Р Е Ш Е Н И Е

 

       675                                   19.04.2017г.                                   гр. Бургас

 

В    ИМЕТО    НА   НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX СЪДЕБЕН СЪСТАВ, на двадесет и трети март, две хиляди и седемнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

                                                ЧЛЕНОВЕ:1.ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                                                                     2. ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Й.Б.

прокурор: Тиха Стоянова

Като разгледа докладваното от съдия Ванина Колева  КНАХ дело № 576 по описа за 2017г., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

 

         Производството е по реда на чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, вр. с чл. 348 от НПК, вр. с чл. 208- чл. 228 от АПК.

Образувано е по касационна жалба на С.Е.С.,***, против Решение № 245 от 15.02.2017год., постановено по НАХД № 7119 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас, с което е потвърдено НП № 16-0769-003606/14.11.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение чл. 98, ал. 2, т. 3 ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т. 8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 70 лв. и лишаване от право да управлява МПС за три месеца.

Касаторът, редовно уведомен, в съдебно заседание не се явява и не се представлява. В жалбата твърди, че решението на Районен съд – Бургас е неправилно и необосновано, постановено при неправилна преценка на събрания доказателствен материал. Счита, че е лишен от процесуална възможност да докаже основателността на възраженията си и да защити тезата си. Моли съда да отмени решението на РС Бургас.

Ответникът – ОД на МВР Бургас, сектор „Пътна полиция“, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на Районен съд –Бургас, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІХ-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Бургас, с Решение № 245 от 15.02.2017 год., постановено по НАХД № 7119 по описа за 2016г., е потвърдил НП № 16-0769-003606/14.11.2016г. на Началник сектор „Пътна полиция“ към ОД на МВР Бургас, с което за нарушение чл. 98, ал. 2, т. 3 ЗДвП, на основание чл.183, ал.4, т. 8 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, на касатора е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 лева и за нарушение на чл. 103 от ЗДвП, на основание чл. 175, ал. 1, т. 4 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 70 лв. и лишаване от право да управлява МПС за три месеца.

За да постанови оспореното решение районният съд е приел, че  описаното в акта и наказателното постановление нарушение е действително осъществено и безспорно доказано. На следващо място съдебният състав е констатирал, че актът и наказателното постановление са издадени при спазване на производствените правила, поради което е потвърдил същото.

Така постановено решението е валидно, допустимо и правилно.

С процесното наказателно постановление С.С. е санкциониран за това, че на 24.09.2016г., около 13,30 ч., в гр. Бургас, ул. „Стефан Стамболов“, като водач на лек автомобил Опел Вектра, паркира автомобила в чертите на автобусна спирка до Бургаския свободен университет, обозначена с пътен знак Д-24, като не изпълнява и полицейско разпореждане да се премести паркирания автомобил. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 16-0769-3606/24.09.2016 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Настоящият съдебен състав счита, че решението е правилно и за него не се констатират отменителни основания. Безспорно се установява, че на посочената дата и час С.С., като водач на автомобил е извършил вменените му с НП нарушения. Деянията са съставомерни от обективна и субективна страна, поради което правилно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Възраженията на касатора, с които обосноват наличието на касационни основания, се свеждат до това, че той не е паркирал, а само е престоял в районна на спирката. Предвид разпоредбата на чл. 189, ал. 2 от ЗДвП, съгласно която редовно съставените актове имат доказателствена сила, в тежест на наказаното лице е да опровергае твърденията в АУАН. Това твърдение е една защитна теза на нарушителя, която остава недоказана, поради което правилно административнонаказващия орган е подвел извършеното нарушение под санкционната норма на чл. 183, ал. 4, т. 8 от ЗДвП.

Според разпоредбата на чл.175, ал.1, т.4 от ЗДвП, с глоба в размер от 50 до 200 лева и лишаване от право да управлява МПС за срок от 1 до 6 месеца се наказва водач, който откаже да изпълни нареждане на органите за контрол и регулиране на движението.

В случая, за извършеното нарушение, изразяващо се в неизпълнение на даденото му разпореждане да премести управлявания от него автомобил на указаното му от контролен орган място, на С. е наложена глоба към минималния предвиден размер - 70 лева и е лишен от право да управлява МПС за срок от 3 месеца. Според съображенията на районния съд, мотивирали решението му в тази част, размерът на глобата и лишаването от правоуправление законосъобразно са определени към минималните предвидени от закона размери, предвид обстоятелството, че е съобразено материалното състояние на нарушителя, а и в контекста на същата ситуация са извършени няколко отделни административни нарушения.

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за валидно, допустимо и правилно, поради което същото следва да бъде оставено в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХІХ – ти състав,

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 245 от 15.02.2017год., постановено по НАХД № 7119 по описа за 2016г. на Районен съд гр. Бургас.

 

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ

                                                        ЧЛЕНОВЕ  1.

 

                                                                           2.