О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

  392/10.03.2017 година, град Бургас,

  

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на десети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:

Съдия: Веселин Енчев

разгледа адм.д. № 575/2017 година.

 

Производството е образувано по жалба от П.Д.Я. с ЕГН ********** и адрес: Бургаски затвор, ЗООТ „Строител“, помещение № 2, против заповед от № 13/16.02.2017 година на началника на ЗООТ „Строител“ към Бургаски затвор.

Със заповедта, за констатирано извършено дисциплинарно нарушение, на Я. е наложено дисциплинарно наказание по чл. 101 т.6 от ЗИНЗС – „лишаване от право на месечен домашен отпуск за срок от три месеца“.

Жалбоподателят оспорва законосъобразността на заповедта.

След като се запозна със съдържанието на жалбата и приложимото право, съдът приема, че жалбата не му е подведомствена за разглеждане.

Съгласно чл. 110 ал.1 от ЗИНЗС, заповедите за дисциплинарно наказание, издадени от началниците на затворнически общежития и на поправителни домове, подлежат на обжалване пред началника на затвора. Заповедите, издадени от началника на затвора, подлежат на обжалване пред главния директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията", а в случаите по чл. 104, ал. 3 – пред министъра на правосъдието. Заповедите се обжалват в 7-дневен срок от запознаване на лишения от свобода със заповедта.

Според чл. 110 ал.4 -5 от ЗИНЗС, министърът на правосъдието, главният директор на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" и началникът на затвора се произнасят по жалбата в срок един месец от постъпването й. Компетентният да разгледа жалбата орган се произнася с мотивирано решение, с което: 1. отменя заповедта; 2. отхвърля жалбата и потвърждава оспорената заповед; 3. отменя заповедта и връща преписката на органа, издал заповедта, с допълнителни указания.

Законът не предвижда възможност за съдебен контрол (от административния съд) на дисциплинарните наказания по чл. 101 т.1 – 6 от  ЗИНЗС. Такава възможност е предвидена единствено за наложено наказание „изолиране в наказателна килия“, предвидено в чл. 101 т.7-8 от ЗИНЗС.

В конкретния случай, по аргумент от чл. 110 ал.1 изр.І от ЗИНЗС, началникът на затвора е компетентен да разгледа жалбата срещу заповедта на началника на ЗООТ „Строител“.

Затова, на основание чл. 130 ал.1 и ал.4 изр.І от АПК във връзка с чл. 130 ал.4 изр.ІІ от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

ИЗПРАЩА жалбата на П.Д.Я. с ЕГН ********** и адрес: Бургаски затвор, ЗООТ „Строител“, помещение № 2, против заповед от № 13/16.02.2017 година на началника на ЗООТ „Строител“ към Бургаски затвор., ПО ПОДВЕДОМСТВЕНОСТ на началника на Бургаски затвор.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 575/2017 година.

 

Да се изготви копие на материалите по делото, което да се запази, а оригиналите да се изпратят на компетентния орган.

Определението може да се обжалва от жалбоподателя и/или от началника на Бургаски затвор пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от съобщаването му.

           

СЪДИЯ: