О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /04.05.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на четвърти май, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Галина Радикова

ЧЛЕНОВЕ: Станимира Друмева

Веселин Енчев            

 

разгледа докладваното от съдия Енчев касационно адм. д. № 576/2012 година.

 

Производството е образувано по касационна жалба от М.С.А. с ЕГН ********** *** против решение № 256/08.02.2012 година по н.а.х.д. № 4662/2011 година на Районен съд - Бургас.

С молба вх. № 3502/27.04.2012 година касаторът е оттеглил касационната си жалба и е поискал прекратяване на касационно адм. д. № 576/2012 година.

Извършено оттегляне е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на делото.

С оглед на изложеното, основание чл.215 т.5 от АПК във връзка с чл.63 ал.1 изр.ІІ от ЗАНН, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ касационна жалба от М.С.А. с ЕГН ********** *** против решение № 256/08.02.2012 година по н.а.х.д. № 4662/2011 година на Районен съд - Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 576/2012 година.

 

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

ЧЛЕНОВЕ: