ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

№……….              дата 23 март 2010 год.              гр.Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – Бургас, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 23 март 2010 год.,

 в следния състав:

 

                                                                          Съдия: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар:………………

Прокурор:……………...

 

разгледа адм. дело № 576 по описа за 2010 год.

 и за да се произнесе взе предвид следните обстоятелства:

 

         Съдът е сезиран с жалба, подадена от Г.Ф.К. *** против мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по заявление вх. № 94-Г-99/12.02.2009 год. с искане за придобиване право на собственост върху предоставената му за ползване с Удостоверение № 3/10.11.1987 год. земеделска земя по действащия план на в.з. “Боровете”, землище на кв.”Банево”, понастоящем УПИ ХХХ-157, кв.7.

         Съдът, след като прецени представените от жалбоподателя доказателства, както и тези, съдържащи се в изпратената административна преписка, намира подадената жалба за процесуално недопустима за разглеждане, поради следните съображения:

         Конкретното заявление на жалбоподателя Г.К., което е с вх. № 94-Г-99 от 12.02.2009 г., е подадено извън всякакви законови срокове. Възможно най-крайният срок, регламентиран от законодателя, в който ползвателите могат за заявят искане за придобиване право на собственост в условията на § 4а, § 4б, § 4д и § 4з от ПЗР на ЗСПЗЗ, е уреден в нормата на § 4а, ал.6 от ПЗР на ЗСПЗЗ и този срок е до 31 януари 1998 год. Тъй като настоящото заявление е подадено извън този срок, кметът на общината не е дължал произнасяне по него, поради което не е формира мълчалив отказ по това заявление. Процедура по предходно подавани от жалбоподателя молби очевидно не е провеждана и това е видно от съдържанието на писмо с рег. № 94-Г-99/16.03.2010 год. на директор на Дирекция УОС при община Бургас, но това няма отношение към настоящия казус, тъй като жалбоподателят претендира отмяна на мълчалив отказ именно по подаденото от него последно заявление № 94-Г-99/12.02.2009 год.

         Поради липса на формиран мълчалив отказ не е налице и годен за обжалване административен акт, който да бъде предмет на съдебен контрол за законосъобразност, поради което жалбата като процесуално недопустима следва да бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – да се прекрати.

         С оглед горните мотиви и на основание чл.159, т.1 от АПК, Бургаският административен съд, ІХ-ти състав,

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

         ОСТАВЯ без разглеждане жалбата на Г.Ф.К. ***, против мълчалив отказ на кмета на община Бургас да се произнесе по заявление вх. № 94-Г-99/12.02.2009 год.

         ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 576/2010 год. по описа на Административен съд – Бургас.

 

         Определението може да се обжалва с частна жалба пред върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

                                                                                             СЪДИЯ:…………….