ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 27.05.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На двадесет и седми май                          две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 575 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят Ж.Р.С., редовно призован, се явява лично.

За ответника В.Ц. - главен инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА страните, пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

Производството по делото е образувано по жалба против разрешение за отсичане на дълготрайна растителност по чл.63, ал.2 от ЗУТ № 02 от 12.02.2016г. издадено от инж.Веселина Цакова, главен инженер в Дирекция „Строителство” на Община Бургас,

 

Г-н И. – Поддържаме жалбата. С оглед на обстоятелството, че е получено и оповестено публично разрешение за отсичане на дълготрайна растителност без дата и номер, моля да се счита подадената от нас жалба срещу това разрешение, което съдът докладва. С оглед идентичността на жалбата моля да приемете, че обжалваме решение №2/12.02.2016г., за да няма разминаване.

Имаме доказателствени искания.

На първо място, моля да бъде задължена ответната страна, във връзка с определеното в чл. 63 от ЗУТ относно регистъра на зелените площи, който следва да бъде воден в община Бургас, да представи извадка или препис-извлечение от този регистър и по-специално относно местонахождението на 72 бр. дървесни екземпляра от вида Южна копривка, посочени в оспореното разрешение за отсичане, с оглед от една страна необходимостта от уточняване на тяхната локация, от друга страна относно събиране на доказателства за тяхното текущо състояние, с оглед на обстоятелствата, че следва да се извършват санитарни мерки, които да запазват дърветата в добро декоративно и физическо състояние, както и да се направи оценка за възможността за тяхното запазване, каквато възможност е дал закона.

На следващо място правим искане да бъде задължена ответната страна да представи оценка за въздействието на околната среда, с оглед задължението съществуващо по Наредба № І/1993г. за опазване на зелените площи и декоративната растителност, особено в настоящия случай с издаденото и оспорено разрешение, което се отнася за 72 броя дървесни екземпляра, което е задължително условие в Наредба №1, където се указва да се извършва оценка за въздействие на околната среда и че се предвиждат мерки, когато се отнася за повече от 12 дървесни екземпляра.

На последно място, с оглед избягване на всякакви съмнения, моля да бъде призован специалистът, който изготвя цитираната в разрешението санитарна експертиза или посочено като санитарно становище, относно констатациите по ул. Асен Златаров от о.т. 93 до о.т. 166 в участъка от бул.Демокрация до ул. Средна гора, както е посочено в разрешението за отсичане на дълготрайна растителност, където е посочено „въз основа на санитарна експертиза”. Това доказателствено искане е с оглед на обстоятелството, че в разрешението за отсичане на дълготрайна растителност са включени множество дървесни екземпляри и доколко е актуална тази експертиза не е ясно, тъй като комисията препоръчва изсичане и изкореняване на 72 бр. дървета, а съгласно закона такава препоръка може да бъде дадена само след санитарна експертиза, която указва както конкретното състояние на дърветата, така и възможността да бъде запазена декоративната растителност в същото състояние.

Евентуално, с оглед представените от ответната страна доказателства, ще имам и искане за назначаване на отделна биологична експертиза във връзка с даване на оценка за възможността за запазване на дърветата в текущото им състояние.

Г-н С. – Обсъждали сме въпроса с г-н И. и поддържам казаното от него.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям два броя заповеди – заповед за делегирани правомощия на главния инженер в Дирекция „Строителство” при община Бургас, както и заповед за назначаване на комисия за установяване състоянието на дълготрайната декоративна растителност, цитирани в разрешението за отсичане, като твърдя, че оспорения акт е издаден от компетентен орган съгласно разпоредбите на § 1 от ДР на ЗУТ.

Представям и моля да приемете разрешение за строеж №219 от 26.10.2015г за обект „Интегрирани проекти за осигуряване на балансирана градска среда гр. Бургас – реконструкция на улици и облагородяване на междублокови пространства по плана на ЦГЧ, който проект съвпада и с ул. Асен Златаров от о.т.93 до о.т.166.

Представям протокол-решение № 27/21.10.2015г. от Експертния съвет по устройство на територията, с който е одобрен проекта.

Представям също така и извадки от интернет страницата на община Бургас, видно от която на дата 9.11.2015г. е публикувано уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност, а на 12.02.2016г. е публикувано и разрешение за отсичане по чл.63, ал.2 от ЗУТ.

По отношение на направеното от жалбоподателя искане за местонахождението на посочената растителност считам, че е достатъчен представения чертеж към санитарната експертиза, в който ясно се вижда къде се намират дърветата и точките. Това, което е представено с административната преписка в табличен вид е санитарната оценка. В паспортите е отбелязана длъжността и името на лицето, съставил паспорта - ландшафтен архитект О..

Г-н И. – Прочетох, че има извършен оглед и подробно геодезическо заснемане. Считам, че трябва да има съставен или някакъв протокол или някаква друга форма на геодезическото заснемане от огледа. Иначе имаме декларация - „Днес бяхме на оглед”.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Проектантът, за да изпълни задачата си, трябва да проектира. Вече като окончателен проект е бил разгледан от експертен съвет. Говоря за инвестиционния проект, но не мога да твърдя категорично.

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, съгласно опис на л. 25, както и представените в днешното съдебно заседание от пълномощника на ответника заповед № 3055/09.11.2015г. и заповед № 3262/27.11.2015г. на кмета на Община Бургас, разрешение за строеж № 219/26.10.2015г. на директора на Дирекция „Строителство” при община Бургас, протокол-решение № 27/21.10.2015г. на ЕСУТ при община Бургас, извадки от интернет страницата на община Бургас публикувано уведомление за откриване на производство за издаване разрешение за отсичане на дълготрайна растителност от 9.11.2015г. и публикувано и разрешение за отсичане по чл.63, ал.2 от ЗУТ на 12.02.2016г.

ЗАДЪЛЖАВА ответника в двуседмичен срок от днес да представи по делото заверено копие от публичния регистър на озеленените площи относим към предмета на обжалваното разрешение.

ЗАДЪЛЖАВА ответника, в същия срок, да посочи има ли извършен оглед на дървесната растителност в процедурата по издаване на процесното разрешение и ако е извършен такъв оглед да представи доказателства за това.

 

Съдът счита, че следва да се съберат доказателства за това кой е изготвил представената по делото фитосанитарна оценка, тъй като тя е представена в табличен вид, без подпис на лицето, което я е съставило, както и да се съберат доказателства за компетентността на това лице да извършва преценките, които са отразени във въпросната оценка и едва след това да се прецени дали е допустимо и съответно необходимо по делото същото лице да бъде разпитано в качеството на свидетел.

По изложените съображения, в срока изложен по горе

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ответника да представи доказателства, от които се установява кое длъжностно лице е изготвило представената по делото фитосанитарна оценка и какво длъжностно качество има то, съответно професионална правоспособност в същата област.

ДАВА възможност на двамата жалбоподатели в 14-дневен срок от днес да формулират конкретни въпроси към съдебно-фитосанитарна експертиза.

В същия срок ДАВА възможност и на двете страни да изчерпят всички свои доказателствени искания.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 04.10.2016г. от 11.45ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.29часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: