ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

         Номер                            Дата  28 април 2009 год.                 Град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, ІХ-ти състав,

в закрито заседание на 28 април 2009 год., в състав:

                                                 

                                                                          Съдия: П.С.

 

Секретар:………………….

Прокурор:…………………

 

разгледа адм. дело № 576  по описа за  2009 година

и  за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството се движи по реда на чл. 75, ал.1 и ал. 2 от ДОПК.

Постъпило е искане от следовател при Окръжна следствена служба - Бургас, за разкриване на данъчна и осигурителна информация по смисъла на чл.72 от ДОПК, по отношение на ЕТ “КМ-Дафинка-59-К.М.***.

Посочено е, че разкриването на данните е необходимо във връзка с провеждано производство по следствено дело № 166/2000 год. по описа на ОСС – Бургас, образувано срещу К.Г.М. от *** за престъпление по чл.313 от НК, както и в качеството му на собственик на ЕТ “КМ-Дафинка-59-К.М.”, ***, за престъпление по чл.256, ал.1 от НК.

Искането не е придружено с доказателства.

При така изложените обстоятелства, искането следва да бъде оставено без уважение.

Съгласно нормата на чл.75, ал.1, т.1 от ДОПК, съдът може да постанови разкриване на данъчна и осигурителна информация, при наличието на обосновано и мотивирано искане на прокурор, дознател или следовател – във връзка с образувана предварителна проверка или наказателно производство.

Депозираното от следователя искане не е придружено с нужните доказателства относно наличието на висящо наказателно производство, за нуждите на което е необходимо разкриване на исканата данъчна информация и в този смисъл не са изпълнени предпоставките на закона, при наличието на които съдът може да разпореди разкриването на съответната информация.

В случай, че искането бъде съобразено с изискванията на закона,  няма пречка то да бъде депозирано отново.

Ръководен от изложените по-горе мотиви и на основание чл.75, ал.2 от ДОПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОТКАЗВА разкриване на данъчна и осигурителна информация, направено по искане на следовател при Окръжна следствена служба – Бургас, по отношение на ЕТ “КМ-Дафинка-59-К.М.”, ***.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:…………………...