ПРОТОКОЛ

 

Година 2016, 04.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На четвърти октомври                             две хиляди и шестнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 575 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 11:45 часа се явиха:

 

Жалбоподателят Д.И.И., редовно призован, се явява лично.

Жалбоподателят Ж.Р.С., редовно призован, не се явява

За ответника В.Ц. - главен инженер в дирекция „Строителство” на община Бургас се явява представител по пълномощие юрисконсулт Г., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице проф. А.Т..

 

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА  страната и на пълномощниците, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заявление от назначеното вещо лице, според което на вещото лице му е необходим допълнителен срок да изготви заключението. Причините, поради които не го е изготвил до настоящия момент е неговото здравословно състояние.

 

На съда е служебно известно, че същото вещото лице е назначено от същия съдия докладчик по адм.д. №2578/2014г., а по справка в деловодната система на съда се установи, че това вещо лице е назначено и по адм.д. № 891/2015г. По настоящото дело вещото лице е уведомено по телефона на 09.09.2016г.

 

Г-н И. – Ще помоля само с оглед по-лесното извършване на експертизата, тази схема, която е представена с цветно копие по делото, да бъде предоставено и на вещото лице в цветен вариант.

Да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

ЮРИСКОНСУЛТ Г. – Не възразявам да се предостави възможност на вещото лице да изготви заключението.

 

Доколкото заключението по назначената съдебно-дендрологична експертиза е необходимо за да се установят спорните по делото факти, съдът счита, че следва да даде възможност на вещото лице да го изготви и представи в срок преди следващото съдебно заседание, като следва да се предупреди вещото лице, че ако не представи заключението в предвидения срок без уважителна причина (която следва да бъде доказана), съдът ще го санкционира по реда на чл. 91, във вр. с чл.86 от ГПК.

По изложените съображения, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на вещото лице да изготви заключението по назначената съдебно-дендрологична експертиза най-късно в 7-дневен срок преди следващото съдебно заседание и в този срок да я депозира по делото.

ПРЕДУПРЕЖДАВА вещото лице, че ако не представи заключението в указания срок, без наличието на уважителни причини, съдът ще му наложи глоба на осн. чл. 91, вр. чл.86 от ГПК, която е от 50 до 300лв.

 

Поради необходимостта от събиране на допуснати доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.12.2016г. от 11.30ч., за която дата и час страните са длъжни да следят сами и се считат за редовно призовани

Да се уведоми вещото лице за указанията на съда.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12.00 часа.

 

 

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: