на истината по делото, следва да бъде допусната тази експертиза и да се изискат по т. 3 документи от двете дружества, които първоначално са изградили комплекса, който впоследствие е продаден.

 

         Предвид изявленията на страните, Съдът счита следното: Адв. М. е поискал допускането на двама свидетеля, като в съдебно заседание уточнява, че с тях ще установява фактите, посочени в т. 1.1 и т. 1.2 от искането за допускане на съдебно-техническа експертиза.

         Съдът счита, че следва да допусне експертизата във вида, в който е поискана, като по процесуалната стойност на отделните части от заключението на вещото лице, ще се произнесе със съдебния си акт.

         Съдът счита, че следва да допусне исканията по т. 2 и т. 3 от жалбата с оглед попълването на делото от фактическа страна. В този смисъл искането за допускане до разпит на свидетели, следва да бъде отхвърлено, тъй като обстоятелствата, които ще се установяват чрез техните показания, ще бъдат изяснени от компетентен специалист посредством експертиза.

 

         Съдът счита, че следва да допусне като доказателства по делото и представените в днешното съдебно заседание Съобщения № ОЦ 772 от 24.10.2011 г., Удостоверение № 11-03-2/11.01.2011 г. и геодезическа снимка с дата 20.10.2011г.

         С оглед на изложеното, Съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА административната преписка по делото, съгласно описа на л. 2 и 3.

ПРИЕМА доказателствата представени от жалбоподателя, съгласно описа на л. 8-9.

ПРИЕМА доказателствата представени от процесуален представител   на ответника в днешното съдебно заседание Удостоверение от Община Царево рег.индекс:11-03-2/11.01.2011 г., Съобщение № ОЦ-772/24.10.2011 г. и геодезическа снимка от 20.10.2011 г.

ДОПУСКА съдебно-техническа експертиза със задачите поставени от адв. М. в жалбата – т. 1-Доказателствени искания, със съответните подточки, с изключение на т. 1.5, отговорът на който въпрос е от компетентността на Административния съд.

         НАЗНАЧАВА вещо лице арх. В.А..

         ОПРЕДЕЛЯ депозит за вещото лице, вносим от жалбоподателя в 14- дневен срок от днес по сметка на  Административен съд Бургас, в размер на 600 лева.

         ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „Светлина” АД – гр. Сливен, бул. „Стефан Караджа” № 6, с ЕИК: 829051335, да представи  по делото всички налични документи, в т.ч. строителни книжа, относно почивна база къмпинг „Нестинарка”, гр. Царево, която е била продадена от „Светлина” АД на ЕТ „С.П.” – гр. ***, с договор за продажба от 30.10.2002 г.

         ЗАДЪЛЖАВА трето неучастващо лице „Тедиимпекс” ЕООД - гр. Хасково, ул. „Козлодуй” № 9, с ЕИК: 000884385, в качеството му на правоприемник на „БИМА – Сливен” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Сливен, ул. „Стефан Караджа” № 11с ЕИК:119002817, правоприемник на държавното дървообработващо предприятие  „Ст. Костадинов – ЦОЧО” – гр. Сливен – да представи по делото като доказателства всички налични документи, в това число строителни книжа, относно Почивна база, къмпинг „Нестинарка”, гр. Царево, която е  била продадена от „БИМА – Сливен” ЕООД на Е. Н. Х., ЕГН:********** и Х. Й. Х., ЕГН: ********** с Договор за покупко-продажба от 18.03.2003 г.

 

         ОТХВЪРЛЯ искането за допускане до разпит на двама свидетели.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 26.11.2013 година от 13,45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        СЪДИЯ: