О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№930                             23.04.2015 година                                            гр.Бургас

 

 

Административен съд Бургас                                                                                         VІІ състав

на двадесет и трети април                                                   две хиляди и петнадесета година

В закрито заседание в следния състав:

       Председател:…Румен Йосифов

Секретар: Сийка Хардалова,

като разгледа докладваното от съдия Румен Йосифов,

административно дело № 576 по описа за 2015 година, за да се произнесе взе пред вид следното:

 

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).      

Образувано е по жалба на Й.В.П., ЕГН-**********,***, подадена чрез адв.Л.Ц. от САС, със съдебен адрес:***, срещу заповед № 39/30.01.2015г. на кмета на Община Сунгурларе, с която е наредено провеждането на публично оповестен конкурс за продажбата на пет земеделски имота, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подвис.

Претендира се обявяване нищожността на оспорения акт. При условията на евентуалност се поддържа искане за отмяната на заповедта поради незаконосъобразност. В жалбата е направено особено искане за спиране на изпълнението на оспорената заповед.

Тъй като жалбата беше подадена направо пред съда, с разпореждане от 26.03.2015г. беше изискано от административния орган да представи оспорената заповед, ведно с цялата преписка по издаването й, както и да изрази становище по направеното искане за спиране на изпълнението. Ответникът – кмет на Община Сунгурларе изпълни дадените указания, като представи и писмено становище в което направи възражение, че за жалбоподателят липсва правен интерес от оспорването, тъй като в процедурата при провеждането на конкурса за продажбата на имотите няма регистриран кандидат с имена Й.В.П.. По самата процедура е издадена заповед за класиране на кандидатите и впоследствие е сключена сделка за покупко-продажба на имотите със спечелилия конкурса кандидат. Отделно от това оспорвана заповед е издадена на основание решения на Общински съвет Сунгурларе  по т.5 от протокол № 40/30.10.2014г. и по т.2 от протокол № 42/08.12.2014г., които са били проверени от Областен управител Бургас.

По настоящото дело, с оглед обосноваване правния си интерес, жалбоподателят представя единствено закупена от него документация за участие в конкурса, но не и доказателства, че е подал заявление за участие в конкурса.

Предвид горното, като взе предвид съдържащите се в обстоятелствената част на жалбата твърдения, посочения петитум, както и след като взе предвид изпратената административна преписка, съдът намери подадената жалба за процесуално недопустима.

Оспорената заповед № 39/30.01.2015г. на кмета на Община Сунгурларе е издадена в изпълнение на решения на Общински съвет Сунгурларе по протокол № 40/30.10.2014г. и по протокол № 42/08.12.2014г., който в упражнение на правомощията си по чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и на основание чл. 35 от ЗОС е дал съгласие за продажба чрез публично оповестен конкурс на индивидуализираните в решението имоти – частна общинска собственост при достигната след провеждането на конкурса цена и при спазване на определените от Общински съвет Сунгурларе конкурсни условия. За допустимостта на оспорването преди всичко е необходимо наличието на правен интерес, защото право на оспорване, съгласно чл.147, ал.1 от АПК, имат само гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от акта или за които той поражда задължения. По отношение искането по чл.166, ал.2 от АПК също е необходимо наличието на правен интерес, защото разпоредбата изрично определя, че спирането на предварителното изпълнение на акта се извършва от съда по искане на оспорващия го. Тъй като случаят касае заповед на кмета на общината, издадена в изпълнение на акт на общинския съвет относно разпореждането с имоти  частна общинска собственост, то по силата на чл.8, ал.11 от ЗОС заповедта на кмета, както и решението на общинския съвет подлежат на контрол и могат да бъдат отменяни и оспорвани по реда на чл.45 ЗМСМА, която разпоредба определя стеснен кръг на процесуално легитимираните лица – това са областният управител, общинският съвет и кметът на общината. За всички останали правни субекти е в сила общото правило, че за да имат процесуалното качество на оспорващи, съответният акт трябва по отношение на техни личните права и законни интереси, да има правопроменящ, правопрекратяващ и правопогасяващ ефект. При това правният интерес трябва да бъде пряк, личен и непосредствен. Пряк ще рече със самата отмяна на оспорения административен акт да бъде отстранена щета или да се предотврати настъпването на такава от изпълнението на акта. Личен – оспорването да бъде подчинено на охраната на лични на оспорващия субективни права, свободи и законни интереси. И непосредствен – административният акт трябва да засяга правната сфера на жалбоподателя като отнема, изменя или ограничава права или противозаконно създава задължения за него, респективно създава права за трети лица, с което уврежда жалбоподателя. Хипотетично манифестираното с настоящото оспорване желание на Й.В.П. да участва и да наддава с цел да придобие частните общински имоти при провеждането на законосъобразна конкурсна процедура, за каквато според него не са създадени условия с оспорената заповед, съвсем не определя наличието на пряк и непосредствен интерес за него от оспорването, респективно и от искането за спиране на предварителното изпълнение на акта. Налице е не опасност от реалното причиняване на щета на оспорващия, а единствено голословни съждения относно осуетяването на гарантирани със законите, конституцията на Република България и правото на Европейския съюз права на гражданите. В това отношение следва да се има предвид, че Й.В.П. реално не е подал заявление пред компетентните за това органи за участие в обявената конкурсна процедура, чието стартиране е поставено с оспорената заповед № 39/30.01.2015г. Той е закупил единствено конкурсната документация, но това фактическо действие не му дава право да участва в процедурата, респективно да атакува актовете по провеждането й. Тъй като става въпрос за разпореждане с общински имоти, върху които оспорващият не заявява наличието на някакви субективни материални права, то няма как решението за продажбата им само по себе си да обуслови засягане на правната сфера на жалбоподателя, респективно на молителя в производството по чл.166, ал.2 и сл. АПК. Още по-лишен от обосновка от гледна точка на правния интерес на оспорващия е доводът, че преобладаващо обществени интереси налагат отмяната, респ. спиране на изпълнението на акта. Възразява се срещу предвиждането в конкурса да участват само български граждани, но самият оспорващ има качеството на български гражданин, т.е. за него липсва интерес да оспорва това обстоятелство. Защитата на държавния и обществения интерес в административния процес законодателят предоставя на прокурора, поради което е недопустимо изземването на чужди права за постигане на целения от оспорващия краен правен резултат. Както се отбеляза вече, правният интерес от оспорването, респективно и от искането по чл.166, ал.2 АПК, трябва да бъде личен жалбоподателя. Изложеното в съвкупността си обуславя краен извод за недопустимост на искането за обявяване нищожността, респ. отмяната на оспорения акт, както и за спиране на изпълнението му, поради липса на правен интерес за оспорващия. В този смисъл е и практиката на ВАС, залегнала в определение №5062/06.04.2012г. по адм.д.№ 1630/2012г., ІІІ о.; в определение №17071/22.12.2011г. по адм.д.№ 15383/2011г., VІІ о.; определение №12690/24.11.2008г. по адм.д.№ 7332/2008г., ІV о.

На основание изложените съображения и с оглед нормата на чл.159, т.4 от АПК и чл.166, ал.4 от АПК, Административен съд Бургас, VІІ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.В.П., ЕГН-**********, срещу заповед № 39/30.01.2015г. на кмета на Община Сунгурларе, с която е наредено провеждането на публично оповестен конкурс за продажбата на пет земеделски имота, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Подвис.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ особеното искане на Й.В.П., ЕГН-**********, за спиране на изпълнението на заповед № 39/30.01.2015г. на кмета на Община Сунгурларе.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело № 576/2015г. по описа на Административен съд Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

 

СЪДИЯ: