Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

      842                                 27.04.2018 година                                    гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1.  АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 576 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от „СТАНДАРТ-ИНВЕСТ-ГРУП“ ЕООД с ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с. Несебър, ул. „Еделвайс“ № 44, представлявано от управителя Д.П.Д., против решение № 40 от 26.01.2018 г., постановено по АНД № 1063/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са наведени доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона и съществени нарушения на процесуални правила, съставляващи касационни основания по чл. 348, ал.1, т.1 и т.2 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и на измененото с него наказателно постановление. Приложено е писмено доказателство- декларация от управителя на дружеството-жалбоподател.

В съдебното заседание процесуалният представител на касатора поддържа жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли за отмяна на обжалваното решение.

Ответникът по касационната жалба не изпраща представител в съдебното заседание, редовно уведомен. Не заявява становище по жалбата.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е изменил наказателно постановление № 02-000193/22.12.2016 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на касатора „Стандарт-инвест-груп“ ЕООД административно наказание имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като е намалил размера на наказанието на 1500 лева.

За да постанови този резултат, НРС е приел, че в производството по издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. Приел е, че деянието е доказано несъмнен начин и е съставомерно по чл. 414, ал.3 от КТ, но наложеното наказание не е съобразено с изискванията на чл. 27 от ЗАНН.

Решението е правилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави документите по чл. 62, ал.1 от КТ, в т.ч. екземпляр от трудовия договор и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от касатора „Стандарт-инвест-груп“ ЕООД. От събраните доказателства по делото е установено, че на 25.02.2016 г. М.П.Д.с ЕГН ********** е полагала труд в обекта на касатора- склад за консумативи, находящ се в гр. Несебър, складова база „Възраждане“ № 9. Установено е също така, че трудовият договор между тях е бил регистриран по-късно- уведомлението по чл. 62, ал.5 от КТ е било депозирано в НАП на 26.02.2016 г., както и че екземпляр от него не е бил връчен на работника. С неизпълнение на задължението да връчи на работника посочените документи, преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ, поради което правилно е била ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Касаторът по същество не оспорва горните констатации, но счита, че административнонаказателното производство е водено в нарушение на чл. 34 от ЗАНН. В тази връзка сочи, че не е обсъдена от съда представената от него декларация до директора на дирекция „Инспекция по труда“, с която е заявил, че още на 20.05.2016 г. е предоставил на проверяващите лица изискуемите документи. Според настоящия касационен състав оплакването е неоснователно. Съгласно нормата на чл. 34, ал.1 от ЗАНН не се образува административнонаказателно производство, ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако е изтекла една година от извършване на нарушението. Както обосновано е приел районният съд, в случая нарушението е установено едва при проверка на представените от касатора документи, извършена на 08.06.2016 г., и към момента на съставяне на акта (на 30.08.2016 г.) не са изтекли установените в чл. 34, ал.1 от ЗАНН срокове. Приложената към касационната жалба „декларация“ от жалбоподателя не може да обоснове друг извод, доколкото съставлява частен документ, съдържащ изгодни за декларатора твърдения, който не се ползва с материална доказателствена сила.

При извършената служебна проверка касационната инстанция не констатира пороци, водещи до недопустимост или нищожност на обжалваното решение. С оглед горните съображения, не е налице и соченото в жалбата основание за отмяна първоинстанционното решение, поради което същото следва да се остави в сила.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 40 от 26.01.2018 г., постановено по АНД № 1063/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.