О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е 629

 

гр.Бургас , 11.04.2014г.

 

 

         Административен съд  гр. Бургас , четвърти състав, в закрито съдебно заседание на единадесети април две хиляди и четиринадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

като разгледа, докладваното от съдия Радикова административно дело № 576по описа за 2014г. ,за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба, подадена от А.В.Е., гражданка на Руската Федерация, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700812610, издадена на 11.06.2013г. с ЛНЧ **********, в качеството и на майка и законен представител на А.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. и Т.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, чрез адв.В.Б. против покана изх.№ 10/06.01.2014г. издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”. С жалбата се прави искане за отмяна на поканата, като незаконосъобразна и неоснователна.

Ответникът – Директор на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, представя по делото изисканата от него преписка и изразява становище за недопустимост и неоснователност на жалбата.

Административен съд гр.Бургас счита, че жалбата на А.В.Е. следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено, по следните съображения:

Между страните не е спорен факта, че Т.Б.Н. е ученик в 7-ми  клас в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас.

С уведомление изх.№ 364/12.09.2013г., А.В.Е. е уведомена, че ученикът Т.Б.Н. подлежи на платено обучение през учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП, Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието, относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги.

С декларация от 22.10.2013г. жалбоподателката е заявила, че като родител на Т.Б.Н. е запозната с условията за платено обучение на чужди граждани в НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и Наредба № Н-5/08.09.2008г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата и е получил копие от заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието относно размер на таксите и начина на заплащане на образователните услуги и копие на Раздел ІІІ от Наредба № Н-5/2008г.

До А.Е. е изпратена покана № 10/06.01.2014г., подписана от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас, с която е поканена да заплати таксата за обучение на Т.Б.Н. за първия учебен срок на учебната 2013/2014г., съгласно § 4, ал.3 от ДР на ЗНП и заповед № РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието. Посочено е, че сумата е в размер на 675 евро и следва да бъде преведена до 31.01.2014г. по посочената банкова сметка ***.

Поканата е получена на 08.01.2014г. и е обжалвана с жалба вх.№ 1975/14.03.2014г.  

Обжалваната покана няма характера на административен акт по смисъла на АПК.

Съгласно чл. 21 ал. 1 АПК индивидуален административен акт е изричното волеизявление или изразеното с действие или бездействие волеизявление на административен орган или на друг овластен със закон за това орган или организация, с което се създават права или задължения или непосредствено се засягат права, свободи или законни интереси на отделни граждани или организации, както и отказът да се издаде такъв акт.

С процесната покана не се създават права и задължения за адресата и,  съответно не се засягат неговите законни интереси, тъй като тя има уведомителен характер. Посочената в поканата сума, както по размер така и по основание не е определена от издателя на поканата – директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров” гр.Бургас. Дължимостта на таксата е установена с нормата на §4, ал.3 от ДР на ЗНП, съгласно която норма, в българските училища в страната и в чужбина могат да се обучават и чужди граждани срещу заплащане, като размерът на средствата, които заплащат чуждестранните граждани в държавните и в общинските училища, се утвърждава от министъра на образованието и науката. В случая размерът е определен със заповед РД09-609/07.05.2009г. на Министъра на образованието. Същевременно в поканата липсва указание относно последиците за адресата и от неплащане на посочената в нея, сума. Т.е. не е налице дори индиция за накърняване на права.

На следващо място, поканата няма характер на акт, с който се установява дължимостта на посочената сума, който акт безспорно подлежи на съдебен контрол и след влизането му в сила, придобива характер на изпълнително основание.

Процесната покана, според съдържанието си, не е и покана за доброволно изпълнение по смисъла на чл.277, ал.1 от АПК. Няма доказателства тя да е изпратена във връзка с образувано изпълнително производство. Отделно от това, документът не съдържа реквизитите, регламентирани с нормата на  чл.277, ал.2 от АПК. Затова, тя не подлежи и на оспорване по реда на чл.294 и сл. от АПК.

По изложените съображения, Административен съд гр.Бургас приема, че жалбата на А.В.Е. против покана изх.№ 10/06.01.2014г., издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”, на основание чл.159, т.1 от АПК, следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото прекратено.

Мотивиран от изложеното, Административен съд гр.Бургас, ІV състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОСТАВЯ без разглеждане жалбата, подадена от А.В.Е., гражданка на Руската Федерация, с разрешение за продължително пребиваване в Република България № 700812610, издадена на 11.06.2013г. с ЛНЧ **********, в качеството и на майка и законен представител на А.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г. и Т.Б.Н., гражданин на Руската Федерация, роден на ***г.,  с адрес гр.***, чрез адв.В.Б. против покана изх.№ 10/06.01.2014г., издадена от директора на НУМСИ „Професор Панчо Владигеров”.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 576/2014 година по описа на Административен съд гр.Бургас.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: