Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

 

Номер  790                22 април 2016  година         град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV - ти състав, в открито  заседание на четиринадесети април, две хиляди и шестнадесета година, в състав:                                               

                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Златина Бъчварова

                                                ЧЛЕНОВЕ: 1. Галина Радикова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар К.Л.

Прокурор Тиха Стоянова

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 576 по описа за  2016 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във връзка с чл. 208 и сл. АПК.

Образувано е по касационна жалба на „Ядки Торнадо“ЕООД с ЕИК по Булстат 202935019, със седалище и адрес на управление- гр.Бургас, к-с “Славейков“, ***, представлявано от управителя К.Д.К. против решение № 199/16.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4941/2015г., по описа на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 528/15.09.2014г., издадено от директора на ТД НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 от Закон за данък върху добавената стойност/ЗДДС/, вр. чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства/обн.ДВ, бр.106/2006 г./ Наредба №Н-18/2006 г./, на „Ядки Торнадо“ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лева, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС.

Касаторът, редовно уведомен, не се представлява. В жалбата твърди, че решението на районния съд е необосновано и постановено при съществени нарушения на процесуалния закон. Иска неговата отмяна и отмяна на потвърденото с него наказателно постановление.

Ответникът по касационната жалба – директор на ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, не се явява, не се представлява и не е взел становище по касационната жалба.

Представителят на Окръжна прокуратура – Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба, а решението на  Районен съд -Бургас да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка по чл.218 АПК, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения :

Районен съд – Бургас с решение № 199/16.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4941/2015г., по описа на съда, е потвърдил наказателно постановление № 528/15.09.2014г., издадено от директора на ТД на НАП – Бургас, с което за нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС, вр. чл.25, ал.1 Наредба № Н-18/2006г., на „Ядки Торнадо“ЕООД е наложена имуществена санкция в размер на 700.00 лева, на основание чл.185, ал.1 ЗДДС

За да постанови решението, районният съд е приел, че отговорността на „Ядки Торнадо“ЕООД е била правилно ангажирана на основание чл.185, ал.1 ЗДДС за извършено нарушение на чл.118, ал.1 ЗДДС, вр. с чл.25, ал.1 Наредба № H-18/13.12.2006г., а именно за това, че търговецът не е издал фискален бон от регистрирано ФУ за извършена от контролните органи покупка  на 50 грама ядки на стойност 1.35 лева при проверка в стопанисвания от него търговски обект  - бърза закуска, находящ се в гр.Бургас, улица Фердинандова№ 30. Счел е, че факта на извършване на нарушението от „Ядки Торнадо“ЕООД е безспорно доказан по делото, че същото е правилно квалифицирано от АНО и подведено под правилната санкционна норма. Изложил е мотиви, че нарушението не представлява маловажен случай, поради което не намира приложение разпоредбата на чл.28 ЗАНН.

Касаторът възразява, че не е извършил виновно нарушението, за което е ангажирана отговорността му. Твърди, че в НП са изброени различни правни норми, без да се посочи конкретно коя е нарушената от него, с което е ограничено правото му на защита в процеса.

Санкцията е наложена на „Ядки Торнадо“ЕООД за това, че в хода на проверка, извършена на 5.08.2014г. в стопанисвания от него търговски обект – бърза закуска, находящ се в гр.Бургас, улица Фердинандова№ 30, не е издаден фискален бон от регистрираното фискално устройство в обекта с инд.№ ZK102000 за извършено плащане в брой от проверяващите в обекта на стойност 1.35 лева за 50 грама ядки лешник. Резултатите от проверката са обективирани в ПИП № 7728/5.08.2014г. На касатора е съставен акт за установяване на административно нарушение № F120054/11.08.2014г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.

Районният съд е изяснил всички релевантни за спора факти, при редовно събрани и анализирани доказателства по делото. Обсъдил е всички възражения на жалбоподателя, като е изложил мотиви защо ги намира за неоснователни, поради което не са допуснати твърдяните от касатора съществени нарушения на процесуалните правила при постановяването на оспорения съдебен акт.

 Видно от обстоятелствените части на АУАН и НП, в тях нарушението е описано детайлно и ясно посредством всички индивидуализиращи го елементи от обективна и субективна страна. Описани са обстоятелствата, свързани с извършването му като време, място, обекта на контролна покупка и нейната стойност, релевантния за съставомерността на нарушението факт, че продажната цена е платена в брой и че за това плащане на стойност 1.35 лева не е издаден фискален бон от регистрирано ФУ в търговския обект. Правната квалификация на така описаното нарушение също е точна и конкретна – като нарушена е посочена разпоредбата на чл.118, ал.1 ЗДДС и чл.25, ал.1 Наредба Н-18/2006г. Следователно изцяло неоснователни са възраженията на търговеца- касатор, че повдигнатото му обвинение е неясно и е ограничено правото му на защита в процеса.

Установената от районния съд фактическа обстановка изцяло се споделя от настоящия касационен състав, тъй като същата се подкрепя от събраните по делото доказателства. Безспорно е установено по делото, че „Ядки Торнадо“ЕООД е извършило от обективна страна състава на административното нарушение, поради което правилно районният съд е приел, че отговорността на дружеството е законосъобразно ангажирана на основание чл.185, ал.1 ЗДДС. Неоснователно е възражението на касатора, че не е извършил нарушението виновно, тъй като неговата отговорност като юридическо лице е обективна, безвиновна. Настоящият касационен състав споделя изложените от районния съд мотиви, че наложената на касатора имуществена санкция е определена в справедлив размер – близо до законоустановения минимум, съобразно чл.27, ал.2 ЗАНН и с оглед постигане целите по чл.12 ЗАНН.

Неоснователни са твърденията на касатора, че нарушението представлява маловажен случай. Нарушението е формално, поради което настъпването на вредни последици от извършването му е ирелевантено в случая. По делото не са налице данни за наличие на смекчаващи обстоятелства по смисъла на чл.93, т.9 НК, вр.чл.11 ЗАНН, които да обуславят по-ниска степен на обществена опасност на процесното нарушение, в сравнение с обикновените нарушения от същия вид.

Обстоятелството, че липсват данни за предходни нарушения на касатора и имущественото му състояние не са сред предпоставките по чл.93, т.9 НК, вр. чл.11 ЗАНН, обуславящи квалификацията на извършеното нарушение като маловажен случай и приложението на чл.28 ЗАНН.

            Предвид изложеното, като е потвърдил наказателното постановление, районният съд е постановил правилно решение, което следва да бъде оставено в сила.

              Не се установиха касационни основания за неговата отмяна.

             Воден от горното и на основание чл.221, ал.2 АПК, Административен съд – Бургас, ХІV - ти състав,

 

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 199/16.02.2016г., постановено по административно-наказателно дело № 4941/2015г., по описа на Районен съд  - Бургас.

Решението е окончателно.

       

                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ:   

 

 

 

                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                                            

                                                                                        

                                                                

                                                                              2.