Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

     851                                27.04.2018 година                                      гр. Бургас

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на двадесет и девети март две хиляди и осемнадесета година в публично заседание в следния състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

ЧЛЕНОВЕ: 1. АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                                   2. ДИАНА ГАНЕВА

 

при секретаря Й. Б., в присъствието на прокурора Христо Колев, като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 575 по описа за 2018 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от дирекция „Инспекция по труда“- Бургас, представлявана от пълномощника В.И.-Н.- юрисконсулт, против решение № 26 от 12.01.2018 г., постановено по НАХ дело № 2622/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър.

В жалбата са развити доводи за незаконосъобразност на обжалваното решение, поради нарушение на закона, съставляващо касационно основание по чл. 348, ал.1, т.1 от НПК. По същество се иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление.

В съдебното заседание не се явява представител на касатора, редовно уведомен. Не се сочат нови доказателства.

Пълномощникът на ответната страна оспорва жалбата. Не сочи нови доказателства. Моли да бъде оставено в сила обжалваното решение.

Прокурорът от Окръжна прокуратура- Бургас дава заключение за неоснователност на касационната жалба.

Жалбата е подадена от надлежна страна в законоустановения срок и е процесуално допустима. При разглеждането и́ по същество, съдът намира следното:

С обжалваното решение Несебърският районен съд е отменил наказателно постановление № 23-001230/01.09.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на „Кей ен джи водноспасителна служба“ ЕООД с ЕИК*** административно наказание имуществена санкция в размер на 4000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ.

За да постанови този резултат, НРС е счел, че в производството по издаване на наказателното постановление е допуснато нарушение на чл. 42, т.3, т.4 и т.5, и чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН. Намерил е за установено  от доказателствата по делото, че работникът Л.Х.е постъпил на работа на 13.07.2017 г. и към този момент копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 от КТ не му е връчено, но е счел, че последният не е изпълнявал задълженията, произтичащи от сключения на същата дата трудов договор, тъй като в самия договор страните са постигнали съгласие той да започне работа по-късно- на 15.07.2017 г.

Според настоящия съдебен състав решението е неправилно.

С разпоредбата на чл. 63, ал. 2 от Кодекса на труда е въведена забрана за работодателя да допуска до работа работник, преди да му предостави копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалното поделение на Националния осигурителен институт. В случая тази забрана е била нарушена от „Кей ен джи водноспасителна служба“ ЕООД. От събраните доказателства по делото е установено, че на 13.07.2017 г. в 17.35 часа работникът Л.С.Х.с ЕГН ********** е полагал труд в обекта на касатора- на Южен плаж в курортен комплекс „Слънчев бряг“. Установено е също така, че трудовият договор между тях е бил регистриран в ТД на НАП едва на следващия ден- на 14.07.2017 г. С неизпълнение на задължението да връчи на работника копие от справката преди постъпването му на работа, работодателят е осъществил състава на административното нарушение по чл. 414, ал.3 от КТ. Ирелевантно за съставомерността на деянието е обстоятелството, че при сключване на трудовия договор е било постигнато съгласие Х.да започне работа на 15.07.2017 г. Последният е бил установен от проверяващите лица да полага труд още на 13.07.2017 г., а към този момент трудовото правоотношение, произтичащо от сключения договор, вече е възникнало. Очевидно клаузата на т.8 от трудовия договор, съдържаща указание относно датата на постъпване на работа, не е била спазена по съгласие на страните и работникът е бил допуснат до работа преди уговорената дата, за което не съществуват каквито и да било пречки, стига да е изпълнено изискването на чл. чл. 63, ал. 2 от КТ да му бъде връчено копие от уведомлението, преди постъпването му на работа. Доколкото в случая то не е изпълнено, съдът приема, че правилно е ангажирана административнонаказателната отговорност на работодателя за посоченото нарушение. Ето защо обжалваното решение следва да се отмени, като постановено в нарушение на материалния закон.

Основателно е обаче наведеното с жалбата до НРС възражение на търговското дружество досежно размера на наказанието. Съгласно нормата на чл.27, ал.2 от ЗАНН, при определяне на наказанието се вземат предвид тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства. В случая това изискване не е изпълнено от наказващия орган. При индивидуализиране на наказанието не са отчетени от последния тежестта на конкретното нарушение (макар и след срока, задължението е изпълнено от търговеца) и липсата на други нарушения на разпоредбите на КТ. При тези данни и предвид липсата на отегчаващи обстоятелства, наказанието следва да се определи при превес на смекчаващите такива в минималния предвиден от закона размер, а именно 1500 лева. Наказващият орган е определил наказание в размер на 4000 лева, което според настоящия съдебен състав е несъразмерно тежко спрямо допуснатото нарушение. Ето защо наказателното постановление следва да се измени, досежно размера на наказанието.

Мотивиран от горното, на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. 1 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

Р  Е  Ш  И:

 

ОТМЕНЯ решение № 26 от 12.01.2018 г., постановено по НАХ дело № 2622/2017 г. по описа на Районен съд- Несебър и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 23-001230/01.09.2017 г., издадено от директора на дирекция „Инспекция по труда”- Бургас, с което на основание чл. 414, ал.3 от КТ е наложено на „Кей ен джи водноспасителна служба“ ЕООД с ЕИК*** административно наказание имуществена санкция в размер на 4000 лева за нарушение по чл. 63, ал.2 от КТ, като НАМАЛЯВА размера на наказанието на 1500 (хиляда и петстотин) лева.

Решението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.